OLASZ MAGYAR
a base di erbe, vegetale, erbe (a bas di ~) füvekből álló, füvészkönyv, füvekből készített
a bordo vonaton, repülőn, hajón, autóbuszon
a breve, sollecito rövidtávú
a capofitto elhamarkodottan, vakmerően, rámenősen
a cavalcioni, a gambe divaricate lovaglóülésben
a che cosa, da che cosa, di che miről, mire, amiről, miből, amire, kitől, akikről
a condizione che feltéve
a destra, a destra jobbra, jobb felé
a fogli intercambiabili kivehető lapokból álló, cserélhető lapokból álló
a gran velocitŕ lélekszakadva, lóhalálában, nagy sietve
a lato, a lato oldalt, oldalról, oldalvást
a lunga scadenza hosszú lejáratú, hosszútávú
a lungo raggio távlati
a macchie, macchiato foltozott, szedett-vedett
a mani vuote üreskezű
a me, me nekem
a memoria könyv nélkül, kívülről
a metŕ strada félúton levő, középen, félúton
a metŕ strada félúton, feleúton
a mezzogiorno délben
a ogni ora, orario, all'ora, orario, continuo óránként, óránkénti, szüntelen, szünet nélkül
a perdere, buttar via, usa e getta mellékesen odavetett, reklámcédula, eldobható
a poco a poco apránként
a prova di, dimostrazione, dimostrazione, percento -mentes, -hatlan, lenyomat, előírásos fokú, kémcső
a scacchi, a quadretti, quadrettato, quadrettato kockás
a seconda, a secondo, ognuno, ciascuno darabonként, egyenként
a suo tempo akkor
a tavola, oltremodo, pur, troppo, oltremodo, anche azonkívül, túl, amellett, túlságosan, is, szintén
a, su, sopra -re, -ra
abate apát
abbaco, abaco számológép
abbadonato kétségbeesett, elhagyatott
abbadonato, sconsolatamente szánalmasan, elhanyagoltan, elhagyatottan
abbagliaménto, fŕllo, errore, vizio, vizio, errore eltévelyedés, erkölcsi botlás
abbagliante, splendente vakító, kápráztató
abbandonai elhagy, cserbenhagy
abbandonare, lasciare fesztelen viselkedés
abbarbagliare, abbagliaménto, accecare, abbaglio vakítás, elvakítás, elképesztés, káprázat, álcázás
abbaruffare, abballottare, guazzabuglio összevisszaság, zagyvalék
abbassamento, depressione, insellamento besüppedés, lelógás, megereszkedés
abbassarsi, stramazzare, depressione, caduta veszte vkinek, tönkrejutás, vkinek a veszte, ősz
abbasso, abbasso, sotto, sotto alatt, alá, lenn
abbasso, abbasso, verso il basso lefelé, óta
abbasso, sotto, lŕ sotto, sotto alatt
abbastanza, abbastanza eléggé
abbattimento elkedvetlenítés, helytelenítés, ellenzés
abbellimento, ornamento feldíszítés, ékítmény
abbeveratoio itatóvályú
abbicci alapozó, gyutacsot tartalmazó patron, latin betű
abbicci, alfabeto, alfabeto ábécé
abbiente jómódú, gazdag, tehetős
abbigliare ruházat
abbigliare viselet, használat, kopás
abboccamento, intervistare, intervista interjú
abbonare, restituire visszatérítés
abbondanza, dovizia, cuccagna, abbondanza bővelkedés, sokaság
abbondanza, pienezza teljesség, bőség, teltség, telítettség
abbordabile, accessibile, abbordabile hozzáférhető, elérhető, megközelíthető
abbozzare, bozzetto, abbozzo, abbozzo, schizzo skicc, karcolat
abbracciare, abbraccio ölelés
abbraccio átkarolás, megölelés
abbrev, di pornography pornó
abbrev. di id est azaz, vagyis
abbrev. di laboratory labor
abbrev. di limousine limuzin
abbrev. di perquisite extra jövedelem
abbrev. di rhinoceros dohány, orrszarvú, guba
abbreviazione, abbreviamento rövidítés
abbrividire borzongás, iszonyodás, vacogás, irtózás, borzadás
abbrivo, strattone rántás, fül, tűfok, rángatás
abbronzante elnadrágolás, cserzés
abbronzare elhervadt, hervadt, elsütő billentyű, fonnyadt
abbronzato napbarnított, kicserzett
abbrunire, abbrunire, abbronzatura napbarnított
abbuono, indennizzo, compenso, compensazione viszonzás, beszámítás, ellensúlyozás, kártérítés
abduzione erőszakos megszöktetés
aberrazione elhajlítás, megvetemedés, behajlás
aberrazione rendellenes fejlődés, tévelygés, eltérés
aberrazione, deviato, aberrazione deviáns, normáktól eltérő
abete erdei fenyő, fenyő
abiatico, nipote fiúunoka
abile szakavatott, gyakorlott, jártas
abiogenesi abiogenézis, ősfejlődés
abissale, incommensurabilmente enorme mélységes, feneketlen
abisso, bartro, abisso, gorgo, baratro szakadék, végtelen idő, végtelen mélység
abisso, spaccature, abisso, spaccature űr
abitabile lakható
abitabile, abitabile lakható
abitabile, vivibile elviselhető, lakható, kibírható
abitabile, vivibile lakható, elviselhető, kibírható
abitacolo, chiesuola iránytűtartó
abitanti della casa, comune, focolare domestico háztartás
abitatore, abitatore, abitante lakos, lakó
abitatore, occupante, abitatore birtokos, lakó, bérlő, birtokló
abitiamo, inesploso [di proiettile], in diretta élénk, működő, egyenesben, élőben, egyenes adás
abito da cerimonia díszruha, estélyi ruha, díszöltözet
abito da sposa menyasszonyi ruha
abitualmente, per consuetidine, consueto szokásszerűen
abitudinario, consueto, abituale, inveterato megrögzött, szokásos
abitudine meccanica ismétlés
abitudine meccanica, routine megszokott munka, jártasság, szokásos munkamenet
abitudine, vezzo, costumanza, costumanza, vezio ruha, külső megjelenés, habitus
abituro padlásszoba
abituro, villetta villaház
abiura esküvel való tagadás, esküvel való lemondás
ablativo ablatívusz eset, eltávolító, ablatívusz, csökkentő
ablazione 2., erosione kimarás, lepusztulás, erózió
ablazione, ablazione eltávolítás, lemosás, lehordás, kivétel, leolvadás
abluzione mosdás, kézöblítés
abnegazione önmegtagadás
abominabile, abominabile utálatosan, undorítóan, förtelmesen
abominevole, abominevole, ripugnante, abominabile visszataszító, rettenetes, ocsmány, csúnya, rút
abominevole, orrendo, orrendo, spaventoso kietlen
aborigeno ősi, őslakó
aborto torzszülött, elvetélés, vetélés, torzalak
abrogazione eltörlés, visszavonás, hatályon kívül helyezés
abrogazione, soppressione, abrogazione, abolizione rabszolgaság eltörlése, eltörlés, megszüntetés
abulia dönteni nem tudás, határozatlanság, habozás
abusare rossz célra fordít, megbecstelenít, mocskol
abuso, abuso, uso illecito, insulto rossz célra való fordítás, mocskolódás, visszaélés
acacia, acacia akác
accadčmico, accadčmico akadémikusan, elméleti szempontból, elméleti síkon
accadčmico, accadčmico tudományos szőrszálhasogatás, álokoskodás
accadčmico, accadčmico, accademico formalista, hivatalos, főiskolai tanár, elvont
accademia, accademia, universitŕ egyetem
accaldato, agitato felhevült, kipirult
accaldato, animato, acceso tüzes
accampamento, attendamento táborhely, táborozás, tábor
accanito, acrimonioso, accanito elkeseredett, kesernyés, rosszmájú, epés
accanito, acrimonioso, accanito gyűlölködő, rosszakaratú
accanito, riverso, abbaruffare, sconvolto fellök, megzavarja a lelki egyensúlyát, felzaklat
accanto közvetlen közelében, közel
accanto, oltre a, a lato, vicino a, accosto vkin kívül, mellett, mellé
accaparrare, ammassamento, scorta, gruzzolo kincs
accappatoio fürdőköpeny
accatastato jó alakú, nagy mellű
accattivante, seducente, affascinante elbájoló, megnyerő
accattone, mendicante, pezzente, paltoniere egyén, szegény ember, szegény, koldus, pasas
accecamento, accecante, abbacinamento, accecatura kőtörmelékkel való elborítás, látást akadályozó
acceleratore, acceleratore töltésszabályozó, gyorsító szelep, gyorsító anód
acceleratore, acceleratore, catalizzatore katalizátor
accendibile, combustěbile, combustibile gyúlékony
accenditore, chiatta [Mar.], accendisigari öngyújtó, rakodóhajó, dereglye, kirakóhajó
accennante vázlatos, sejtető, beárnyékoló, elhomályosító
accensione, accensione begyulladás, gyulladás, hevítés, gyújtás, égés
accentatura, accentuazione kihangsúlyozás, hangsúlyozás
accento, accentuare, accentuare, accento ékezet, hangsúly, hangsúlyjel, akcentus
accerchiamento bekerítés
accertabile felfedezhető
accertamento harapós, elpattanás, roppanás, kettétörés, mogorva
accessibilitŕ, accessibilitŕ hozzáférhetőség, elérhetőség
accessorio pót-, tartozékos, cinkostárs, kiegészítő, bűntárs
accetta, ascia, scure fejsze, leépítés, létszámcsökkentés, balta
accettabile, ammissibile, ammissibile, adottŕbile elfogadható
accettabilitŕ elfogadhatóság
accettato, ricevette elfogadott, elismert, bevett, irányadó
accettazione, quadro, imago (poet. =immagine) film, ábra, tévékép
accezione, levatura, accezione, significato jelzés
accezione, mente, guardare (intr), curarsi, bada emlékezet, elme, vélemény, kedv, akarat, érzület
accezione, senso 2., significato, levatura jelentés, jelentő, szándékú, kifejező
acchiappare morgolódás, zúgolódás
acciacco gyengélkedés
acciao, acciaio, acciaro (poet.) kard, acél fűzőmerevítő, fenőacél, acél, penge
acciarino, selce, pietra focaia kova, tűzkő, kovakő, kvarckavics
acciaro (poet.), acciaio, spada, brando (poet.) kard
accidentale, fortůito, accidentale, casuale véletlen, esetleges
accidentale, occasionale, occasionale köznapi, hétköznapi, rendszertelen, utcai, lezser
accidentalitŕ, gobba, gobba, bernoccolo ütődés, bölömbika bőgése, ütés, főtetörés, lökés
accidentato, ineguale, ineguale páratlan (szám), egyenlőtlen
accidia, accidia zsibbadás, tompultság, renyheség, tétlenség
accidia, inerzia, accidia tétlenség, tunyaság, élettelenség
acciuga ajóka
accogliente, accogliente kényelmesen
accoglienza, decrescenza, accettazione elfogadvány, elfogadás
accomandatario működő tag, beltag, aktív tag
accompagnarsi, montare, atto (adj) fitt, alkalmas, illő, szeszély, roham, görcs
accompagnatore lejárónyílás, kézikönyv, társ, rendtag, élettárs
accompagnatoria vele járó, kísérő
acconciatura, pettinatura, pettinatura frizura
accontentato, soddisfatto, soddisfatto, pago megelégedett
acconto [Amer.], rata [Amer.] részletfizetés, részlet
accoppiare pajtás, első tiszt, pár (madaraké), szaktárs, társ
accoramento, angoscia, paura, pena, pena, angoscia aggodalom, kín, gyötrelem, gyötrődés
accorciature jogkorlátozás, rövidítés
accordatore, sintonizzatore rádiókészülék, hangszerhangoló, hangoló
accordo [Mus.], corda [Geom.], accordo, cňttimo húr, akkord, hangszál, ívhúr
accordo, mercanteggiare, patto alku, üzlet, alkalmi vétel
accordo, pacchetto, patto, patto paktum, szerződés, megállapodás
accozzare, mazzetto (fare ~) csűrés-csavarás, hímezés-hámozás, keverés, sasszé
accreditamento akkreditálás, akkreditáció
accreditare, avere, fede, onore, credito bizalom, hitel, jó hírnév, becsület, jó érdemjegy
accumulatore, accumulatore akkumulátortelep
accumulatore, accumulatore zsomp, gyűjtő, energiatároló, akkumulátor
accurato, accurato, verdastro, completo, perfetto mélyreható, tökéletes, alapos
accusa, proseguimento, processo vád, közvád, bűnvádi eljárás
accusante vádoló
accusatore, accusatore vádló
accusatore, procuratore di stato ügyész
acerbitŕ, acerbitŕ savanyúság, fanyarság
acerbo, amaro, aspro, birra, pungente, birra amara keserű, keserves, elkeseredett
acero juharfa, jávorfa, juhar, jávor
acetile ecetsavgyök, acetil, acetilgyök
acetilene acetilén
aceto ecet
aciditŕ savanyúság, savtartalom, savasság
acido lattico tejsav
acido, acido savas, savanyú, sav
acido, acido, aspro, agro, acerbo savas oldat, savas víz, keserű dolog, erjedt
acqua di rigovernatura, lavatura mosogatólé, mosogatóvíz, lötty, moslék
acqua di scarico házi szennyvíz, szennyvíz, ipari szennyvíz
acqua di scarico szennyvíz
acqua salata, acqua salsa tengerben élő, tengervíz, könnyek, sós víz
acquamarina akvamarin, kékeszöld berill
acquario akvárium
acquartieramento, accantonamento beszállásolás
acquatico vízi, vízi állat, vízi növény, vízi sportoló
acquavite melltartó
acquavite, acquavite ital, tütü, pia
acquavite, acquavite szeszes italok
acquedotto vízvezeték
acquerello vízfestmény
acquerugiola, pioggerella, pioggerella szitáló eső
acquetta, acqua, idrico, bagnare, diluviare felhígított részvénytőke, ásványvíz, vízállás, víz
acquirente, acquirente fogó személy, jegyszedő, vevő személy, tolvaj
acquirente, compratore, acquisitore, compratore vevő
acquistato, acquisito szerzett
acquisti, compera, compere, comperare bevásárlás
acquisto, occasione, comprare, spesa, compera vétel
acquoso, acqueo, acquoso könnyes, vizenyős, vizes, víz ízű, ízetlen, vízi
acre, erosivo, erosivo keserű
acredine keserűség, fanyarság
acrilico akril-
acritico, dogmatico dogmatikus
acro hold föld
acrobata akrobata
acronimo, sigla, abbreviamento, abbreviamento betűszó
acuitŕ éleselméjűség, hevesség, élesség, éles ész
aculeo, pungere, cazzo [volg], pungere tüske, ösztöke, tövis, fasz
aculeo, spina, pungiglione bizsergés, tövis
acume gyors felfogás, eszesség, éles ész
acůstica hangtan, akusztika
acůstica, acůstico, acůstica, acustico hallásjavító szer, hallható, akusztikai, hangzó
acůstico, udibile, percettibile hallható
acutangolo hegyesszöget alkotó, hegyesszögű
acuto suono metallico kotyogás, sivítás, kopogás, fütyülés
ad ore, a tempo parziale részidős
adagio, lungo, lungo, placido, lenta, piano lassan
adattabile, applicŕbile, applicŕbile alkalmazható, hozzáilleszthető, alkalmazkodó
adattabilitŕ ruganyosság, alkalmazhatóság, alkalmazkodóképesség
adattamento, adattamento adapter
adattamento, adattamento, adeguamento hozzárendezés, alkalmazás, hozzáalkalmazás
adattamento, aggiustaggio, adattamento behangolás, elintézés, beállítás, beigazítás
adatto, abile, capace, idoneo, capace, abile alkalmas, képes, rátermett, ügyes, tehetséges
adatto, appropriato igazi, ildomos, szűkebb értelemben vett, illendő
addaziare, stabilere una tariffa, tariffa, tariffa tarifa, díjszabás, árlista, ártáblázat, árszabás
addensante, affollato tömött, zsúfolt
addentatura, morso, morsicatura, morso, boccone csípés, marás, falat, harapás
addietro, fa előtt, ezelőtt
addio, addio, saluto, arrivederci istenhozzád
addio, separazione, addio, separazione búcsú, istenhozzád
addirittura, decisamente, proprio, positivamente igenlően, tényleg, kifejezetten
addizione összegzés, összeg
addome, basso ventre has, potroh
addomesticabile megszelídíthető
addomesticamento megfékezés, szelídítés, megzabolázás
addomesticatore állatszelídítő, szelídítő
addominale hasüregi, hasi
addotto (past. part. addurre) állítólagos
addotto (past. part. addurre) meghoz, elhoz
addottrinamento tanítás, kioktatás, kiképzés, betanítás
adeguatezza megfelelő volta vminek, alkalmasság
adenite mirigygyulladás
adenoide mirigyes szerkezetű, adenoid
aderente, fautore, sostenitore, patrocinatore szurkoló, támaszték, támogató
adescamento elcsábítás, csábítás
adiabatico hőcserementes, adiabatikus
adolescente kamasz
adolescenza kamaszkor
adolescenza femminile leánykor
adolescenza, adolescenza, gioventů ifjúság, ifjúkor, fiatalság
adoperabile, usabile felhasználható, használható
adoperare, servirsi di, uso, uso használás, használat joga, használat, szokás
adorare, venerazione, adorazione, venerazione méltóság, istentisztelet, imádás
adoratore imádó
adornamento díszítés, ékítés
adottŕbile, adottŕbile feltételezhető, feltehető, gyanítható, felvehető
adozione elfogadás, örökbefogadás, adoptálás
adulatore hízelgő
adulatorio, lusinghiero hízelgő
adultera házasságtörő nő
adulterino, adulterio, adulterio házasságtörés
adultero házasságtörő férfi
adulto felnőtt
adulto, adulto felnőtt
adunata, adunata, quantitŕ, quantitŕ, assemblaggio összeszerelés, gyülekezés
adunco, fanatico, ricurvo horgos, hajlott, kampós, kampóval ellátott
adunque, allora, poi, conseguentemente, adesso majd, aztán, azután, akkori, akkor
adunque, cosě, quindi, pertanto, per questo ennek következtében
aerato, arioso, arieggiato, fantasioso könnyed, légies, szellős, fesztelen, levegős
aerazione szellőzés, levegőztetés
aerňdromo repülőtér
aerodromo reptér
aerografo dukkózó pisztoly, festékszóró pisztoly
aerolinea, aviolinea légitársaság
aerolito, meteorite meteorkő
aeromobile, velivolo, velivolo repülőgép
aeronautico repülési, repülésügyi, légi, légügyi
aeronave, dirigibile léghajó
aeroporto, aeroportuale reptér, repülőtér
aerosiluro légi torpedó, légi bomba, légi akna
aerostazione indító iroda (légitársaságé)
aerotrasporto, aviotrasporto légi szállítás, légi közlekedés
affamato éhes
affamato, affamato éhes, szegény, éhesek, nyomorgók, éhséget okozó
affannoso, affannoso ziháló, lihegő
affare, affare, faccenda, faccenda esemény, eset
affari, commercio, affare, faccenda, faccenda üzleti tevékenység, cég, teendő, ügy
affarismo kalmárszellem, nyerészkedés, üzérkedés
affarista, speculatore spekuláns, tőzsdés
affaristico, speculativo elméleti, elmélkedő, spekulációs, spekulatív
affascinante, allettante, allettante csalogató
affascinante, attraente, impegnativo rokonszenves
affaticato, lasso (adj), stracco, stanchi, stracco kimerült, fáradt
affatto, mica egyáltalán, egyáltalában
affermare, pretendere igényt emel, igényel, követeléssel lép fel, állít
affermativo, affermativa igenlő, megerősítő, állító
affermazione állítás, igenlés, megerősítés
affermazione inadeguata kevesebbet mondás, kevesebbet állítás
afferrante, toccante vmit illetőleg, vmire vonatkozólag, megindító
afferrato, afferrato, toccato megindult, kissé bolondos, meghatott
affettazione modorosság, természetellenesség, mesterkéltség
affetto, affetto, affezione, amore szeretet, vonzalom, ragaszkodás
affettuositŕ, amorevolezza, affettuositŕ szeretet, kényeztető szeretet, előszeretet
affettuositŕ, tenerezza, affettuositŕ gyengédség
affettuoso, cordiale (m), affettuoso, succo, succo szíverősítő, szíverősítő ital
affilatoio hegyező, élesítő
affilatura étvágygerjesztő, élesítés, köszörülés
affiliazione csatlakozás, beolvasztás, belépés
affinché, cosicché, perché úgy... hogy, azon célból... hogy, annyira... hogy
affine, analogo analóg, rokon, hasonló
affinitŕ affinitás, rokonság, rokoni viszony, vonzódás
affioramento kibúvás, felbukkanás
affittacamere, padrona di casa házinéni
affitto, noleggio, nolo díjazás, bérbevétel, bérelés, alkalmazás, fizetés
affittuario, locatario bérlő, haszonélvező
affittuario, subinquilino, subinquilino albérlő
afflitto, afflitto, doglioso, funesto, dolente bánatos, szomorú
afflitto, doglioso, lugubre, afflitto, triste szerencsétlen, szomorú, sajnálatos
affluente mellékfolyó, gazdag
affluente, ramo, ramo, branca, succursale, frasca elágazás, ág
affluenza bőség
afflusso beözönlés, beömlés, behatolás, beáramlás
afflusso di sangue, pletora, afflusso di sangue bővérűség, túlbőség, túltengés, vérmesség
affondatore platina, hullámosító elem, süllyesztő ón, mérőón
affondo hirtelen szúrás, vezetőszár, előretörés, futószár
affrancamento, diritto di voto felszabadulás, felszabadítás
affrancatura, affrancatura, tariffa postale postaköltség, portó
affranto, abbacchiato, accasciato nyomott, lanyha, lapos, pangó, lenyomott
affratellamento összebarátkozás, bratyizás
affronto gally, ág, hirtelen fékezés, visszautasítás, púp
affronto, infrazione, trascorrere, infrazione támadás, megtámadás, sérelem
affumicare, fumante dohányzás, gőzölő, füstölő
affusolato mai ízlésnek megfelelő, áramvonalas
afono, inespressivo, senza tono színtelen, hangtalan, lélektelen
afoso tikkasztó, fülledt, rekkenő, perzselő
Africa Afrika
africano néger, afrikai
afrodisiaco nemi vágyat növelő, nemi vágyat növelő szer
agente pubblicitario reklámszakértő, hirdetési ügynök
agente, agente ügynök, hatóanyag, természeti erő, közvetítő
agenzia di spedizioni, spedizione szállítmányozási vállalat
agganciamento, abbinamento, aggancio együttemlítés, párosával való összecsatolás, kötés
aggeggio szerkentyű, bigyó
aggetivo, aggettivo melléknév
agghiacciante behűtés, fagyos, kokillaedzés, fagyasztás, lehűtés
aggiudicatario, deliberatario legtöbbet ígérő
aggiuntivo, supplementare, addizionale további
aggiustamento, rifornimento, alloggiamento elhelyezés, elszállásolás, alkalmazkodás, helyiség
aggiustatore szerelő, szabász, géplakatos
agglomerante, legatore, raccoglitore, legante könyvkötő, iratgyűjtő, mestergerenda, kévekötő
agglomerazione, agglomeramento halmaz, agglomeráció, összegyűjtés, felhalmozás
aggraffatura, scanalatura, cucitura, scanalatura telér, szegély, réteg, varrás, varrat, szegés
aggravamento elfajulás, felbosszantás, ingerlés, elkeseredés
aggravante súlyosbító, elkeserítő, megnehezítő, idegesítő
aggravio, delegare, caricato, lamentela, gravare vád, kötelesség, hivatal, töltés, szolgálat, roham
aggravio, fatica, tensione rándulás, vonás, baktériumtörzs, megerőltetés
aggravio, gravame, impaccio, aggravio megterhelés, terhes kötelezettség, jelzálog
aggravio, pondo, addossare, onere, aggravio teher, rakomány, refrén, lényege vminek
aggregato aggregátum, ásványkonkréció, gépcsoport, összeg
aggregazione morzsaképződés, kicsapódás, együttes, felhalmozás
aggressione agresszió
aggressione fegyveres rablótámadás
aggressore támadó, agresszor, támadó fél
aggrovigliato összegubancolódott
agguatare, cane ékszorító pofa, nyargaló, jártató, tűzikutya, eb
agibilitŕ megvalósíthatóság, valószínűség
agile, agile fürge, agilis
agile, agile ötletes, okos, hajlékony, gyors felfogású
agile, flessibile, avantreno [Mil.], poco stretto ruganyos, rugalmas, ágyútaliga, lövegmozdony
agile, veloce, rapido, ratto (adv), rapido, celere érezhetően rugdalózó, éles, érezhetően mozgolódó
agilitŕ agilitás, fürgeség, gyorsaság
agio, benessere lágyság, könnyek kezelhetőség, kényelmesség
agitato álmatlan
agitatore, arruffapopoli keverőgép, agitátor, keverő, lázító, izgató
agitazione agitáció, izgalom
agitazione, commozione, agitazione, tumulto nyugtalanság
agitazione, disordinare nyugtalanság, izgalom
aglio fokhagyma
agnello, abbacchio bárány, bárányhús
agopuntura tűgyógyítás, akupunktúra
agraria, agrario földreform híve, földosztás híve, agrár-, mezei
agricoltore, agricoltore agronómus
agricoltura mezőgazdaság
agrodolce ebszőlő, keserédes, kesernyés csucsor
agronomo agronómus
aire, montare (3) fokozás, fellendülés, erősítés, reklám
airone kócsag
aiuola ágyás, virágágy
aiutante, aiutante bűnsegéd
aiutante, aiutante segítő, pártfogó
aiutante, assistente, collaboratore, collaboratore alkalmazott, kisegítő, helyettes-, segéd-, segéd
al di fuori di, al di fuori di, al di fuori, fuori kívül, külszín, külseje vminek, külső rész, kinn
al di fuori di, al di fuori di, esterno félreeső, kívül fekvő, központtól távol eső
al di fuori di, da ki vmiből, vmin kívül, kinn vmiből, ki vhonnan
al di fuori, al di fuori kinn, a szabadban, a szabad ég alatt, házon kívül
al di fuori, all'aperto házon kívüli, szabadban történő, szabadtéri
al par akárcsak
al par olyan mint
al par, paro (ant. pop.), simile, uguale, pari hajlamos vmire, hangulata van vmihez, úgy amint
al piu tardi legkésőbben, legkésőbb
al punto piů estremo, riferimento, soffiata, punta szemétdomb, borravaló, törmelék-lerakóhely, tipp
alabastro, alabastrino alabástrom
alacritŕ fürgeség
alato szárnyaló, szárnyas, magas röptű, megszárnyazott
alba (lit.), camice, camice, camicia da donna munkaruha, munkaköpeny
alba, albeggiare, albeggiare, crepůscolo, aurora reggeli szürkület, keletkezés, virradat, hajnal
albanella [Zool.], predatore rabló, réti héja, csillekísérő, fosztogató, dúló
albanese albániai, albán
albedo [Bot.], midollo, midollo gerince vminek, életerő, szárbél, gerincvelő, erő
alberello csemete, facsemete, suháng
albergatore szállodaigazgató, szállodatulajdonos
albergatore, oste kocsmáros, vendéglős
albergo szálloda, hotel
albero di carico, gru di sollevamento mozgódaru, akasztófa, fúrótorony, árbocdaru
albero, pianta, albero, ŕlbero kaptafa, fa, munkapad, keresztfa, dúc, támfa, bitó
albicocca sárgabarack, kajszi
albo, panino, elenco, rulloruolo, lista, rotolo lajstrom, zsemlye, tekercs, gördítés, gördülés
alcali alkáli, alkália, lúg
alcalinitŕ lúgosság, szikesség, alkalitás
alce [Zool.], alce jávorszarvas
alce, alce vadlúd, nyári lúd, jávorantilop
alchimia aranycsinálás, alkímia
alchimista aranycsináló, alkimista
alcione, martin pescatore [Zool.] jégmadár
alcolici [pl] gatyaszaggató, kemény pia
alcolico, alcolizzato alkoholista
alcolismo alkoholizmus
alcolismo, edule, bere, bevibile, ubriachezza részegeskedés, ivás, italozás
alcool, alcole alkohol
alcova alkóv
alcuno, alcuno, qualcheduno, qualcheduno akárki, bárki, valaki
alcuno, alcuno, qualcheduno, qualcuno számottevő személyiség, szerelmese vkinek, valaki
aldilŕ túlvilág, későbbi évek, utóélet
alěnea, paragrafo, capoverso, settore bekezdés
alesaggio, annoiare, buco, attaccabottoni, foro kibír, cipel, termel, unalmas dolog, unalmas ember
aletta idrodinamica [Mar.], aliscafo szárnyashajó
aletta, pinna pracli, vezérsík, úszószárny, sorja, úszó, uszony
alga tengeri moszat, tengeri hínár
alga, alga hínár
alga, alga moszat, alga
algerino algériai, algíri
algoritmo algoritmus
alibi, scusa, scusa, scusa alibi, máshollét
alienabile elidegeníthető
alienazione elidegenítés, elidegenülés, elidegenedés
alienista elmeszakértő, elmeorvos
alifatico alifás
alimentatore, generatore di corrente tápegység
alimentazione előtolás, táplálkozás, táplálás, evés, zabálás
alimentgčneri, gčneri alimentari élelmiszer
alimento, cibo, nutrimento, nutrimento, alimento élelmiszer, ennivaló, táplálék
alimento, nutrimento, alimento táplálék, élelem, szellemi táplálék
alito, alito, bignč, omosessuale [spreg], soffio túlzó reklám, lehelet, könnyű felfújt tészta
alla fin fine, definitivo, finale, basilare alapvető, utolsó
alla fine, alla fine, alfine, infine, infine végre valahára, végre
alla fine, eventuale végső, végleges
alla fine, eventuale, eventuale végső fokon, végül is, történetesen
alla fine, finalmente, finalmente, alla fine, poi végül
alla pari parin
allagamento, dilagare, inondazione, diluvio özönvíz, áradat
allampanato nyurga, hórihorgas
allarmante, inquietante nyugtalanító, izgató
allarmismo rémhír
allarmistico, allarmante, inquietante aggasztó, riasztó
allattamento, cura szoptatás, nevelés, ápolás, gondozás
alle prime armi, spina [Mil.], uccellino, novizio zöldfülű, fiatal madár
alle strette zaklatott
alleanza, alleanza szövetség
allegato, ordinamento, allegato, ordinamento elintézés, rendberakás, elsimítás, egyezség
allegato, supplemento, supplemento, allegato sövény, körülzárt hely, melléklet, kerítés
allegorico allegorikus, képletes
allegramente vidáman, boldogan
allegramente, sotto una luce rosa pirosan, rózsásan
allegro, ridente kacagó, nevető, nevetés, nevetős
allegro, vivace, allegro, gaio játékos kedvű
allenatore edzőcipő, sportcipő
allenatore, addestratore, allenatore oktató, idomító, edző
allenatore, pullman, autobus, autobus, preparatore kocsi, vagon, távolsági busz, edző, autóbusz
allentamento tágulás
allergěa, antipatia, allergia allergia
allergico allergiás
allettamento báj, vonzóerő, vonzás
allevamento gazdálkodás, mezőgazdaság
allevamento nemzés, tenyésztés, nevelés
allevatore, coltivatore, allevatore termesztő, termelő
allievo, allievo del secondo anno másodéves hallgató
alligatore alligátor
allineamento sorbaállás, fölállás, felállítás, felállás, műsor
allineamento, adunata, adunanza, consesso gyülekezet, gyűlés, összeszerelés, sorakozó
allineamento, installazione, allineamento felszerelés, bevezetés
all'istante tüstént, azon nyomban
allo, al, a tavola, ad, a, in, alle, di, alla, in irányában, -höz, felé, -be, -ig, -ra, -ba, -hez
allocco, allocco tuskó, tömb
allodola, lodola pacsirta
alloggio, alloggiamento bérlemény
alloro, lauro [Bot.], alloro babér
allucinante hallucinációs
allucinazione érzékcsalódás, hallucináció
all'ultima moda, in ordine, abitudinario megszokott, sablonos, rutinos, rutin, barázdás
allume öregdiák, timsó
alluminio alumínium
alluminio, alluminio alumínium
allungamento, allungamento toldás, kinyújtás, szögtávolság, hosszabbodás
allusivo célzó, utaló
alluvionale, alluviale alluviális
alluvione alluvium, alluvium, alluviális képződmény
alogeno halogén
alpestre, alpino, alpinistico alpesi, alpi, puha nemezkalapfajta, havasi
alpinismo, alpinismo sziklamászás, alpinizmus, hegymászás
alpinista, alpigiano, alpinista alpinista, hegymászó, hegylakó
alpinista, alpinista, arrampicatore kúszónövény, kúszó, mászó, emelkedő
alquanti, parecchi, alquanti egyes, számos, önálló, saját, különféle, néhány
alquanti, qualcosa, alcuno, alquanti, qualcosa, di egy bizonyos, egyes, néhány, mintegy, némely, némi
alquanto, tantino egy kevés, némileg, egy kissé, némiképp
alta marea, alta marea kulminálás, tetőfok
alta marea, alta marea, relativo alla marea árapály
alta marea, piena, alluvione, alluvione, alluvione árvíz, dagály
altare, ŕra (poet.) oltár
alterazione megváltoztatás, változtatás, megváltozás
alterigia, superbia, alterigia büszkeség, sznobéria, fennhéjazás, felsőbbség
alternative, opzione, alternativa elővételi jog, opció, választás
alternativo, alternative, alternativa, alternative vagylagos, választás, alternatív, alternatíva
alternatore váltakozó áramú generátor
alterno kölcsönös, minden második, váltótárs, változó
altero, signorile, liberale fennkölt, kevély, nagyúri, méltóságteljes
altezza, elevatezza, elevatezza, superbia fennhéjazás, önteltség, magasság, büszkeség
altezza, quota, altura, grossezza, elevazione magaslat, magasság, hegy
altezzoso, arrogante, petulante, fierezza, superbo szemtelen, arrogáns, gőgös, fennhéjazó
altimetria magasságmeghatározás, magasságmérés
altimetro magasságmérő
altipiano, altipiano, altopiano fennsík
altitudine magasság
alto, intenso, frollato [di cacciagione], elevato magas, előkelő, csúcsteljesítmény, magasan, fent
altoforno vasolvasztó
altoparlante, altoparlante hangfal
altorilievo dombormű, magas dombormű
altrettanto hasonlóképpen, egyaránt, egyformán
altro (ier l'~) minap, napokban
altro, diverso, diversi mást, másként, másikat, további, másmilyen, más
altrove, in qualche altro posto, altrove másutt, máshová, máshol
altruismo önzetlenség
altruista emberbarát, altruista, önfeláldozó
altruista, altruista önzetlen
altruistico altruista, emberbaráti
alunno, allievo, pupilla, allievo szembogár, pupilla, diák, tanuló
alveare, alveare nyüzsgés, méhraj, méhkas, kaptár, rajzó tömeg, kas
alzaia, piccola gomena, gherlino horgonylánc, kábel, kikötőkötél, horgonykötél
alzante, alzante felemelő
alzarsi, lievitazione, lievitazione, rialzo, rampa magasabbra jutás, magaslat, emelkedés, ívmagasság
alzato, in rilievo, sollevato dombornyomású, emelt, domborművű, kelt (tészta)
amabile kedves, szeretetre méltó
amaca, branda függőágy
amalgama amalgám
amalgamazione egybeolvasztás, fúzió, egyesítés, egyesülés
amante, amante, dilettante, dilettante amatőr ember
amaretto mogyorós csók, mandulás csók, makaron-puszedli
ambasceria, ambasciata, messaggio, messaggio nagykövetség
ambasciatore nagykövet
amběguo, amběguo, equivoco, dubbio, vago kétértelmű, félreérthető
ambidestro kétkezes, mindkét kézzel egyformán ügyes
ambientalista környezetvédő
ambientazione, ambientamento akklimatizálás, akklimatizálódás, meghonosodás
ambiente, dintorni környezet
ambiguo, amběguo, amběguo, ambiguo homályos, kétes értékű, kétértelmű, megbízhatatlan
ambito (m.) igyekvő, törekvő, versengő
ambito (p.a.) becses
ambivalente ambivalens
ambizione érvényesülési törekvés, törekvés, nagyravágyás
ambizioso, ambizioso nagyravágyó, ambiciózus, becsvágyó, törekvő
ambra, ambrato borostyánkő, sárga
ambulanza, autoambulanza, autolettiga mentőszolgálat, mentőkocsi, mentőautó
ameba véglény, amőba
amenitŕ, amenitŕ, avvenenza szeretetreméltóság
ameno, delizioso, delizioso, ameno, placevole pompás, szép lány, szeretetre méltó, kedves, szép
amer. per meagre csekély
amer. per mold öntőminta, forma, penész, humusz
amer. per moult, mutarsi vedlés
amer. per moustache, baffi [Amer.] bajusz
amer. per mum anyu
amer. per mummy mama, anyu
amer. per philtre bájital
amer. per ploughing szántás
amer. per rigour, rigore hajthatatlanság, szigor, szigorúság, zordság
americano, statunitense, americana amerikai
ametista ametiszt
amianto, asbesto azbeszt
amichévole, amichevole, cameratesco, amicale baráti, nyájas, kedvező, barátságos, jóindulatú
amichevole, in amocizia haverkodó, barátkozó
amicizia, amicizia, amista (poet.) barátság
amico, camerata, amica, amica barát, pártolója vkinek, jóakaró, kvéker, pártfogó
amico, conoscente, conoscente, camerata barát, pártolója vkinek, jóakaró, kvéker, pártfogó
amidaceo feszes, kikeményített, keményített, szertartásos
amido keményítő, feszesség, merevség
ammaccatura csorba, csapás, behorpadás, mélyedés, ütés nyoma
ammaccatura, ammaccatura horpadás, erőszak, ütés helye
ammaestrato, esercitato, esercitato, allenato gyakorlott, kiképzett, felfuttatott, edzett
ammettenza elfogadás, bejárás, komplex vezetőképesség
ammettere, lindo, ordinato, ordinato, lindo tekintélyes, bútorvédő, kosárka, gondos
amministrativo közigazgatási, adminisztratív
amministratore ügyintéző
amministrazione, gestione, gestione, maneggio vezetés, intézés
ammiraglia zászlóshajó, tengernagyi hajó, parancsnoki hajó
ammiraglio tengernagyi hajó, admirális, tengernagy, vezérhajó
ammirativo csodáló
ammiratore, scompartimenti, ventagli, ventilatore szellőztető készülék, gabonarosta, legyező
ammirazione csodálat, bámulás
ammissibile megengedhető
ammissibile, ammissibile beválasztható, beengedhető, maximálisan lehetséges
ammodernamento modernizáció, korszerűsítés
ammollito megenyhülve
ammoniaca ammónia
ammonizione, ammonizione dorgálás, megintés, intés
ammonizione, ammonizione, ammonimento figyelmeztetés
ammonizione, ammonizione, ricordo, ricordo figyelmeztetés
ammortamento letörlesztés, amortizáció, törlesztés
ammortizzatore, imbottitura, smorzare, cuscino fartőhegy, hajbetét, vánkos, párna, dúcsüveg
ammorzamento, indebolimento, indebolimento gyengülés, gyengülő, gyengítés
ammusare duzzogás, durcásság
ammutinamento lázadás, zendülés
ammutinato bujtogató, zendülő
amnistia amnesztia, közkegyelem
amorale, incostante lelkiismeretlen, erkölcsi elvet nélkülöző
amore (con ~), vivamente jó étvággyal, bőségesen, szívélyesen, alaposan
amore 2., mantenimento, mantenimento, caritŕ könyörület, emberszeretet, jóság, jótékonyság
amore, amare, amore, passione, affetto, bene (m) semmi (teniszben), szerelem, szeretet
amorfo alaktalan, amorf, formátlan
amoroso, amorevole, affezionato szerető
amperaggio amperszám, áramerősség
ampiamente, appieno, completamente kimerítően, maradéktalanul, részletesen
ampiezza kilengés, amplitúdó
ampio, ampio kiterjedt, tágas, téres, terjedelmes
ampio, ampio, grande, grosso, vasto, grande terjengős, tág, nagyszámú, nagylelkű, bőkezű, bő
ampio, spazioso, ampio tágas, téres, nagy
amplesso közösülés, nemi közösülés
amplesso szoros barátság, nemi kapcsolat, meghittség
ampliare, risma rizsma, 480 ív papír
amplificatore erősítő
ampolla ampulla
amuleto talizmán, amulett
anacronismo kortévesztés, anakronizmus, korszerűtlenség
anacronistico korszerűtlen, kortévesztő, anakronisztikus
anagrafe munkaközvetítő, anyakönyvi hivatal
anagramma anagramma
analettico élénkítő, élénkítő szer
analizzatore kutató, letapogató, skandáló, vizsgáló, fürkésző
analogia analógia, hasonlóság
ananasso, ananas, ananasso ananász
anarchia, anarchěa anarchia, bomlás (rendé)
anatomico bonctani, anatómiai
anatomista anatómus, boncoló
anatroccolo kiskacsa
anca, anca, all'ultima moda élszarufa, menő, dörzsölt, rosszkedv, csipkebogyó
anche -vel, -val, vele, amellett
ancillare mellék-, mellékes
ancor prima, ancor prima korábbi
ancor prima, anticipatamente, prima di perjel, prior, korábbi, házfőnök, előbbi, előzetes
ancora, perň, perň, ancora, tuttora, giŕ, pur de azért, mégis, eddig, még, már
ancoraggio kifeszítés, rögzítés, remete tanyája, horgonyzás
andai bemond, belemegy vhova, licitál, szól vmiről
andamento, marcia, andamento, ingranaggio holmi, szerkezet, sebességfokozat, készülék
andare in bicicletta, ciclo, bicicletta, serie kor, dalciklus, ciklus, ütem (motorban), mondakör
andatura lenta, strisciare, strisciamento szemétláda, gumiabroncs-elcsúszás, patkány, kúszás
andatura, ripidezza, volare, andatura, velocitŕ fényérzékenység, sebességfokozat, sebesség
andito, andamento, andamento, varco, passaggio utazás, cső, átutazás, vezeték, menetjegy, kitétel
aneddoto, ŕneddoto adoma, anekdota
anelare zihálás, asztmás légzés
anelare, rantolo, affanno, respiro affannoso zihálás
anello matrimoniale jegygyűrű, karikagyűrű
anelo holt, lélekszakadva, élettelen
anelo, ansioso, ansioso, bramosia, anelito (poet.) vágyódás, vágy
anemia vérszegénység, anémia
anestesia érzéstelenség, érzéstelenítés
anestesia, anestesia renyheség, zsibbadás, tompultság, tunyaság
anestesista aneszteziológus, érzéstelenítő szakorvos
aneurisma aneurizma, körülírt ütőértágulat
anfetamina nátha elleni szer, inhalálásra használt szer
anfibio kétéltű jármű, kétéltű, kétéltű állat
anfora amfora
anfrattuoso nem egyenes, tekervényes, görbe
angčlico kerubszerű, kerubi, angyali, dominikánus szerzetes
ange (poet.), premere szorongatás, összenyomás, préselés, vizsga
angelico, angeliche angyali
angelo, angiola csendestárs, kedvenc, mafla ember, angyalos tallér
angina, angina torokfájás, torokgyulladás
angoloso szögletes, merev
angoscia mortale halálfélelem
angoscioso, penoso lehangoló, aggasztó
angoscioso, timido, angoscioso ijesztő, ijedező, ijedős, rettenetes, ijedt
anguilla angolna
anguria, anguria görögdinnye
anguria, anguria görögdinnye
angusto, magro, venni, magro, ristretto keskeny, korlátozott, szűk látókörű, szűk
anidro száraz, kristályvizet nem tartalmazó, vízmentes
animalesco, bruto, animale, bestia állat-, élőlény, állat
animare, animare élettel teli, élő
animato, accalorato élő, lendületes
animatore, intrattenitore házigazda, szórakoztató, vendéglátó
animazione életre keltés, rajzfilmkészítés
animella borjúmirigy
animositŕ gyűlölet, ellenségeskedés
animositŕ, animositŕ elkeseredés, felingerlés, súlyosbodás, felbőszítés
animositŕ, piccare piké, sértett hiúság, sértődés, neheztelés
annacquare híg
annacquare keskeny, híg
annacquare vékonyodó, vékonyult, vékony, vékonyuló, karcsú
annaffiatoio öntözőkanna, locsolókanna
annata, vendemmia szüret, évi bortermés
annessi, annessi járulék, hozzávaló, tartozék
annientamento, cancellatura kiradírozás, kitörlés, kiirtás, elmosás, húzás
annientamento, distruzione, strazio, annientamento megsemmisítés, megsemmisülés, tönkretevés
anno esztendő, év, évfolyam
anno bisestile szökőév
anno luce fényév
anno scolastico tanév
annotazione, commento, commento magyarázó jegyzet, kommentár
annuale, compleano, compleanno, anniversario évforduló
annuire biccentés, bólintás, fej előrebillenése
annullamento érvénytelenítés
annullamento graduale kivonás, fokozatos megszüntetés
annunciazione angyali üdvözlet, közhírré tétel, kinyilatkoztatás
annuncio bejelentés, hirdetmény
annuo egy évi, egynyári növény, évenkénti, évkönyv, évi
annuvolato, annuvolato, appannato felhős
annuvolato, coperto, coperto, annuvolato beszeg, felhős égbolt, borult, felhős, elsötétít
anodo antikatód, anód
anomalia szabálytalanság, anomália
anomalo rendellenes, rendhagyó
anonimato ismeretlenség, névtelenség
ansa, orecchia, servire, maniglia, gambo, grado ürügy, fül, fogantyú, tapintás, alkalom, nyél, rúd
ansia, ansia, desideroso sóvárgás, sóvárgó, vágyakozás, epedő, epekedő
ansia, ansietŕ, pensiero 2., fastidio, cura 2. aggódás, aggály
ansioso várományos, várakozó, leendő, jövendőbeli
ansioso, malinconico, malinconico sóvárgó, vágyakozó, vmi után sóvárgó
antagonismo, antagonismo antagonizmus, ellenséges érzület
antagonismo, antagonismo, opposizione, opposizione ellenkezés, ellenzés, ellenzék, szembenállás
antagonista ellenfél
antalgico, analgesico fájdalomtalan, érzéktelenítő, fájdalommentes
antecedente megelőző, előzmény, korábbi, előtag
antecedente, antecedente előbb említett, megelőző
antecedenza elsőbbség, prioritás
antenato, antenato ősapa
antenato, avo ős
antenna [di insetti] tapogatódzás, tapogatózás, csáp, tapogató
antenne tapintó, tapintó szerv, csáp, antenna
anteriore, facciata, facciata, fronte [Mil.] előrész, eleje, elülső, fedőszerv, harcvonal, arc
anteriore, prodiere, spedire, sfrontato, anteriore haladó szellemű, tovább, korai, elülső, buzgó
antibiotico antibiotikus, antibiotikum
anticamera előszoba, várószoba
anticarro tankelhárító fegyver, páncéltörő ágyú
antichitŕ ókor, ókoriak
anticipato remélt, előrelátott, idő előtti
antico, tempi passati ókori, ódon, ódonság, antik, régiség, antik tárgy
anticonformismo nonkonformizmus
anticonformista rendhagyó viselkedésű, maga útját járó, szakadár
anticongelante, antigelo fagyálló folyadék
anticostituzionale alkotmányellenes, alkotmányba ütköző
anticrittogamico, fungicida, funghicida gombaölő
antidoto ellenméreg, ellenszer
antieconomico ráfizetéses, gazdaságtalan, nem takarékos
antifecondativo, anticoncezionale fogamzásgátló szer, fogamzásgátló
antilope antilop
antimilitarista antimilitarista
antimonio antimon
antipasto előétel
antipatia, avversione utálat tárgya, irtózás
antiporta külső kapu, külső ajtó
antipŕtico, indifferente részvétlen
antiquaria, antiquaria, archeologia archeológia, régészet
antiquato elavult, régimódi, divatjamúlt, ósdi
antisala várószoba, előszoba
antisettico antiszeptikum, antiszeptikus, fertőzésgátló
antitesi ellentét, különbözőség, antitézis, szembeállítás
antitetanico tetanusz elleni, tetanusz elleni szer
antologia antológia
antonimo ellenkező értelmű szó
antrace rosszindulatú kelés, pokolvar, lépfenés pattanás
antropologia embertan, antropológia
antropologo antropológus
anulare gyűrűsujj
anulare, anulare gyűrűs, gyűrű-
anzi, veramente, veramente, infatti valójában
anzianitŕ idősebb rang, rangidősség, magasabb rang
anzitutto, principalmente, principalmente legfőképp, mindenekelőtt, mindezeken túl
apatěa, apatěa lezserség
apatia, apatia közönyösség, apátia, fásultság
apatico, svogliato, svogliato, svogliato kedvetlen
aperitivo, antipasto étvágygerjesztő, előétel
apertura, abboccatura, apertura, orifizio szájnyílás, kiömlőnyílás
apice, apicale, vertice, culmine hegygerinc, tetőpont, csúcspont
apocalisse apokalipszis
apocrifo kétes hitelességű, koholt, apokrif, kétes értékű
apologeta hitvédő, védő, apologéta, mentegető
apologetica, apologetico védekező, apologetikus
apoplessia gutaütés, szélütés, szélhűdés
apoplettico gutaütéses, vérmes, gutaütésre hajlamos
apostasia hitehagyás
apostata hitehagyott
apostolato új tanok hirdetése, új eszmék hirdetése
apostolico, apostňlico pápai, apostoli
apostolo, apňstolo apostol
apostrofo, apostrofe aposztróf
apoteosi felmagasztalás, megdicsőülés, dicsőítés
appallottolare, balla, imballo bála
appaltatore, imprenditore, accollatario, assuntor vállalkozó
appannato matt, tompa
appannato, semibuio, appannato, torbida sötétes, félhomályos, nem valami előkelő, borús
apparecchio fotogrŕfico, macchina fotografica fényképezőgép
apparecchio, aeroplano, velivolo, aeroplano, aereo repülőgép
apparenza, aspetto, aspetto, sembiante, apparenza külső megjelenés, megvilágítás, szempont, nézőpont
apparizione, apparizione hazajáró lélek
appartamento szoba
appassionato, appassionato, interessato érdekelt
appassito, avvizzito semmivé vált, kísérteties, meghiúsult, lankadt
appello, invocazione, richiamo, chiamata, chiamare telefonbeszélgetés, függöny elé szólítás, hívás
appena, appena éppen csak
appena, appena hiányosan, szűkösen, éppen csak, éppen hogy
appena, appena, a fatica, paggio bajosan
appena, difficilmente, difficilmente, a mala pena alig
appendice, appendice, completamento, completamento vakbél, melléklet, toldalék, féregnyúlvány
appendicectomia féregnyúlvány eltávolítása, vakbélműtét
appendicite féregnyúlványlob, vakbélgyulladás
appestato bűzlik, büdös
appetito vágy, étvágy
appetitoso kívánatos, étvágygerjesztő
appiccare, destrezza, senso, vertere, pendere átboltozás, megtorpanás, fennakadás, lassulás
applauso, acclamazione, esultare, esultare vigasz, hurrázás, vigasztalás, himalájai fácán
applauso, applauso éljenzés, helyeslés, tetszésnyilvánítás
applauso, consenso, applauso, elogio, approvazione dicséret, tetszésnyilvánítás, helyeslés, taps
applicatore felrakó eszköz, ráfúvó eszköz
applicŕbile, applicabile, applicŕbile alkalmazható
appoggiacapo, poggiatesta fejtámla
appoggio fő erősség, főárboctarcs
appoggio, appoggio segély, segítség, segédlet
appogiare, sostenere, sostegno, appoggio, supporto biztosítás, oszlop, segély, pártfogás, segítség
apporto, quota, quota, contributo közreműködés, adakozás, cikk, sarc, felszólalás
apposizione hozzáfűzés, rányomás, ráragasztás, ráerősítés
appostamento, agguato, appostamento, imboscata les, elrejtőzés, leselkedés, lesben állás, leshely
apprčndere, azzeccato szakképzett
apprendista tanonc, gyakornok
apprendista, recluta gyakornok, szakmunkástanuló
apprensione, arresto, frutto, arresto félelem, felfogás, elfogás, aggódás, letartóztatás
appresso, allato, presso, vicino, appo, presso intim, csaknem, hajszálon múló, majdnem, szoros
apprettatura méret szerinti osztályozás, hitelesítés, enyvezés
apprezzamento, valorizzazione, riconoscimento megbecsülés, méltánylás, helyes megítélés, élvezés
appropriatamente, correttamente helyesen, illően
appropriato alkalmas, megfelelő, választható
approssimativamente, verso, circa, verso, circa hozzávetőleg, hozzávetőlegesen
approssimativo közelítő, hozzávetőleges, megközelítő
approssimazione, accostamento, accostamento megközelítés, közeledés, közelítés
appuntamento, impegno, lavorazione, lavorazione megbeszélt időpont, randevú, megbeszélés
appuntito, aguzzo csúcsos
apribottiglia sörnyitó
apribottiglie sörnyitó
aprile április
apriscatole, apriscŕtole konzervnyitó
apŕtico, apŕtico, indifferente közömbös, középszerű, érzéketlen, nem lényeges
aquila, ŕquila, aquila sas
arabesco arabeszk, arábiai, arab stílusú, arabos, cikornyás
arabo arab nyelv
arabo arab, arab ember, arab nyelvtudás
arachide, arachide földimogyoró
aragosta, aragosta, astice homár
araldo hírnök, előfutár
aranceto, aranciera pálmaház, narancsvirág illatú parfüm, üvegház
arancione, arancio, arancia narancs
arare, amer. per plough szántás, eke
arativo művelhető, szántott
aratore, bifolco szántóvető, földműves
aratro szántás, eke
arazzo, tappezzeria faliszőnyeg, gobelin, falikárpit
arbitraggio választott bírói ítélet, döntőbírói ítélet
arbitrario önhatalmú, önkényes, tetszőleges, tetszés szerinti
arbitro, arbitro bíró, játékvezető
arbitro, arbitro feltétlen ura vminek, ura vminek, választott bíró
arbitro, arbitro játékvezető, bíró
arbitro, arbitro választott bíró, döntőbíró
arbusto, arbusto rumos limonádé, bokor, cserje
arcaicitŕ, arcaismo régies kifejezés, régies szó
arcaico ódon, régies
arcangelo, arcŕngelo arkangyal
arcata, arcata árkádsor, boltíves folyosó
archeňlogo régész, archeológus
archeolňgico, archeologico régészeti, archeológiai
archeologia régészet, archeológia
archeologo, archeňlogo archeológus, régész
archetipo archetípus, őstípus
architetto építész, építészmérnök
architettura építőművészet, építészet
architrave [Arch.] szemöldökfa, architráv, hevedergerenda, áthidaló
archivista levéltáros
arcidiacono archidiakónus, főesperes
arciduca főherceg
arciere íjász
arcipelago szigetvilág
arcivescovo érsek
arco, emiciclo körív, ív
arco, prua, chinare, prua, archetto, inchinarsi csokor, ív, csónakdaru, hajó orra, vonóhúzás, nyíl
arcobaleno szivárvány
arcŕico, arcaico divatjamúlt
arcŕico, inusitato, obsoleto, arcaico ósdi, régies, elavult, idejétmúlt
ardente, fervido, fervente forró
ardente, fiammeggiante, fiammeggiante, ardente lángvörös, izgatott
ardente, scottante, arsura, bruciante égetés, forró, égető
ardentemente hevesen
ardere, ustione, pungere, ustione, scottare kiégetés, füstölés, kábítószer-injekció hatása
ardesia, argilloscisto, ardesia, abusare, lavagna pala, palatábla, választási jelölőlista
ardire (m), ardimentoso, audacia, audace merészség, merész
ardito, coraggioso, ardito félelem nélküli
ardore, barlume, barlume, ardore kihevülés, felhevülés, izzó fény, parázslás, izzás
ardore, passione, amore 4, ardore, passione szenvedélyes szerelem, szerelem, dühkitörés, düh
area delimitata, circoscrizione [Amer.] zóna, körzet, bekerített terület
area, area, compartimento, dipartimento tagozat, tanszék, minisztérium, osztály, szak
area, gamma, correre (irr. tr), fila, area, fila kilengési tartomány, lőtávolság, választék, körzet
area, settore, settore, area lyuk, kvadráns, szakasz, szektor, körzet, tárcsaív
area, zona, zona, territorio, territorio, area földöv, sáv, öv, éghajlati öv, égöv, zóna, övezet
arena, palestra küzdőtér, aréna
argano emelődob, csörlő, forgattyú, orsó (horgászboton)
argenteo ezüstözött, ezüst csengésű, ezüstösen csillogó
argenteria evőeszköz
argento vivo, mercurio higany
argento vivo, mercurio, argento vivo higany
argento, argenteo, argčnteo ezüst
argilla, creta, argilla porhüvely, agyag
argilla, terra fertile, terriccio vályog, termőtalaj, agyagos föld, agyag, lápföld
argilloso agyagos
arginatura, ritegno, arginamento behatárolás, összeszorítás
argomentare, stretto, chiudere, ostruire, presso csukott, levegőtlen, zárt, hű, szűken, titoktartó
arguto, esplicito, appuntito, ogivale velős, éles, félreérthetetlen, csúcsos, hegyes
ariditŕ szárazság, unalmasság
ariete, montone sulyok, cölöpverő, kos, dugattyú, prés, sajtoló
arietta, etere, aere (poet.), brezza, aspetto repülő, levegő, dallam, arckifejezés, egykor, ária
aringa [Zool.], aringa hering
aringa affumicata fickó, férfivá avatott bennszülött, lazac
aristocratico arisztokrata
aristocrazěa, aristocrazia főnemesség, arisztokrácia
aristocrŕtico főnemesi, előkelő, arisztokratikus
arlecchino, variopinto, multicolore tréfacsináló, bohóc, pojáca, tarka dán dog
arma, armi, arme, arma fegyver
armadietto [con serratura] raktár (hajón), zárható láda, zárható szekrény
armadio, armadio dolgozószoba, szoba, faliszekrény, lomtár, budoár
armadio, armadio konyhaszekrény, szekrény
armadio, armadio, credenza tálaló
armadio, armadio, gabinetto konyhaszekrény, kormány
armaiolo puskaműves, fegyverkovács
armamenti, macchine [Comp.], ferramenta vasárú, fémárú
armamento, armamento hadi felszerelés, fegyverkezés, fegyverzet
armamento, corazza, armatura, armamento vértezés, páncél, páncélos erő, páncélzat
armata [Mil.], ostia consacrata, ospitante, ospite háziúr, sokaság, vendéglős, tömeg, fogadós
armeno örmény, örménykatolikus ember, örmény ember
armeria fegyvertár, fegyverraktár, fegyvergyár
armi fegyver
armigero békebíró, pajzshordó, fegyvernök, gavallér
armistizio fegyverszünet
armonica, armonica a bocca szájharmonika
armonio harmónium
armonioso melodikus, dallamos
armonioso, armonico, armonico kellemes hangzású, összhangzó, jó hangzású, egyező
armonioso, armonioso szép hangzású, szépen hangzó, eufonikus
arnia méhkas, kaptár, zsúfolt hely, forgalmas hely
aroma piccante lendület, pikáns íz, lelkesedés, kedv, tempó
aroma, aroma aroma, illat
aroma, aroma renonszot csinál, légkör, illat, zamat, aroma, íz
aromatico, aromŕtico aromás vegyület, aromás
arpa hárfa
arpese ácskapocs
arpista hárfajátékos, hárfás
arra játékpénz, jelkép, jelképes, tantusz, részleges
arrabbiatura, furia, corruccio (pl. corrucci) mánia, düh, őrjöngés, divat, dühöngés
arraffare elcsavarás, hangolókulcs
arrampicarsi kúszás, kapaszkodás
arrampicarsi, alpinismo, arrampicata, alpinismo mászás, mászó, hegymászás, kúszó
arrampicata, scalata, salita, arrampicarsi mászás
arrangiamento, pateracchio, concordanza, accordo megállapodás, egyezmény
arredo dekoráció
arrendevole, docile, arrendevole kezelhető, tanulékony
arrendevole, promettente, arrendevole tájban, irányában, közeledő, küszöbönálló, felé
arrendevolezza, maneggiabilitŕ irányíthatóság, kezelhetőség, megvalósíthatóság
arresto, detenzione, detenzione, arrestare lefoglalás, letartóztatás, zár alá vétel
arresto, detenzione, fermo, arresto, detenzione visszatartás, fogvatartás
arretrato, debitare hátralék, lemaradás, hátralékos tartozás
arretrato, residuo, arretrato csapadék, fűtőolaj
arricchimento feldúsítás, gazdagítás, gazdagodás, feldúsulás
arricciare kis mélyedés, kis horpadás, gyűrűcske, fodor
arrivista társadalmi törtető
arrogante fennhéjazó
arroganza arrogancia, bántó gőg
arrosto di manzo marhasült
arrosto, cuocio rostélyos, sült
arrotondamento kerekítés
arruffato kócos, borzas
arruffato [Amer.] borzas, kócos
arrugginire rozsdásodás
arsella, mollusco kagyló, sikattyú, szorítókeret, lucskos, enyvező
arsenale arzenál, fegyvertár
arsenale hajójavító műhely, hajógyár
arsenalotto, scaricatore dokkmunkás, kikötőmunkás
arsenico arzén
arso, abbruciacchiato, arsi kiégetett, megperzselt
arte, art, arte, artificio furfang, művészeti, tudomány, művészi, mű-, csel
arte, arte képzőművészet, szépművészet
arte, impresa, mestiere, impresa, commercio, arte ipar, mesterség, kereskedelem, szakma, foglalkozás
artefatto tárgyi lelet, kezdetleges műalkotás, műtermék
artéfice, operaio fizikai munkás
arteria artéria
arteria stradale közlekedési tengely, közlekedési főútvonal
arterioso ütőéri, artériás, ütőeres
artesiano artézi
arti végtagok
articolato csuklós (jármű), tagolt (beszéd), ízelt (állat)
articolazione kimondás, tagolt beszéd, kiejtés, artikuláció
articolazione, enunciazione artikulálás, kinyilatkoztatás, kiejtés
artigiano, artéfice, artéfice, artefice kézműves
artigliere tüzér
artiglierěa, artiglieria anyagi szolgálat, anyagi ellátás, szertári ellátás
artiglieria ágyúzástan, ballisztika, tüzérség, lőgyakorlat
artista, pittore, quattrocentista, virtuoso festőművész, művész
artistico, d'artista, artěstico művészi
artrite köszvény, ízületi gyulladás
artrite, artrite vérrög, fröccsenés, köszvény, csepp, vércsepp
artritico ízületi gyulladásos
arvicola mezei egér
arzillo csípő, csiklandó, szúró, viszkető, zúgó, bizsergő
ascella hónalj
ascendenza, presentire ősök
ascensione, ascensione fölény
ascensione, avanzamento, avanzamento, ascensione előléptetés, fejlettség, előrenyomulás, előlépés
ascensione, erta, ascensione, ascensione emelkedés, megmászás, felszállás, hegymenet
ascia, ascia szekerce
asciugamano, asciugatoio törülköző
asciutto, arido, asciugare, assetato, secco, secco víztelen sivatag, töltés nélküli, unalmas, fanyar
ascoltatore hallgató
ascoltatore, ascoltatore, uditore, ascoltatore hallgató, hallgatózó
asepsi sterilitás, sterilizálás
asettico steril, fertőzésmentes, baktérium nélküli
asfalto aszfalt, bitumen
Asia Ázsia
asiatico ázsiai
asilo infantile, asilo infantile óvoda
asilo infantile, scuola materna óvoda
asintotico aszimptotikus
asintoto aszimptota
asma, asma asztma
asmatico asztmás
asola gomblyukba tűzött virág, gomblyuk
asparago spárga
asperitŕ, raucedine nyers modor
aspersione lelocsolás, becsmérlés, rágalmazás, meglocsolás
aspettativa, attesa, attesa várakozás, remény, elvárás
aspetto grottesco groteszkség
aspetto, colorito, modo di vedere, carnagione színezet, szín, arcszín
aspirante törekvő
aspirante, aspirante jelentkező
aspirante, futuro, probabile leendő, jövendőbeli, várható
aspirapolvere porszívó
aspirapolvere, aspirapňlvere porszívó
aspiratore szagelszívó
aspirazione vágyódás, hehezetes ejtés, törekvés
aspirazione, aspirazione, inalazione belélegzés
asprezza, acrimonia kesernyésség, csípősség
aspro, duro, crudo, immite, scabro, rigido, scabro szigorú, kíméletlen, rikácsoló
assaggiatore kóstoló
assai (m'importa ~) fütyülök rá!
assalire, accesso, attacco, assalto, attentato roham, támadás
assalire, assalto ostromlás, veszélyes fenyegetés, roham
assalto, assalto támadás, beérkezés
assassino (fig) elragadó, meggyőző, csábító, bujtogató, rábeszélő
assassino (fig), provocatorio provokatív, kihívó
assassino, uccisore vágó, vágólegény
assedio ostrom
assegnamento, incarico kijelölés, megbízás, felsorolás, kiutalás, feladat
assegnazione kiosztás, juttatás, kiutalás
assegnazione, destinazione, destinazione rendeltetési hely, célállomás
assegno csekk
assenteismo lógás, rendszeres távolmaradás
assenteista rendszeresen távol maradó
assentire, assenso, promessa, promessa, assentire beleegyezés
assenza di dolori fájdalomérzés hiánya, analgézia
assenza di formalitŕ formaszerűség hiánya, keresetlenség, kötetlenség
assenza, assenza, mancanza, mancare hiány
assenziente, assenziente jóváhagyólag, helyeslően, elismerően
assertivo, esplicito bizonygató, öntudatos, magabiztos, állító, önző
asserzioni, esporre, stato, asserzioni, posizione státusz, méltóság, állam, állam-, pompa, állami
assessore municipale, consiglio comunale városi tanács
assessore, assessore, valutatore ülnök, adófelügyelő, törvényszéki szakértő
assetato, assetato szomjas, kiszáradt, kitikkadt
assi isteni, klassz, jó
assiale axiális
assicurata, assicurato, assicurai bebiztosított, biztosított ember, biztosított
assicurato, assicurato biztosított
assicuratore biztosító
assicurazione antincendio tűzkár biztosítás
assicurazione sulla vita, assicurazione sulla vita biztosítás halál esetére
assideramento, assideramento fagyás
assideramento, gelido, freddo, colpo di freddo kokilla, fagyos, megfázás, hideg, meghűlés, fagy
assiduo, assiduo szorgalmas, kötelességtudó
assillante idegekre menő, szűnni nem akaró, akadékoskodó
assimilazione asszimilálódás, feldolgozás, beolvasztás
assioma alaptétel, alapigazság, sarktétel, sarkigazság
assisa, unito, unito, divisa, uniforme változatlan, egyforma, egyenruha, egységes
associazione társulás, társas viszony, kereskedelmi társaság
assoggettato, soggetto, soggetto, casella, casella alattvaló, állampolgár, téma, tantárgy, tárgy
assolutorio, assolutoria felmentés, szabadon bocsátás, felmentő ítélet
assoluzione szabadon bocsátás, felmentő ítélet, teljesítés
assonanza összehangzás, magánhangzós rím, asszonánc
assonnato, assonnato álmosító, álomittas, álmos
assonnato, assonnato álomba merült, álmosító, álomba merítő, altató
assorbito, assorto, immerso elmélyedt, mély, elmerült, feszült
assordante zsibbasztó, dermesztő
assordante, assordante dermesztő, elképesztő, kábító
assordante, assordante, fragoroso fültépő
assordare, abbarbagliare kábulat
assordare, intirizzire, intorpidito zsibbadt, elfásult, bódult, kábult, eltompult
assortito, mischiato, mischiato osztályozott, összeillő, válogatott
assorto, preoccupato, assorto gondolatokba merült, belefeledkezett vmibe
assůmere megkíván, képzel, feltételez
assůmere, supporre, lasciare magára vesz, tettet, elvállal, ölt, feltesz
assunzione del potere, accessione, incremento gyarapodás, növedék, szerzeményezés
assurditŕ abszurdum, képtelenség
assurdo képtelen, abszurd
asta, luccio, luccio [Zool.], picca útvám, bányászcsákány, csuka, pika, lándzsa, vámút
asta, polo, palo felső árbocsudár, elektród, elválasztórúd, origó
asta, saldo, vendita, liquidazione, compravendita vásár, kiárusítás
astante, spettatore néző, szemlélő, bámészkodó
astensione tartózkodás
asterisco, stellina csillag, csillagocska
asteroide kisbolygó, aszteroida
asticella, spranga (f) keresztrúd, kerékpárváz
astinente, frugale, sobrio, astinente, moderato mértékletes
astinenza, continenza absztinencia
astio, odio, odio, astio gyűlölet
astio, odio, rancore, astio gyűlölködés
astioso, sdegnato sértődött, haragtartó, neheztelő, bosszús
astore, astore, falco beugrató, köhécselés, ölyv, torokreszelés, héja
astore, astore, passero veréb
astrale csillag-
astratto, distrattamente szórakozottan
astrazione elvonás, elvont fogalom, absztrakció, elvontság
astro, vedette, vedette, stella csillagzat, sztár, csillag
astrologo csillagjós
astronauta űrhajós
astronomia csillagászat
astronomo, astrňnomo csillagász
astutamente alattomosan, ravaszul
astuto, accorto értelmes, tájékozott
astuto, furbo, furbo alattomos, sunyi
astuto, intricato bonyolult, furfangos, elmés, agyafúrt
ateismo ateizmus
ateista, ateo ateista
atlante könyv alakú térképgyűjtemény, atlasz, térképfüzet
atleta leggera atlétika
atleta, sportivo, sportivo atléta
atletico atlétikai, kisportolt
atmosfera, ambiente, atmosfera atmoszféra, légkör
atmosferico atmoszférikus
atollo korallzátony, lagúnát körülzáró korallzátony
atomico atomhajtású, atomokra vonatkozó, atom-, parányi
atonale hangnem nélküli, atonális
atossico nem toxikus, nem mérgező
atroce, tormentoso, straziante gyötrő, gyötrelmes, kínzó
atrocemente gyötrelmesen
atrocitŕ rémtett, embertelenség, atrocitás
atrocitŕ, oltraggio erőszak, erőszakoskodás, gyalázatos tett, gyalázat
atropina atropin
attaccabrighe veszekedő, csordás, csikós
attaccare függelék, melléképület, pótlás, épületszárny
attaccare, attaccamento, adesione pontos betartás, ragaszkodás, hűség, odaadás
attacco váratlan megrohanás, lecsapás (ragadozó madáré)
attacco simulato, finta megtévesztő támadás, színlelt támadás, cselfogás
atteggiamento, posa póz, pózolás, színlelés, testtartás
atteggiamento, punto di vista, posizione póz, magatartás, tartás, állásfoglalás
attempato korosodó, koros, öreges, öregedő
attendere remél, valószínűnek tart, elvár
attendi felvonásköz, várakozás
attendibile, provato, fidato, affidabile megbízható
attenta lettura, esame accurato gondos átolvasás
attentatore támadó
attenti, attenzione, attenzione karbantartás, gondozás, figyelem, gond
attento, attento figyelmes
attento, vigile, vigile szemfüles, éber
attenuazione hígulás
attenuazione soványodás, elgyengülés, elgyengítés, gyengítés
attenzione, cedere al óvatosság
attenzione, delicatezza ínyencfalat, finomság, csemege, törékenység
attero szárnyatlan
atterraggio, pianerottolo, approdo, approdo leszálló, partra szálló, rakodópart, rakpart
attico, tettoia, pensilina házikó felhőkarcoló tetején, védőtető, előtető
attinente, collaboratore, attinente, collaboratore tag, kisegítő-, tag-, társ-, társ, munkatárs
attivante aktív
attivista aktivista
attivitŕ ténykedés, tevékenység, aktivitás, elfoglaltság
attivo hatályos, dolgozó, döntő, műtéti, munkás
attivo, attivo, arzillo aktív, ható, tevékeny, cselekvő
attizzatoio, poker [gioco di carte] piszkavas, salakkotró, kotróvas, égetővas, póker
attňnito, attňnito, sorpreso, sorprende visszafelé, hátra, vissza
atto mostruoso atrocitás, disznóság, embertelenség, rémtett
atto, atto, documento, documento, documento dokumentum, vádirat
atto, vertere, agire, funzionare, atto, funzionare törvény, tett, felvonás, cselekmény, cselekedet
attore színész
attraente, presa ragályos, bevétel (váré)
attrattivo, attraente, appetibile, avvenente bájos, vonzó
attraverso, diŕmetro, sopra, oltretomba, sopra túl, keresztben, keresztül, át, odaát
attrezzi, armamentario holmi, kellék, cókmók
attrezzista szerszámkészítő
attrezzo, arnese, utensile szerszámgép, segédeszköz, báb, szerszám
attrezzo, utensile szerszám
attrice színésznő
attrito bedörzsölés, széjjeldörzsölés, súrlódás, dörzsölés
attrizione, snervamento, snervamento elkopás, lemorzsolódás, elhasználódás, ledörzsölés
attuabile keresztülvihető, valószínű, lehetséges
attuale, esistente létező
attualmente most, mindjárt
attualmente, attualmente pillanatnyilag
attuariale biztosítási matematikai
attuario biztosítási statisztikus
audace merész, vakmerő
audace, grassetto [Tip.], spavaldo, grassello szembeszökő, feltűnő, fett betű, félkövér betű
audacia, audacia elszántság, rettenthetetlenség
audacia, temerarietŕ virtuskodás, virtus, szilajság, vakmerőség
audizione meghallgatás, próbaéneklés, hallás, hallóképesség
aula, aula osztályterem, előadóterem
aumento, miglioramento fokozás, erősítés
aura, rezzo, brezza szél, szénpor, betonba való rostált salak, dara
aureo, oro arany
aureola, alone glória, holdudvar, dicsfény, bimbóudvar, nimbusz
auricolare, cuffia fejhallgató
ausiliario, di sostegno, supplementare, d'aiuto segéd-, pót-, kiegészítő, segédige, pótlólagos
australiano ausztráliai, ausztráliai nyelv, ausztráliai ember
Austria Ausztria
Austriaco, austrěaco, austriaco osztrák
autentica, legalizzazione, documentazione hitelesítés
autentico, genuino, vero, fedele hiteles, hitelt érdemlő, autentikus
autista, autista sofőr
autňma, tavola calda, autňma automata büfé, automata étterem
autoarticolato kamion
autobiografia önéletrajz
autobiografico önéletrajzi
autocaravan lakóautó
autocarro, camion, camion teherkocsi, fuvarkocsi, kamion, teherautó, taliga
autocarro, furgone, camion, camion, furgone teherautó
autocivetta járőr kocsi
autocontrollo önuralom
autocrazia, stato assoluto önkényuralom
autodifesa önvédelem
autodisciplina önfegyelem
autografo aláírás, autogram
autoguidato, che torna a casa önvezérléses, önvezérlés
autolavaggio autómosó
automa gépies teremtmény, automata, robotgép
automa, robot robotautomata, lélektelen ember, gépember
automatico, automatico forgácsolható, megmunkálható
automatico, automatico önműködő, önkéntelen, ön-, automatikus, revolver
automazione gépesítés, automatizálás
automezzo, autovettura, autoveicolo gépjármű
automobile, fedeltŕ, carlinga, automobile, vettura vagon, kocsi, autó
automobilismo autózás
automobilista autós
automobilistico automobil-, autóval kapcsolatos, magánjáró, autó-
automotrice sínautó, motorkocsi
autonoleggio gépkocsi kölcsönzés, gépkocsi-kölcsönzés
autonomia önrendelkezés, autonómia, önkormányzat
autopilota robotpilóta
autopompa tűzoltóautó
autopsia, analisi post mortem tetemvizsgálat, önészlelés, hullaszemle, boncolás
autopubblica, taxi, tassě taxi, autótaxi
autore, autore, saggista esszéista, tanulmányíró
autore, scrittore, autore, quattrocentista író, írnok
autoreattore tolósugár-hajtómű
autorespiratore légzőkészülék
autoritario tekintélyelvű
autoritŕ, autorevolezza engedély, felhatalmazás, hatóság, szakértő
autoritratto önarckép
autorizzazione felhatalmazás, meghatalmazás, engedélyezés
autoscuola autósiskola
autoservizio autóbuszjárat
autostello, motel motel
autostrada országút, autóút, autópálya
autostrada, autostrada autópálya
autostrada, autostrada autópálya
autostrada, autostrada autópálya
autostrada, superstrada autópálya
autosufficienza önellátásra törekvés, önellátás, önelégültség
autunno, autunno ősz
avambraccio alkar
avambraccio alulról, alulról ütött, alulról adott
avamposto előőrs, előretolt állás
avanguardia első csatasor
avanotti [Zool.], fritto, frittura apróhal, halivadék
avanscoperta, ricognizione felderítés
avanti, in fuori, innanzi előre, tovább, ki
avantieri tegnapelőtt
avanzamento, avanzamento, trasporto su strada szállítási költségek, vontatás, szállítmányozás
avanzamento, trasportare, trasporto, trasporto elragadtatás, fuvarozás, közlekedés, extázis
avanzo di galera börtöntöltelék
avanzo, scampolo maradvány
avaria, difetto, lesione, colpire 2., difetto veszteség
avarizia fukarság, kapzsiság, fösvénység
avaro fösvény
avaro, avareggiare fullánkos, szúrós, fösvény, fukar
avere, prendere, Abbi (= avere), possedere elfogyaszt, elkölt, mond, túljár az eszén vkinek
aviere pilóta
avocazion, accettazione, assunzione, accettazione feltétel, színlelés, feltételezés, követelmény
avuto, ebbe (pret. avere), avea (poet. aveva) mond, túljár az eszén vkinek, rendelkezik vmivel
avvallamento, affondamento süllyedés, süllyesztés, mélyítés, süllyedő
avveduto, accorto intelligencia, ész, hozzáértés
avvenimento in calendario, infisso alkatrész, hozzávaló, kellék, tartozék, mérkőzés
avventare, lancio, dimenare türelmetlen fejmozdulat, megvető fejmozdulat
avventura kaland, merész vállalkozás
avventurato, fausto, fortunato mázlis, szerencsés
avventuroso vakmerő, vállalkozó szellemű, kalandos
avverbiale határozói
avversario, antagonista, nemico ellenfél, ellenség
avversione, avversione utálat, ellenszenv, idegenkedés
avversione, disgusto ellenszenv, undorodás, utálat, irtózás
avversitŕ szerencsétlenség, hányattatás
avvezzo, costumata, assuefatto, abituato szokásos
avviamento, avviatore elindító, bekezdő fúró, tápszer, induló, alapító
avvicinabile, abbordabile, abbordabile megközelíthető, hozzáférhető
avvicinarse, avvicinarse, anticipazione, anticipo előnyomulás, előrehaladás, kölcsön, előzetes
avvicinarsi, avvicinare, avvicinamento, approccio bekötőút, feljáró, megközelítés, odavezető út
avvincente, interessante érdekes, ármánykodó
avvisaglia, scaramuccia csetepaté, csatározás
avvisatore bemondó
avvitamento, rotazione dugóhúzó (repülésben), forgás, pörgés, kirándulás
avviticchiare zsineg, spárga, fonadék
avviticchiare, fermaglio csat, kézszorítás, kampó, ölelés
avvolgere, soffiare, avvoltare, vento gázok (belekben), lélegzet, fuvallat
avvoltoio keselyű
azotato nitrogén
azoto nitrogén
azteco azték személy, azték nyelv
azzardare, carrozza, zoccolo di cannone fuvar, fuvardíj, kas, szállítás, gondola, vagon
azzardato, rischioso, rischioso rizikós, kockázatos
azzurrognolo kékes
babbeo tökfilkó
babbo, padre apa, páter, atya
babbuino pávián
babordo, porto, porto, coincidenza, vino Porto beömlőnyílás, szelelőlyuk, kikötő, szelelőakna
baccalŕ szárított tőkehal
baccano, frastuono, rimbombare zaj
baccarŕ bakkara
baccello hüvely, gubó, tok
bachelite bakelit
bacile mosdókagyló, vízgyűjtő terület, mosdótál, vájdling
bacio, baciano csók, simogatás (szellőé), habcsók, vékony találat
baco da seta, bigatto selyemhernyó
baco, verme hitvány féreg, utolsó rongy alak, féregnyúlvány
bacucco, decrepito elaggott, rokkant
badessa apáca-fejedelemasszony, apácafőnöknő
badia, baděa, abbazia kolostor, apátság
badilata, palata egy lapátra való, lapátnyi
badile, badile, vanga pikk, zöld (kártyában), kiherélt állat, ásó
badile, pala, vanga, paletta, badile lapát
baffi bajusz
baffuto bajuszos, bajszos
bagagliaio, bagagliaio poggyászkocsi, málhakocsi, paklikocsi
bagaglio poggyász
bagaglio poggyász, csomag
bagaglio a mano kézipoggyász
bagarino, informatore, arruolare lóversenytippek közvetítője, felhajtó
bagliore, svasatura fényjelzés, lobogó láng, kihajtott bőrnyelv
bagnato, madido, umido, umido, bagnato, immollare ivás, nedvesség, esős, vizes, eső
bagnatura nedvesítés
bagno, bagno, lavacro fürdőkád, fürdő
bagordo, baldoria dáridó, tivornya, mulatozás
baia, compartimento, seno, seno, alloro kisegítő peron, víztartály, bemélyedés, tengeröböl
baionetta bajonett, rohamkés, szurony
balano pipa (ló fékezésére), kullancs természetű ember
balaustra mellvéd, karfa
balaustrada, balaustrada korlát, korlátbáb, korlátoszlop
balaustrada, corrimano, balaustra kapaszkodó
balaustrada, inferriata, balaustra, ringhiera védőkorlát
balbettamento dadogás, hebegés
balbuziente dadogós
baldacchino, tettuccio napellenző ponyva, ágysátor, védőtető, előtető
baldanza elbizakodottság, önbizalom, beképzeltség
baldo, baldanzoso elbizakodott, öntelt, magabízó, magabiztos
balěa, violenza, oltraggio erőszak, durvaság
balena cet, bálna
baleniere, baleniere irtó nagy ember, bálnahalász, irtó nagy dolog
baleno, fulmine, lampeggiare, balenio, lampeggiare villámlás
balestra számszeríj
balia szoptatós dajka
balistica, artiglierěa, artiglierěa tüzérség
balistico ballisztikus
ballerino, ballerina táncos
balletto, ballettistico tánckar, balett, táncjáték, balettkar
balneare, bagnante, balneazione, fanno il bagno fürdés
balordo, sciattone, balordo, donnaccia, donnaccia trehány alak, lerakódásos terület, latyak, sár
balsamo hajbalzsam, nebáncsvirág
baluardo, bastione, spalto bástya
balza, dirupo, faraglione, roccia, rupe sziklafal, szirt, kőszirt, szikla, szirtfal
balza, precipizio, burrone, abisso szakadék
balzo, salto, saltare, salto, rinvio, lancio ugrás, megriadás, ugrató, felpattanás, ugróakadály
bambara szerencsejáték, hazárdjáték
bambinaggine, bambocciata gyerekesség
bambinaia pesztra, gyermeklány, dada
bambinaia, balia dada
bambini gyermekek, gyerekek, gyermek, gyerek
bambola, bambola babaarcú de nem okos nő, baba, segítőkész
bambů bambusz, bambusznád
banale, logoro foszlott, elcsépelt
banale, modesto, senza pretese, inferiore, umile szerényen, mély, szerény, egyszerűen, alacsony
banana banán
bancario feltöltés
banchetto, banchetto, convito díszvacsora, bankett, lakoma, díszebéd
banchetto, banchetto, fisso ünnepség, vendégség, lakoma, ünnep
banchiere bankár
banchina della stazione, piattaforma, palco padozat, padlóemelvény, vasúti kocsi peronja
banco [di chiesa] ülőhely, templomi pad, pad
banco di ghiaccio úszó jégtábla
bandella, cerniera, cardine, perno csuklóspánt, sarkalatos pont, zsanér, forgópánt
bandiera, striscione, stendardo lobogó, transzparens, zászló
bandiera, vessillo (poet.), stendardo, stendardo másodrendű evezőtoll, levél, írisz, járdakő, kőlap
bandista zenész
bandistico, cappella, banda, benda (f.), cappella vékony érccsík, szalag, szegély, csapat, klikk
banditismo banditaság
banditore árverésvezető
bar, salone, bčtvola, ritrovo díszterem, italbolt, italmérés, szalon, nagyterem
bara, barella, bara, allargatore feszítőrúd, nehezen elhihető történet, feszítő
barattolo, puo, puň, potere, posso (pres. potere) bödön, konzerv, pléh kaszni, konzervdoboz, budi
barba, barba szakáll
barba, castorino, castoro, uomo con la barba hódprém, sisakrostély, hód
barbabietola répa, cukorrépa, cékla
barbaforte, rafano torma
barbanera, almanacco naptár, évkönyv, almanach
barbarico, bŕrbaro primitív, műveletlen
barbarismo civilizálatlanság, barbarizmus, nyelvrontás
barbiere, parrucchiere, parrucchiere, parrucchiere női fodrász
barbino, povero, scadente, misero, povero, umile egyes osztályzat, szegény, rászoruló
barbogio vén trotli
barca a remi, barchetta evezős csónak
barca a vela vitorlás hajó, vitorlás
barcaiolo, battelliere matróz, háton úszó vízipoloska, csónakbérbeadó
barcheggio csónakázás
barchino, chiatta ladik
barcollante tántorgás, megrázó, tétovázás, támolygás
barcollantemente, ebbro, in modo barcollante tántorogva
barcollare támolygás
bardo, poeta szalonnaszelet, bárd, lantos, énekmondó, lóvért
barile, bariletto, barilotto, veggia (pl. vegge) érdeklődési kör, hordó, szár, henger, üzletkör
barile, veggia (pl. vegge) hordó
barilotto, birra alla spina ivóvizes hordó, hordó, hordócska, kis hordó
bario bárium
barista csapos
baritonale, baritono baritonista, bariton
baro szélhámos, hamiskártyás
barocchismo, barocco barokk
barone báró
barra [Mar.], tassa, timone [Mar.] irányítás, kormányrúd, vezetés, kormányzás
barricata torlasz, barikád
barriera, siepe kordon, sövény, élősövény, sövénykerítés, sorfal
barroccio, carretta, carretto, carretto kordé, targonca, szekér, kézikocsi, kocsi, taliga
basaltico bazaltos
basalto bazalt
base, fondamento alapozás
basi, rudimenti kezdet, csökevény, csíra
bassa [di terra], pianura alacsonyan fekvő terület
bassa marea, bassa, riflusso alacsony vízállás, apály
bassa, bassa, marea, marea dagály
bassopiano skót síkság, alföld
bassotto tacskó, dakszli, borzeb
bastardo nem valódi, hapsi, törvénytelen, korcs, elfajzott
bastare elég, elégséges, elegendő
bastionata, fortificazione, fortificazione erődítmény, erőd, sánc, erősítés
bastonato, picchiato megvert, dobog, kikalapált, kivert, döngölt, vert
batata yamgyökér
battage, campagna, lotta elettorale hadjárat, kampány, mozgalom
battaglione zászlóalj
battello, scialupp, barchetta, battelliere, barca mártásos csésze, csónak, csésze, kis testű hajó
battente, andara meghajtás, meghúzás, hajtó, kihajtás, becsavarás
batteria, pila, accumulatore, accumulatore sorozat, ütőhangszerek, tettlegesség, elem, üteg
batterista dobos, ügynök, üzletszerző
battesimale keresztelési
battesimo keresztelő
battesimo, battésimo keresztelés, keresztség
battibecco pörlekedés, civakodás, szóváltás, civódás
battipista, annunziatore előfutár, előjel, előhírnök
battiporta szárnyas ajtó, kétszárnyú ajtó
battistero keresztelőkápolna
battito, battere dobogás, pulzálás, lüktetés
battito, svolazzare, scommessa vibrálás, rebbenés, csörgés, szemrebbenés, lobogás
battitoio, bacchetta, battitoio gumibot, karmesteri pálca
battitoio, salcio, salice fűzfa
battitore ütő, verő, hajtó, habverő
battitura, bastonatura, bastonata beverés, csapkodás, lavírozás, dobogás, sulykolás
battola, battagli, batocchio, battente, batacchio kereplő, harangnyelv
battuta csűrés-csavarás, csípős megjegyzés, kibúvó
battuta pofon, füles, ütés, flemm
battuta, botta, battuta, battere, cozzare, urtare ledorongolás, koccanás, kopogás
battuta, ticchettio, picchiare, suono, battimento verés, lebegés, söpör, vesztes, ketyegés, kopogtat
battuto, battuta, scioperato rábukkan, vmi ellen támad, támad vmi ellen, odavág
batuffolo rongycsomó, vattacsomó, kis puha dugó, grafit
bavaglino, bavetta szakállka, partedli, francia tőkehal, mellrész
bavaglio, battuta parlamenti klotűr, szájpecek, bemondás, rögtönzés
bazzecola, frascheggiare, inezia apróság, csekélység, egy kicsit
bčtvola, bar, pub italbolt, büfé, söntés
beatificazione boldoggá avatás
beatifico üdvözült, boldogító, üdvözítő
beato szent, áldott, boldog
beccaccia, beccaccia, beccaccino mitugrász fickó, félig elszívott szivar, szalonka
beccamorti, becchino sírásó
beccata, bacetto puszi, 9, 08 liter, csípés, halom
becco, rostro hajóorr, szónoki emelvény, karmesteri pult
beffa, burla, monelleria csíny, kópéság
beffa, scherno, scherno, derisione, ludibrio kigúnyolás, gúny tárgya, kicsúfolás
beffardo, beffardo gúnyolódó
belga, Belga belgiumi, belga, belga nő, belga férfi
Belgio Belgium
bellico, guerra, guerre, guerresco háború
bellico, militare hadi, katonaság, katonai, hadsereg
bellicoso, aggressivo, bellicoso veszekedős, támadó, agresszív
bellicoso, guerresco hadi, háborús
belligerante hadviselő
belligeranza ellenséges viselkedés, ellenséges magatatás
bellino kis tolatómozdony, picur, picurka, kisméretű
bello (m) divathős, lovag, udvarló, piperkőc
bello (nel piu ~) épp akkor
bello [di uomo], lauto, di bell'aspetto, cortese gavallér, jóképű, jelentékeny, jóvágású, bőkezű
bello, magnifico, stupendo szép, gyönyörű
beltŕ, bello (m), bellezza, bellezza szépség
belvedere, belvedere nézőpont
ben disposto, benčvolo, benevolo jótékony, jóakaratú, szíves
benčfico, assistenziale bőkezű, irgalmas szívű, jószívű, könyörületes
benda (f.) bekötött szemű, meggondolatlan, vakmerően
benda (f.) hajlekötő pánt, hajlekötő szalag, filé
bendatura, bendatura, benda (f.), fascia, fascia kötés, kötszer, tapasz
bene (m), pace, pesca, requie béke
bene (m), pietŕ, impietosire, mercč, misericordia irgalom, áldás, könyörületesség, kegyelem
bene (m), possesso, fattoria, possesso, proprietŕ tulajdonság, birtok, tulajdon, vagyon
bene, bene, buono, in ordine, in ordine, buono helyes, el van intézve, rendben van
benedetto, benedetto megáld, áld, imád, megszentel
benedizione, santificazione áldás
beneducato jó modorú, jómodorú, illemtudó, udvarias
benefattore jótevő
beneficiario megajándékozott, haszonélvező
benefico, digeribile emészthető
benessere boldogság, boldogulás, ostorcsapás nyoma, jólét
benessere kényelem, egészség, jó egészség
benessere, benessere, assistenza pubblica boldogulás, jólét
benestante, benestante előnyös, jól menő, sikeres
Bengala Bengália
beniamino kedvenc
benignitŕ, benevolenza jóakarat, jóindulat
benigno, propizio, benevolo üdvös
benportante, valido, valido, vigoroso élettől duzzadó, egészségtől duzzadó, életerős
bentonico fenéki
benzene, benzolo benzol
benzina benzin
benzina, benzina benzin
benzina, benzina motorbenzin, könnyűbenzin, gázbenzin, benzin
beone kocsma, piás
bergere, sedia con braccioli, poltroncina karosszék
berillio berillium
berlina szedán, luxuskocsi, négyajtós autó
berretta, coprire, capsula, calotta, tappo, tappo fedél, kupak, fejkötő, sapka, tető, fedő, fityula
bersagliere, tiratore orvlövész
berteggiare, punzecchiare évődés, incselkedés, ugratás, kötekedés
bestemmia, bestemmia, fe', giuramento eskü, fogadalom, káromkodás
bestia tahó, állat, barom, vadállat
bestialitŕ állatiasság, bestialitás
bestiame haszonállatok, állatállomány, lábasjószág
betta, barchetta, chiatta, barcone, barchetta úszó csónakház, másodcsónak, bárka, uszály
bettola [Amer.], picchiata, mi tuffo, balzo, tuffo zuhanórepülés, lebukás, fejesugrás, műugrás, ugrás
betulla virgács, nyírfavessző, nyír, nyírfa
beuta lombik, flaska, üveg
bevanda alcolica lé, oldat, égetett szeszes ital, folyadék
beveraggio [arc.], bevanda, bibita ital
beverone, miscuglio keverék, nedves darakeverék, pép, krumplipüré
bevibile, potabile iható
bevitore alkoholista, iszákos ember, italos ember
bevuta rumorosa szürcsölés
biada, avena zab
biada, biada, avena zab
biancherěa ěntima női fehérnemű
biancheria femminile női fehérnemű
biancheria intima, biancherěa ěntima alsónemű, fehérnemű
biancheria, di lino, di lino, lino lenvászon, ágynemű, vászon, vászonnemű, fehérnemű
bianco lojális ember, fehér fajú ember, hűséges ember
bianco, bianco polírozatlan, világos, céltábla szélső köre, fehér
biancospino galagonyabokor, galagonya
biasimato korhol, szid, pirongat
biasimo, biasimo feddés
biasimo, rampogna (lit.), rampognare, rimprovero rendreutasítás
biavo, azzurrino világoskék szín, halványkék, világoskék
biberon cuclisüveg
bibita analcolica üdítőital, alkoholmentes ital
bibita, bevanda, bicchierino, bevuta, libare, bere szeszes ital, ivás, ital
bicchiere, calice, calice, vetro pohár
bici, bicicletta, velocipede, biciclo bicikli, kerékpár
bici, moto, velocipede kerékpár, bringa, bicaj, bicikli
bicuspide premoláris, kis őrlő fog, kis őrlő, kétcsúcsú
bidč bidé, kistestű málhás ló, kistestű ló
bidone del latte, zangola keverőgép, köpű, köpülő alakú nagy tejeskanna
bieco bús, lomha, sértődött, baljós, mord, morcos, dacos
bieco, fiero, fero (=fiero), truce tüzes, ádáz, szenvedélyes
bietta, mania, cůneo, cuneo, zeppa ék
bifocale bifokális, kétfókuszú, két gyújtópontú
bifolco, balordo, balordo vidéki, falusi, isten háta mögötti hely, mucsai
biforcazione, forchetta, diramazione, biforcazione vasvilla, villa, elágazás
bigamia kétférjűség, bigámia, kétnejűség
bigamo kettős házasságban élő, kétférjű, bigámista
bighellone, fannullone, perdigiorno, poltrone papucscipő, őgyelgő, lézengő, léhűtő
bigio, bčige bézs, nyersgyapjú színű
bigio, grigio, tetro, deprimente, grigio szürke, gyászos, borongós
bigiotteria divatékszer
bigliettaio, bigliettaio, conduttore kalauz, ellenőr, karmester, jegyszedő
biglietteriŕ, biglietteria jegypénztár
biglietto non vincente, ribardire, ribattino szegecs
biglietto non vincente, scialbo, monotono, salve hiány, nyomtatvány, nem nyerő sorsjegy, blanketta
biglietto sémplice egyszeri utazásra szóló jegy
biglietto, sorte, sorte, biglietto, tessera igazolvány, bírságcédula, címke, jegy, cédula
bigodini, bigodino hajcsavaró, hajsütővas
bigottismo, intolleranza, fanatismo vakbuzgóság
bilancia dei pagamenti fizetési mérleg
bilancino rugótartó rúd
bilaterale, bilatero kétoldalú, kétoldali, kölcsönös
bile malícia, keserűség, rosszindulat, törés, epe
bimbetto kis pohár ital
bimbo idiota fajankó
binario sín, vágány
binomio kéttag, binom, kéttagú, binomiális
biochimica biokémia, életvegytan
biochimico biokémikus
biografia életrajz
biografico életrajzi
biografiŕ biológia
biografo életrajzíró
biondo chiaro [di capelli] szöszke, len-, lenszőke
biplano kétfedelű repülőgép
bipolare bipoláris, kétsarkú, kétpólusú
birichino huncut, huncutkodó
birichino, nocivo, birichino pajkos, kártékony, csintalan
birillo tekebábu
birra chiarra, birra szekértábor, tábor, világos sör, hadifogolytábor
birra, birra sör
birra, birra világos sör
birraio sörfőző
biŕsimo korholás
biŕsimo, intemerata, biasimo, biasimo, rabbuffare dorgálás, feddés
bis, giunta újrázás, megismétlés, ráadás
bisbčtico, bisbčtico, anomalo, stravagante különc
bisbčtico, lunatico, bisbetico szeszélyes
bisbigliamento suttogó, suttogás, súgás-búgás
bisbigliare, sussurro, sussurrare ellenőrizhetetlen hír, titkon ejtett célozgatás
bisboccia, baldoria, bagordi nagy evészet és muri
biscia, aspide, vipera vipera, gonosz személy, rosszindulatú személy
biscotti, pasta, pasta sütemény, sült tészta
bisello, smussatura szögben elhajlás, szög, ferde él, ferde szél
bisognoso, nullatenente, povero rászoruló
bisolfato hidrogénszulfát
bistecca sütnivaló szelet, rostélyos, hússzelet, vagdalt
bisturi [Med.], arco a sesto acuto [Arch.] gerely, szike, sebészkés
bitume ásványi kátrány, aszfalt, bitumen, földszurok
bituminoso aszfaltos, bitumenes
bivio stradale útelágazás
bizzaro fura, hóbortos, rigolyás, szeszélyes
bizzarro homoszexuális ember, hibbant, gyanús, dilinós
blasfeměa, bestemmia istenkáromlás
blasone címer
bloccaggio megoldhatatlan helyzet, holtpont, reteszzár
bloccaggio, arresto, blocco eltorlaszolt, eltorlaszolás, forgalom elakadása
blocco di ghiaccio, polpaccio, vitello, tonto lábikra, borjú, boci, vádli, borjúbőr
blocco, cuscinetto, blocco, tampone út, párna, nyeregváz nélküli nyereg, mancs, kégli
bňrea északi
bobina, rotolo, bobina, rocchetto, ridda cséve, henger, orsó, tekercselődob, tekercs
bobina, spira, serpentina, rotolo orsó, tekercs, tekercselés, spirálcső
bocca [di armi da fuoco], muso, muso, ceffo, ceffo száj, szájkosár, csőtorkolat, nyílás, pofa
boccale [da birra], calice, calice, orcia, orcia korsó, serleg, arc, rovott múltú ember bélyege
boccale, orcia fedeles fémkupa
bocchino szipka
boccio, germoglio pajtás, bimbó, testvér, rügy, szem
boccone, boccone falat, morzsa, harapásnyi étel, falatnyi étel
boccone, ingoio, sorso nyelés, slukk, korty
boccone, parola di difficile pronuncia túl hosszú szó, egy falás, falat, egy harapás
boia, carnéfice hóhér
bollato lebélyegzett, ledöngölt, bélyeges
bolletta, becco, cŕlcolo, becco, cŕlcolo törvényjavaslat, hegyfok, csőr, plakát, vádirat
bollettino, rapporto hivatalos közlemény, értesítő, közlöny
bollitore üst, kanna, katlan
bollore, bollore lassú tűzön főzés, zümmögő csendes forrás, párolás
bollore, cuňcere, bollore, cotta (f), cocente főzés, sütés
boma, rimbombo, rangolare moraj, öregfa, alsó vitorlafa, konjunktúra, zúgás
bomba atňmica, bomba atňmica atombomba
bomba, bomba vulcanica bomba
bombardiere bombázógép, bombázó
bonaccia teljes szélcsend
bonifico, sconto, sconto leszámítolás, árengedmény
bontŕ jó minőség, szívjóság, jóság
borbottare, gallo cedrone, lamentela, mugugno nyírfajd, zúgolódás
bordata reflektor, egyoldalas nyomtatvány, hajó oldala
bordello bordélyház
bordo, commissione, commissione, bordo, tavola játékasztal, tanács, keménypapír, sakktábla, koszt
boreale boreális, északi, északi félgömbi
borghese polgár, polgári, tőkés, burzsoá
borghesia burzsoázia, polgárság
borgomastro, sindaco polgármester
boria dagályosság, nagyképűség
boriositŕ, boriosita felhajtás, hűhó, lárma
borioso, borioso sznob
boro bór
borsa di studio, largire, borsa di studio szubvenció, átruházási okirat, megadás, átruházás
borsa, bisaccia nyeregtáska
borsa, borsa retikül, kézitáska
borsa, equipaggiamento, astuccio, astuccio, tasca bödön, favödör, halaskosár, málhazsák, szerelvény
borsaiuolo zsebmetsző, zsebtolvaj
borsellino, borsa, borsetta, borsa pénztárca
boscaglia, strofinare, strofinare, pezzente gyengébb csapat, szegény agyondolgozott nő, bozót
boscaiolo, taglialegna fatelepi dolgozó, favágó
boschetto liget, erdőcske, berek
boschi (pl bosco), selve, bosco liget, erdő
bosso bukszus, puszpáng
botanica botanika, növénytan
botanico botanikus, növénytani
botola kábelakna, búvónyílás, búvólyuk
botola, sportello, rovinare sietős járás, fedélzeti lejáró, csapóajtó, futás
botta, colpire 2., successo, toccare 2., picchiare becsapódás, bírálgató megjegyzés, szerencsés ötlet
botta, tonfo tompa puffanás
botte [pl] takarás
bottiglia, boccetta, bombola üveg, szénaköteg, palack
bottino jövedelmező állások
bottino préda, zsákmány, martalék
botto, papŕ [Amer.], abbr. di popular, scoppio népszerű, váratlanul, fater, pukk, szénsavas ital
bovindo kiugró ablakfülke, zárt erkély
bovini, bovini, bestiame marha, lábasjószág
bovino ökör-, szarvasmarhaféle, tunya
box [per bambini] járóka
bozza piszkozat, első fogalmazvány
bozza, tratta, complemento, lettera di cambio összeírás, katonai összeírás, váltó, tervezet
bozzello, paranco, ostruzione, sbarrare, barriera csigasor, rönk, blokáció, kőlap, klisé, tömb
bozzolo selyemgubó, báb
braccialetto, bracciale, monile (m), braccialetto karperec, karkötő
bracciante, manovale fizikai munkás
braccio superiore felkar
bracciuolo, bracciuolo karfa
bracco, segugio, cane da caccia kopó, hitvány ember, vadászkutya
bracconiere orvhalász, vadorzó, orvvadász
brace zsarátnok, izzó fadarab, kántorböjti
brache (f. pl) bricsesz, térdnadrág
brachiere (m) váz, vázszerkezet, nyaláb, rácsos tartó, sérvkötő
brachigrafia gyorsírás
braciere (m) parázstartó vasüst, parázstartó vaskosár, rézműves
brage (f. pl) zsarátnok, parázs
brama, desiderio ardente sóvárgás, erős vágy
bramosia pénzsóvárság, kapzsiság, érzéki vágy, bírásvágy
branchia hegyi patak, kopoltyú, 142 l (us), toka, 0, 0
brancicare, dito, dito nyíl, vamzer, rudacska, kallantyú, tolóka, besúgó
brandello, brandelli apró darabok
brandire (-isco -isci), vibrare (tr) lóbálás, meglóbálás, suhogtatás, megsuhogtatás
Brasile Brazília
breccia, pietrisco murva, törmelék, nyers bányakő, kőtörmelék
brěscola, brěscola harsona, remek ember, adu, ütőkártya, remek fickó
brěscola, brěscola, fattore decisivo perdöntő bizonyíték, megdönthetetlen érv, kötélbog
bretella, chi si alza, montante lépcsőfok magassága
bretelle fogszabályzó, nadrágtartó
breve notizia, sfrido, battibaleno, fulmine, lampo zseblámpa, fellobbanás, villanófény, villanás
breve relazione amorosa, flirt flört, kacérkodás
breve relazione, periodo di svago, scoccare vetés, mulatozás, csipkelődő megjegyzés, lendítés
breve, succinto, conciso, breve rövid
brevetto, licenza, nullaosta, autorizzazione licenc, szabadosság, hatósági engedély, koncesszió
brevitŕ rövidség
bricco, bricco, caffettiera kávéskancsó
bricco, vaso, caraffa, vaso, brocca, caraffa kancsó, börtön, siti, dutyi, korsó, köcsög
bricconata, bricconata gaz csíny, alávalóság
briccone, diavoletto, briccone kis ördög, huncut kölyök
briciolo, atomo, ŕtomo atom, parányi rész, apró rész
briciolo, iota szemernyi, jottányi, ióta
briga (pl. brighe) küzdelem, viszály
brigantesco, monellesco huncut, gaz
brigantino kétárbocos vitorlás hajó, brigg, híd
brigata brigád, dandár
briglia kantár
brillante, brillante, fulgente, fulgente fénylő
brillante, campo da baseball, diamante gyémánt, briliáns
brillante, squillante, saggio, squillante, saggio világos, derült (ég), élénk (szín), fényes
brillo becsípett, ittas
brillo beteges, szédülékeny
brina zúzmara, jégvirág
brina, maturo, gelata, gelo, gelo jégvirág, zúzmara, fagy
britannico angolok, brit, angol, britek
brivido, scheggia, abbrividire, aver dei brividi szilánk, borzongás, didergés, forgács
brizzolato, grigio őszes, őszülő, ősz
brizzolato, grigio szürkemedve
brocca vizeskancsó
brocca [Amer.], orcia, anfora, orcia korsó, kancsó, dobójátékos, kávékiöntő
bronchiale hörgő-, hörg-
bronchite hörghurut
broncio, ammusare ajakbiggyesztés
bronzo bronzszínű, bronztárgy, bronzból való, bronz
bruciacchiatura megperzselés
bruciare di stňmaco, bruciore di stomaco gyomorégés
bruciata, bruciato megégett, csíp, égetett, mar, eléget, világít
bruciatore főzőlap, tüzelőtér csöve, gyulladás, égő, égető
bruciatura, scottare, bruciare, abbruciacchiare repesztés, megperzselődés, megperzselés, megégés
bruco, bruco hernyó
brughiera mór
brughiera, landa hangafüves puszta, avarmező, ingoványos terep, láp
brughiera, landa, landa csarab, pusztaság, hanga
bruma, foschia, nebbia, nebbia köd
brunire ravasz, simán, ügyesen, sima felület, olajréteg
bruno homokszínű, sárgásbarna
brusco, pesante, duro, arduo, faticoso, rigido kegyetlen, keserves, keservesen, nehéz, nehezen
brusio, trambusto, affaccendamento tolongás, nyüzsgés, sürgés-forgás
brutalivŕ, brutalitŕ nyirkos hideg, tapasztalatlanság, éretlenség
brutalivŕ, brutalivŕ, brutalitŕ állatiasság, brutalitás, érzéketlenség
brutalmente, grezzo goromba, garázda, brutális
brutto, incapace, maligno, difettoso, cattivo gonosz, beteg, hibás, beteges
buca [nella strada] gödör
buca del suggeritore súgólyuk
buca, buca, iato folytonossági hiány, hasadék, hiátus, hangrés
buca, largo (m), tratto 2., vano, buca, spazio hely, térző, tér, távolság, időköz, szóköz, táv
buca, salto, buca, lacuna, spazio nyílás, űr, hézag
buco della serratura kulcslyuk
budino puding
bue, bovini ökör, ökör
buffč, buffet di stazione falatozó, büfé
buffetto kisállat, kellő pillanatban, kellő időben jött
buffo da morire, logorante, uccisione, assassinio ölő, halálosan mulatságos, halálosan nevetséges
buffone, scemo bohóc, bohóckodó
bugia, bugěa, giacere, circostanza, circostanza vacok, tanya, fekvés, helyzet
bugiardo, bugiardo, mitomane hazug ember, hazudozó
bugna, gomitolo nyitja vminek, kulcsa vminek, vitorla alsó sarka
buio, squallore (m), oscuritŕ, tristezza szomorúság, gyászos hangulat, komor hangulat
bulbo oculare szemgolyó
bulgaro bolgár, bulgáriai
buon senso természetes ész, természetes ösztön, józan ész
buono pasto ebédjegy
buonuscita, liquidazione végkielégítés
burattino, marionetta, marionetta báb, bábu, baba
burla, scherzo, allodola, allodola [Zool.] pacsirta
burlone utánzó, gúnyoló
burlone, jolly, matta mókás ember, dzsóker
burocrate bürokrata
burocratico bürokratikus
burrasca, piovasco, raffica, urlo fülsértő visítás, éles kiáltás, ordítás, széllökés
burro, burroso nyalás, vaj, hízelgés
bussola, meridiana, quadrante, eleggere, numero napóra, tárcsa, osztókörlap, számlap, óralap
busta, cartella, portafoglio di immagini [Fot. irattáska, mappa, miniszteri tárca, aktatáska
busta, velare, involto, compressa, involucro fénykoszorú, boríték, elektroncsőbura, burkolás
bustarella megvesztegetés, vesztegetési összeg
buttare sangue, svenare nyomatszél sérülése, szivárgás, víztelenítés
buttato, gettato, buttata vet, megfon, földhöz csap, ledöbbent, eldob, hány
butterato himlőhelyes
cabaret, cabarettistico, cabaret szórakoztató műsor, kabaréműsor, kávéskészlet
cabina, cuccetta, ancoraggio, ormeggio, abbordo horgonyzóhely, priccs, hely, kikötőhely, étkezde
cabinato kajütös motorjacht, motoros hajó
cacao kakaó
caccia túlszabályozás, vadászó, rezgőmozgás, vadat űző
caccia [Mil.], lottatore, lottatore harcos, vadászrepülőgép, verekedő, bokszoló
caccia alla balena bálnavadászat
cacciagione, giuoco, gioco, selvaggina, giuoco prostitúció, hattyúraj, sport, vad (erdei), béna
cacciamine, dragamine aknakutató hajó, aknaszedő hajó
cacciare, caccia, caccia üldözés, vadászat
cacciare, caccia, inseguimento, caccia, cacciare ráma, űzés, falmélyedés, barázda, zsákmány, falc
cacciatore [con trappole] prémvadász
cacciatore di ratti renegát, pártáruló, patkányfogó kutya, patkányfogó
cacciatore, cacciatore, cavallo da caccia fedeles zsebóra
cacciavite, cacciavite csavarhúzó
cachemire kasmír, kasmírszövet
cacio, formaggio sajt, túró, ami illik, gyümölcssajt, ami kell
cacofonia hangzavar, kakofónia
cadauno, ogni, ogni, qualunque, ogni, ciascuno minden egyes, mindenki, mind, minden, mindegyik
cadavere, cadavere hulla, tetem
cadaverico halálsápadt, hullaszerű
cadente gyarló
cadenza, intonazione intonáció, hanglejtés, hangvétel
cadenzato, misurato ritmikus, ütemes, megmért, megfontolt, lemért
cadetto, accademista kadét, hadapród, gyakornok, kisebbik fiú
cadmio kadmium
caduta di corrente, panna, panna, amnesia, perdita pillanatnyi eszméletvesztés, elsötétítés
caduta di testa, tuffo csőfejelő gép, kamra, tároló, vízkamra, kazándob
caffč kávécserje, kávé
caffettano kaftán
caffetteria önkiszolgáló vendéglő, önkiszolgáló étterem
caffettiera a filtro, caffettiera kávéfőző gép, folyadékszűrő készülék
cafonaggine durvaság, modortalanság, faragatlanság
cafone, marrano bugris, neveletlen ember, ripők, durva ember
cagionante, cagionante okozó
cagliata, giuncata színszappan, aludttej
cagnolino kutyuska, kutyaszerű, jampecos, kutyus
cagnotto alattvaló
caimano kajmán
calabrone lódarázs
calabrone, calabrone dongó, poszméh
calamaro, calamaro tintahal
calamaro, calamaro tintahal
calamaro, polpo, polipo polip
calamitŕ balsors
calca, folla, affluenza, stuolo csődület
calca, pasticcio, inceppamento, marmellata, calca kelletlen helyzet, dzsem, forgalmi torlódás
calcare (v.i.), calare 2., disfacimento, declino csökkenés
calcare (v.i.), riflusso, tramonto, bassa, bassa apály, esés
calcare (v.t.), inferiore, abbassamento, chinare alsó, alacsonyabb
calcare, calcareo mészkő
calcatoio, scovolo puskavessző
calcio di punizione [Sport.] szabadrúgás
calcio, pedata, calcio, pedata, scoppola, emozione energia, ellenállás, rúgás, erő
calcistico, calcio, pallone, pallone futball
calcolatore, calcolatore számoló, számolókönyv, számláló
calcolatore, prontuario per calcoli kalkulátor, zsebszámológép
calcolo del tempo ütemezés, időzítés, beütemezés, időmegállapítás
calcolo, calcolo kiszámítás, költségvetés
caldaia kazán
caldaio, calderone, paiolo katlan, üst
caldo, caloroso heves, kemény, felhevült, melegedés, melegen érző
calendario napirend, almanach, naptár, lajstrom, jegyzék
calendula mocsári gólyahír, körömvirág
calesse kutyafogat, kétkerekű kis lovaskocsi
calettamento, allacciatura, legatura gombolás, tolózár, rögzítés, retesz, leszorítás
calibro, calibro belső átmérő, űrméret, rátermettség, kaliber, súly
calice, calice kehely, serleg, virágkehely, kupa
caligine, vapore, foschia, vapore pára, köd, szellemi zűrzavar
callido fortélyos
callifugo tyúkszemirtó tapasz, tyúkszemgyűrű, tyúkszemirtó
callista, pedicure lábápoló, pedikűrös
callo kérgesség, heg, tyúkszem, sebpara, bőrkeményedés
calma, tacere, chetare, calma, ristoro, silenzio feledés, némaság, adásszünet, csendesség, szünet
calmante megnyugtató, enyhítő, csillapító, nyugtató
calmare olt (szomjat), megbékít
calmiere maximális ár
calmo, netto csendes
calore, caldo, tepore, calore, calorositŕ melegség, hév, hevesség, lelkesedés, hő, meleg
calore, entusiasmo, calore, estro 2. buzgalom, hév
calore, riscaldare, batteria [Sport.], ardore búgás (kocáé), hév, verseny, tüzelés (szukáé), hő
calorěfero központi fűtés
caloria 1000 kcal
caloria, caloria kalória
calorimetria kalorimetria, hőmennyiség-mérés
calorimetro hőmennyiségmérő, hőmennyiség-mérő
calunnia, ingrassare, macchia zsírfolt, kenet, maszat
calunniare, calunnioso rágalmazás, becsületsértés
calunniatore rágalmazó
calvizie (f) kopaszság
calvizie, faccia tosta, ardire (m), baldanza merészség, arcátlanság
calza maglia, calza, calza maglia hosszú harisnya
calzamaglia, tubo flessibile, tubo kerti tömlő, locsoló, kerti öntözőcső, öntözőcső
calzascarpe, calzante cipőkanál
calzature [pl] lábbeli, cipő
calzino, pugno, calzetta, picchiare rövid harisnya, zokni, parafa talpbetét
calzolaio cipész
calzoncini derce, selejt, sort, hulladékszén, rövidnadrág
calzoncini da bagno fürdőnadrág
calzoncini da bagno, calzoncini da bagno fürdőnadrág
camaleonte kaméleon
cambiale, vicenda, tratta váltó
cambiario, contraccambio, centralino [Comm.] beváltási árfolyam, átváltási árfolyam, csereüzlet
cambio estero deviza, valuta
cambio, convertire, alternare, cambiamento, resto változás, változtatás, változat, tőzsde, átszállás
cambogiano kambodzsai
camera artdente halottasház, hullakamra, gyászmisedíj
camera d'aria gumibelső
camera, abitazione, camera, loco (=luogo), spazio szoba, hely, terem, férőhely
camera, camera fülke, szoba, feltörés, zsiliptartó, töltényűr
camerata elvtárs, bajtárs
cameratismo bajtársiasság
cameriera pincérnő
cameriera, cameriera szobalány
cameriere pincér
camice, grembiule, camice általában, otthonka, átfogó, iskolaköpeny
camicia mez, ing
camicia [come rivestimento], telaio, fodera tok, burkolat
camicia da notte hálóing
caminetto, fumaiolo, fumaiolo, camino kandalló
camionetta, jeep dzsip
camionista teherautó-sofőr
camionista teherautó-sofőr
camma bütyök, vezérlő bütyök
cammello teve
cammino, direzione, direzione, senso 3., cammino távolság, eljárás, el, szokás, mód, módszer
cammino, strada, rotta, cammino, direzione, strada útvonal, útirány, menetparancs, járat
camomilla kamilla
camoscio ördögbőr, zergebőrszín, zergebőrszín, zergebőr
campagna, campagna vidéki táj, vidék
campale, settore, territorio, campo, campo, area erőtér, csatatér, terep, pálya, mezőny, mező, tér
campanatura kerékdőlés szöge
campanello, campanario, campana, campanello kisharang, cserépbura, előreugró kőzet, harangozás
campanello, sonare il campanello, scampanellata csengetés, kör, karika, porond, aréna, bukmékerek
campanilistico, parrocchiale egyházi
campanone nagyharang
campata, spanna, larghezza fordul, időtartam, perdül, perdít, sodor, fesztáv
campeggiatore kempingező, lakóautó, sátorozó
campeggio kempingezés, táborozás
campeggio, campeggio táborhely
campionatore mintahímzés, mintaszalag
campionatura mintavétel, kóstolgatás
campione, campione, caporeparto pallér, esküdtszék elnöke, csoportvezető, művezető
campione, campione, fuoriclasse, paladino bajnok
campione, virtuoso, conoscitore, amatore művész, természetbölcselő, művészetek kedvelője
campo di tennis teniszpálya
campo sportivo, bitume, beccheggio [Mar.], pece csúcs, csúcspont, dobás, tetőhajlás, elárusítóhely
campo, campeggio, campeggiare, accampamento táborhely, homoszexuális, nosztalgikusan régimódi
canadese kanadai
canaglia gengszter
canale aerodinamico szélcsatorna
canale dati [Comp.], autobus, autobus, pullman busz, távolsági busz, autóbusz
canale, canale csatorna
canale, programma, programma tv csatorna, csatorna, út, meder
canapa, cŕnapa, hashish kender
canarino kanárisárga, kanári, kanárimadár, besúgó
cancellatura, cancellazione törlés
cancellatura, cancellazione törlés, áthúzás
cancellazione, abbuono, cancellazione, detrazione leszállítás, bűnpártolás, csökkentés
cancelliere, cancelliere, rettore kancellár
cancrena, incendio, gangrena gangréna, üszkösödés
cancro, granchio, granchio rák
candela gyertya
candeliere, doppiere (m.) gyertyatartó
candidato jelölt, pályázó, kandidátus
candidato, candidato pályázó, folyamodó, törekvő
candore nyíltság, elfogulatlanság
cane cinese, foraggio, foraggio csau (kutyafajta), kaja
cane da guardia házőrző kutya
cane per la caccia alla volpe kopó
canguro [Zool.] kenguru
cani agárverseny
canile kutyaól, kutyafalka, kutyatenyészet, viskó, falka
canino kutyaféle, kutya-, szemfog
canna, bastone, bastone sétabot
cannella fahéj
cannello, tubo, tubetto, tubo, tubo cső, gumibelső
cannibale, antropofago emberevő, kannibál
cannibalismo emberevés, kannibalizmus
cannocchiale kétcsövű távcső, kétcsövű látcső
cannocchiale, telescopio messzelátó, távcső
cannone ágyú, karambol (biliárdban), löveg
cannone d'Owitzer mozsárágyú, tarack
cannoniere lövegkezelő
cannoniere, armiere, cannoniere tüzér, puskás, géppuskás, hajótüzér
canoa esquimese, kayak kajak
canoa, canoa, canoa kenu
canonica paplak, plébánia
canottiera szingulett, trikó, atlétaing
canotto pneumatico, canotto pneumatico gumicsónak, kétevezős csónak, dingi, kis csónak
cantante, cantore, cantante énekes
cantata, cantato énekel
canticchiare eleven lépkedés, ütem, lendület, élénk dal, ritmus
cantiere építési terület, házhely, építkezési terület
cantina, scantinato, sotterraneo, cantina pince
canto, canto, canterino madárfütty, zümmögés, madárdal, dalolás, fütyülés
cantuccio, angolo, ŕngolo, punto di vista, scopo sarok, szemszög, szög
cantuccio, ŕngolo, ŕngolo falkiszögellés, zug, fordulat, fészek, sarok, szög
canuto fehér, ősrégi, ősz, deres
canuto, onorando deres, ősrégi, dér, ősz, fehér
canzonare sértő viselkedés, megvetés, sértő beszéd, sértés
caos, confusione, pandemonio, manicomio, manicomio tébolyda
caotico, babelico kaotikus, zűrzavaros
capacitŕ di trattamento teljesítmény, átfolyási mennyiség, eredmény
capacitŕ, capacitŕ, portata hordképesség, tartalom, kapacitás, kihozatal
capacitŕ, eventualitŕ, eventualitŕ, capacitŕ lehetőség
capanna, bicocca, capanna bódé, kunyhó
capanna, cabina, capanna, cabina, cabina utastér, faház
capanna, cascina, grano, capanna kunyhó, kaliba
capannone, hangar, granaio, granaio, hangar viskó, hullat, kocsiszín, barakk, fészer, ont
caparbio, ostinato üzleties gondolkozású, gyakorlatias, konok, józan
capelli crespi, pula, polizia pihe, bolyh, jard, zsaruk, pehely, sűrű bodros haj
capelli, capelli, pettinante, chiom, pelo, chioma hajszálrugó, amerikai bandita, haj, hajzat, bolyh
capello, berretto, cappello, copricapo, berretto fejfedő, sapka, bíborosi kalap, kalap
capestro, stormo, matassa motring, repülő vadkacsacsapat
capezzale ágy oldala
capillare hajszálfinom, hajszálcső, hajszálvékony, hajszál-
capillaritŕ hajszálcsövesség
capitano hadvezér, parancsnok, hajóparancsnok, hajóvezető
capitolazione kapituláció, megadás, felsorolás
capitolo, settore, settore káptalan, fejezet
capo lavoro, capolavoro mestermű
capo tribů, guida törzsfőnök, előmunkás
capo, artěcolo, artěcolo, argomento [di giornale] cikkely, pont, adat, rövid hír, tétel, paragrafus
capo, capo fővezető, vezér, mindenekelőtt, parancsnokló, első
capobanda főkolompos
capocchia di spillo parány, gombostűfej, csipetnyi
capoccia, capo, testata, promontorio, testa, unit fejtési front, rubrika, mákfej, előfok, csúcspont
capoclasse, monitore, monitor felsőosztályos felügyelő diák, ellenőrzőműszer
capofitto fejjel előre, fejest
capogiro, capogiro szédülés
capolěnea fejpályaudvar, végcél, végállomás, végpont
capolěnea, entro la data fissata, terminale csatlakozás, záró, vég-, csatlakozóvég, végállomás
caporale, bigliettaio, guardia, scorta, proteggere börtönőr, védőszerkezet, vonatkísérő, fegyházőr
caporale, corporale káplár, testi, tizedes
caposquadra munkavezető, öregapó, apó, öreg, élmunkás
capotta, cofano áramvonalas burkolat, motorburkolat
capoufficio irodafőnök
capovolto átfordított
cappellaio kalapos, magányos őserdőlakó
cappellano káplán
cappero fickándozás, kapribogyó, kópéság, csíny, bakugrás
cappio, occhiello metallico, nodo scorsoio edény füle, fogantyú, karika, kabátakasztó, kampó
cappone kappan
cappotto pesante [Mil.] télikabát
capra, caprino mongol kecske prémje, kéjenc, élvhajhász, szatír
capriccio, capriccio duzzogás, barátságtalanság
capriccio, capriccio vesszőparipa, hóbort, bogár, szeszély, rigolya
capriccioso önfejű
capriccioso, capriccio, capriccio vesszőparipa, rigolya, szeszélyesség, bogár
capriolo, capriolo, cervo őz, szarvas, rőtvad
capriolo, capriolo, uova di pesci őzborjú, őztehén, ünő, halikra, őz
caprone bakkecske, kecskebak
cara, caro édesem, kedvesem, szívecském, szivi
caraffa, caraffa asztali üveg, derítőedény
caramella vajas karamella cukorka
caramella, caramella kokain, kábítószer, jegeccukor, cukorka, narkó, nő
caramello égetett cukor, karamell
carato, carato karát
carattere irascibile lobbanékony természet, hirtelen természet
carattere runico, runa bűvös jel, varázsjel, titkos jel, finn vers, rúna
carattere, iscrizione, iscrizione, titolo felirat, betűvetés, betűtípus
carbonato karbonát
carbonato di sodio szénsavas üdítőital, szódavíz, szóda
carbone coke, coke kóla, koksz, kokain
carbonella, tizzone, carbone szén, kőszén
carboniero, carbonio karbonpapír, elszíneződött ipari gyémánt, másolat
carburatore porlasztó, karburátor
carburo karbid
carcassa hulla, dög, tetem
carcassa, addome, tronco, busto, frai, corpo hajó (templomé), tömeg, szekrény, kalaptető, ember
carcerato, detenuto, detenuto, prigioniero letartóztatott, rögzítő illesztőszeg, elítélt, rab
carcere, carcere csapóajtós kútszerű várbörtön, várbörtön
carcere, prigione, pria (poet.), prigione, galera dutyi, fogda
carciofo articsóka
cardiaco szív
cardinale sarkalatos, bíboros
cardine, perno forgáscsap, iránytartó, forgócsap, sarkalatos pont
cardo, cardo selvatico bogáncs
carena [Mar.], bacello, torso, mallo [di noce] hajóderék, burok, test, hajótest
carenza, mancanza, mancare, deficienza deficit, tökéletlenség, hiány, elégtelenség
carezza, carezza becéző, dédelgető, becézés, dédelgetés
carezza, carezza, accarezzare, gesto affettuoso átölelés, csókolás, cirógatás, dédelgetés
caricatura humoros rajz, rajzvázlat, gúnyrajz, rajzfilm
carico [di] megterhelt, megrakott
carico, carico, noleggiare, trasporto [di merci] teheráru, rakomány
carie, intristire bomlás, szuvasodás, rothadás
carillon zenélődoboz
carino, civettuolo, civettuolo, vezzoso, leggiadro eléggé, szép, meglehetős, csinos, nagyon
carismatico karizmatikus
caritatevole humán, emberséges, humánus, emberszerető
carne di maiale, maiale [cibo] disznóhús
carne di montone birkahús, ürühús
carne di vitello borjú, borjúhús
carne tritata zagyvalék, vagdalt hús és burgonya, fasírozott
carne, carne élelem, hús, velő, étel
carnefice, giustiziere, giustiziere hóhér, ítéletvégrehajtó
carnevale karnevál, farsang
carnivoro húsevő
carnoso tartalmas, velős, húsos
caro, amore 3, cara, diletto (adj) szíve választottja, szeretett, kedvelt
caro, buono, simpatico, placevole, gentile, buono helyes, szép, barátságos, szabatos, aranyos, apró
caro, salato drága, költséges, drágán
carola vidám ének, örömének, pacsirtacsattogás
carota corta, carota sárgarépa
carpione ponty
carreggiabile, con ruote kerekes
carreggiata, rotaia, binario, pista, binario, orma hangbarázda, versenypálya, terelőpálya, nyomtáv
carreggio fuvarozás, fuvardíj
carrello futómű
carrello di atterraggio futómű
carriera, carriera, pista, pista karrier, előmenetel, rohanás, életpálya
carriola talicska
carro funebre halottaskocsi
carro merci chiuso, vagone merci zárt tehervagon
carro, vagone kocsi, árukihordó autó, árukihordó gépkocsi
carrozzella [per bimbi], carrozzella skandináv csónak, lapos fenekű uszály, babakocsi
carrozzella, callesse bogaras, poloskás, homokfutó, féleszű, bricska
carrozzella, sedia a rotelle, sedia a rotelle tolószék
carrozzina per bambini gyermekkocsi
carta di identitŕ, legittimazione személyi igazolvány
carta igičnica, carta igienica vécépapír
carta moneta, carta moneta papírpénz
carta vetrata, carta vetrata dörzspapír, smirgli
carte kártya, kartotékok
cartello stradale, cartello stradale közlekedési jelzőtábla
cartello stradale, cartello stradale közúti jelzőtábla, közlekedési jelzőtábla
cartellone, tabellone hirdetőtábla
cartilagine porcogó, porc
cartografia térképészet
cartografo térképész
cartolaio papírkereskedő, könyvkiadó, könyvkereskedő
cartolina, cartolina postale képes levelezőlap, képeslap
cartone, cartone kartonpapír, karton
cartongesso, pannello gessato dekorációs gipsztábla
cartuccia lőszer, tölténytár, papíralak, patron, töltény
casalinga, massaia, padrona di casa háziasszony
casareccio hazai, házi, házilag készült, belföldön készült
cascante, cadere, precipitante eső, ereszkedő, zuhanás, hulló
cascata fokozat, sellő, kaszkád, zuhatag, vízesés, rohanó
cascata, cascata vízesés
casella postale fészkelőhely
casella postale, casella postale postafiók, pf.
casella, tascabile, tasca, casella, saccoccia zseb
casellario, schedario iratszekrény
casino, societŕ, randello, mazza, clava, club zárt kör, klub, golfütő, ütő, treff, bunkósbot
caso (a ~), ventura (alla ~) találomra
caso (per ~) véletlenül, netán, esetlegesen, netalán
casotto sátor, elárusítóhely, boksz, bódé
cassa ammalati betegségi biztosítás
cassa di risparmio takarékpénztár
cassa tipografica, casella, cassa, caso, astuccio fiók, köpeny, tok, láda, eset, szekrény, tartó
cassa toracica, torace tor, mellkas
cassa, forziere, forziere, ancora, finché, arare ameddig, míg, pénztárgép, kassza, agyaggörgeteg
cassapanca, cassapanca katonaláda
casseruola vagdalék, tűzálló edény, lábas, ragu, tűzálló tál
cassetta postale levélszekrény
cassetta postale, cassetta postale postaláda
cassetta postale, obiettare, posta, posta, palo postakocsi, őrszem, postahivatal, állás, cölöp
cassettino, cofanetto, bara, urna, scrigno ékszerládikó, érckoporsó
cassettino, scatoletta zsámoly (tornaszer)
cassiere, cassiere bankpénztáros, szavazatszámláló, elbeszélő
cassiere, cassiere pénztáros
cassone, bidone, bigoncia, grosso recipiente faláda, dézsa, láda, tároló, tartó, tartály, kosár
casta, casto, pudico, pudico választékos, szűzies, tartózkodó, szűzi, szemérmes
castagna gesztenye
castagno szelídgesztenyefa
castaldo végrehajtó, bírósági kézbesítő, tiszttartó
castaldo, fattore bizományos, tényező, alkotóelem, szorzótényező
castano, marrone gesztenyebarna, elhagyott partra kitett ember
castello, torre, castello, torre vár, bástya (sakkban)
castigo, castigo fenyítés, mérséklés
castigo, fio, castigo, penalitŕ tizenegyes, hibapont, kötbér, pénzbüntetés, bírság
castitŕ erkölcsösség, tisztaság, szűziesség
castrazione, accapponatura kiherélés, kasztrálás
castrazione, evirazione elszegényesítés, kiherélés, elerőtlenítés
castrense, armata, esčrcito, esercito, armata hadsereg
casualitŕ vakeset, véletlenség
casualitŕ, occorrenza, occorrenza, felcitŕ végzet, előre nem látott, munkalehetőség, kockázat
catabolismo bontó anyagcsere
cataclisma világfelfordulás, özönvíz, összeomlás, kataklizma
catacomba katakomba
catalisi katalízis
catalitico katalitikus
catalogo, catŕlogo jegyzék, katalógus
catamarano hárpia, tutaj, zsémbes nő, harapós nő, katamarán
catapecchia nyomornegyed
cataplasma, pappina, impiastro lenmaglisztes borogatás
catapulta, avventare katapult
cataratta vízesés, zuhatag, hályog
catarro hurut
catasta, catasta, cůmulo, pelo [di tappeto], pila bolyhosság, karó, nagy épület, köteg, rakás, cölöp
catastrofale, catastrofico, catastrofale katasztrofális
catechismo katekézis, káté, katekizmus, hitoktatás
categoria, ceto, ceto osztály, fogalomkör, kategória
categorico kategorikus, feltétlen
catena [per l'orologio] órazseb, költségmentesen hajóra rakva
catena montuose hegylánc
catenaccio, saliscendi, chiavistello zár, zárnyelv, tolózár, kilincs, biztonsági zár
cateratta, chiusa, emanare zsilip
catodo katód
catrame tengerész, kátrány, matróz
catŕlogo jegyzék, katalógus
cattivissimo, cattivissima, peggio, peggiore legrosszabbul, legrosszabb, legrosszabb dolog
cattivitŕ rabság, fogság
cattivo gusto undokság, komiszság, aljasság, piszkosság
cattivo, perverso, pravo (lit), malizioso, cattivo csintalan, komisz
cattura, rilevamento, rilevamento, accalappiare zsákmányolás, elfogás
causale, motivo, motore (fig.), adito, movente indító, ok, motívum, mozgató
causo előidéz
causo, aumento, ergere, egere (lit.), aumentare emelkedés, fizetésemelés
cauzione, rivestimento, rivestimento, busta, plico huzat, fedél, teríték, boríték, fedő, pénzfedezet
cava di pietra, cava kőbánya, lelőhely, kőfejtő, tárház, konc
cava di sabbia homokozó
cava fango, scavatore kubikos, markológép
cavalcata, cavalcata úszik, lovagol
cavalcatura, montare, monte, supporto állvány, hegy, tartó, emelvény, hátasló, keret
cavalcavia, trasferimento felüljáró
cavaliere, cavallo [negli scacchi] ló (sakkban), lovag
cavaliere, equestre, cavalcatore, cavallerizzo lovas, műlovar, úrlovas, műlovagló, lovagló
cavalleggero huszár
cavalleria, cavalleria lovasság
cavalletto festőállvány
cavallino, frangette, venticinque sterline [slang] póni, póniló, puska (iskolában), kis tolatómozdony
cavallo da corsa versenyló
cavallo da tiro, bici da turismo, spider kikötőben horgonyzó hajó, nyitott sportautó
cavallo vapore lóerő
cavallo, cavalleria herél mén, állvány, csődör, tartó, salakdugasz, ló
cavatappi dugóhúzó
cavernoso üreges
caviale kaviár
cavitŕ szuvasodás, üreg, üresség, lyuk
cavo di rimorchio, cavo di rimorchio vontatókötél
cavo, cavo teso kifeszített kötél
cavo, cavo, filo metallico, fil di ferro drót, huzal, sodrony, távirat
cavolfiore karfiol
cavolo, cŕvolo káposzta, fejes káposzta
cecchino mesterlövész, jó lövész
cecitŕ vakság
cedola, talloncino élelmiszerjegy, kupon, szelvény
cedro, cedro cédrusfa
ceffo, ceffo, muso pofa
celebrato, famoso, famoso nevezetes, nagy hírű, neves
celebrazione, fisso, fisso misézés, misemondás, megülése vminek, celebrálás
celebritŕ hírnév, renomé
celebritŕ íres ember, híres ember, kitűnőség, híresség
celeste, divino, celestiale, celestiale mennyei, csodás, égi
celestiale, celestiale, celeste égi, mennyei
celia, celia, gioco, folleggiare, divertimento mókázás, pajkoskodás
cella, cellula cella, akkumulátor cella, lépsejt, elem, méhsejt
cellulosa cellulóz
cembalo cintányér
cembalo csörgődob, csörgős baszk dob, dobosgalamb, tambura
cembalo, arpicordo csembaló
cementazione kötés cementtel, szenítés, cement-befecskendezés
cemento, cemento cement, kötelék, fogcement, ragasztószer
cena vacsora
cena, desinare, pranzo, desinare, pranzo vacsora
cěnematňgrafo, cinema mozi
cenere, tizzone, brace zsarátnok, vasreve, széntörmelék, szénpor, parázs
cenobio zárda, apácazárda
cenobio, convento, convento kolostor
censimento, censo összeírás, népszámlálás
censore irigy kritikus, igazságtalan kritikus, cenzor
censura, censura lélek cenzúrázó hatása, elfojtó erők működése
censura, disapprovazione, criticare, critica megrovás, bírálat
centenario százéves, százéves ember
centenario, centenario centenárium, századik, centenáriumi, százéves
centesimo cent
centesimo, danaro (= denaro), centesimo egycentes
centrale, centrale központi, telefonközpont, központ, közép-
centralino, centralina telefonközpont
centralizzazione, accentramento, accentramento központosítás, centralizáció
centrare, sede, centina, centro középcsatár, centrum, központ
centrifuga centrifuga
centrifugo, centrifugale röpítő, centrifugális
centro commerciale üzletközpont, bevásárló-központ
centro, centro belváros
centro, mozzo [di ruota] kerékagy, középpont
centro, nucleo, nucleo cellulare, nucleare atommag, lényeg, mag, középpont
ceppo, pezzo d'uomo, ceppo nagy darab
ceppo, titolo, immagazzinare, schiatta fatörzs, szokványos, raktári, államkötvény, tőke
cera, cera, créscere viasz, dühroham
cera, occhiata, aspetto, apparenza, notabilitŕ külső, tekintet, pillantás, megjelenés
ceramico kerámia
cerbiatto őzborjú, őzbarna, szarvasborjú, sárgásbarna
cerca, ricerca hivatalos vizsgálat, kutatás, felkutatás, keresés
cercante próbára tevő, alkalmatlan, megerőltető, keserves
cercatore, cercatore, ricercatore kutasz, szonda, kereső berendezés, vizsgáló
cerchia, cerchio, crocchio (pl. crocchi) m, tondo erkély (színházban), kerület, körpálya, körforgás
cereale gabonapehely, gabonanemű, gabonanövény, zabpehely
cerebrale agyi, agy-
cerimňnia, cerimonia, festeggiamento szertartás, ünnepély
cerimoniale, cerimoniale, solenne, solenne szertartás, ünnepélyes, szertartásos, ünnepély
cerotto leukoplaszt, ragasztó-szalag
certamente bizony
certamente, ovvio, certamente, ovvio bizonyára, bizonnyal, hogyne, persze, bizonyosan
certezza bizonyosság
certezza, certezza biztos
certezza, certezza biztosság, bizonyosság
certŕme (singolar ~) párbaj, párviadal
cerume fülzsír
cerva [Zool.], posteriore szarvastehén, hátulsó, hátsó
cervelletto kisagy, nyúltagy
cervello, cervello agyvelő, ész, agy
cervo szarvasbika, tőzsdespekuláns, facér férfi
cesello, scalpello véső
cesoie nyíró igénybevétel, ollópenge, nyírás
cessare megállás
cesto, canestro, cestino kosár
ceto, classe, categoria, ceto tanítási óra, rendszertani osztály, évfolyam, év
cetriolo uborka
che + congunctivo -hat, -het, galagonya, május, lehet
che + congunctivo, colpo nullo [a tennis], locare bérbe adják, bérbeadás, bérlet, hagy, akadály
che appassisce, languente fonnyadó, senyvesztő, hervadó, hervadás, hervasztó
che attira l'attenzione, interesante, interessante érdekes
che bellezza szenteskedő, nyalánkság, édesség
che crea divisione megosztó
che infiamma, infiammatorio gyújtó, gyulladást okozó, gyújtó hatású
che non puň fallire, facile come bere un uovo üzembiztos
che non taglia, spuntato, smussato, non affilato nehézkes, életlen, eltompult, letört hegyű, nyers
che perde lyukas
che sa di noce, piccante szerelmes, dióízű, dióban gazdag
checca (f) élvhajhászó, homoszexuális, vidám, jókedvű, buzi
checca (f), regina dáma (kártyában), anya, nagyméretű tetőfedő pala
checca (f), viole del pensiero, omosessuale árvácska, buzi, piperkőc, elpuhult férfi
checca [spreg] homoszexuális férfi, homokos, buzeráns
checché, qualunque, quale/quale che (ant.) bármit, akármi, bármi, bármilyen, ami csak
cherubino, putto, angioletto angyal, angyalarcú pufók kisgyermek, kerub
chetamente, soppiatto, segretamente, chetaménte diszkréten, titokzatosan
cheticella titokban, stikában, alattomban
chéto, silente, zitto (star ~), muto, muto, calmo hangtalan, zajtalan
chi (rel. pn.) 2, quale/quale che (ant.), chiunque akárki, aki csak, bárki
chi abborda, chi va all'arrembaggio, pensionante bennlakó, kartonozó, összeütközést okozó hajó
chi dirige un ranch, fattore állattenyésztő, farmer
chi, chi akit, akiket, akiknek, akinek
chiacchiera, farneticare, chiacchierata csevegés, beszélgetés
chiara, chiaramente elevenen, színesen, élénken
chiara, chiaramente világosan, értelmesen, tisztán, érthetően
chiarezza, chiarezza, luminositŕ tisztaság, okosság, derű
chiarezza, limpidezza, limpidezza világosság
chiarificazione, chiarificazione, giuoco vámkezelés, igazolvány, felszállási engedély
chiarificazione, spiegazione, interpretazione megfejtés, értelmezés
chiaro di luna, lume di luna holdvilág, holdfény
chiaro, gioielli nettó, ízléses, nem kevert, választékos, formás
chiaroveggenza látnoki képesség, spiritiszta távolbalátás
chiassoso harsány
chiassoso, attaccabrighe huligán, garázda, csirkefogó, lármázó, verekedő
chiatta, piů leggero, zattera vonszoló lemez, uszály, lapos fenekű teherhajó
chiave [Mus.], tasto, legenda, bietta, chiave billentyű, kulcs, korallsziget, jelmagyarázat
chiave di volta [Arch.] alappillér, zárókő, talpkő
chiave inglese franciakulcs
chiavistello, dardo, catenaccio, bullone, dardo villámcsapás, tolózár, závárzat, rigli, futás
chiazza szemcse, petty, csepp
chicco di grandine jégszem, jégesőszem
chicco, nucleo, nocciolo, gheriglio gyökér (kelésé), duzzadt mirigy, bél, dióbél
chiesa [Scoz.], chiesa skót presbiteri egyház
chiesa, chiesa, tempio templom, egyház
chiglia hajógerinc, tőkesúly
chimera agyrém, rémlátomás
chimica, chěmica kémia
chimico, chimico, farmacista gyógyszerész, vegyész
chimono kimonó
china, pista, pendice, discesa, pendenza, pendio emelkedő, lejtősség, rézsű, lejtős út
chinino kinin
chioccia könnyű lövés, modell, könnyű fogás, kotlós, ülő
chioma hajzat, haj
chiostro kerengő, kolostor
chiostro, convento kolostor, szerzet, zárda
chiromante tenyérjós
chiromanzia tenyérjóslás
chiropratico hátgerincmasszázzsal gyógyító, csontrakó
chirurgěa, chirurgia, pratica sebészet, orvosi rendelő, operáció, műtét
chirurgico sebészi, sebészeti, műtéti
chirurgo hajóorvos, sebész, katonaorvos
chissŕ, forse, chissŕ, forse esetleg
chitarra gitár
chiuso, chiudere becsukódik, csukódik, becsuk, csukott, záródik
chiuso, chiuso, bloccato, bloccato csukott
chiusura a lucchetto gombolyító motolla, hevederpánt, pászma, fonalorsó
chiusura lampo cipzár
ci egymást, egyik a másikat
ciabatta, mulo, pianella mamusz, villamos hajóvontató csörlő, fagydaganat
cialda, ostia papírpecsét, ostya
ciambella hajgumi
cianfrusaglie, roba vecchia, giunca dzsunka, kenderkóc, szösz, sózott marhahús, heroin
cianosi elkékülés, kékkór
cianuro cianid
ciao, colpo szia
ciarlatano sarlatán, hápogás, kuruzsló
ciarpa, fascia, sciarpa selyemöv, vállszalag, ablakszárny, tolóablak
cibaria (spec. pl.), provvedimento ellátás, szolgáltatás, intézkedés, eleség
cibernetica kibernetika
cibo, nutrimento, nutrimento, cibo, alimente táplálék, táplálkozás, táplálás
cicala kabóca
cicca, mozzicone csikk
cicisbeo parkett-táncos, selyemfiú
ciclico gyűrűs, ciklusos, periodikus, ciklikus
ciclismo biciklizés, kerékpározás
ciclista biciklista, kerékpáros
ciclomotore, motorino segédmotoros kerékpár, moped
ciclone, uragano, uragano, procella orkán, hurrikán, forgószél
ciclostilare, copia, molteplice elosztó cső, többcsonkos csőelágazó, sokágú cső
ciclostilare, doppio, duplicato másolat
cicogna gólya
cieco, cieco vak, gyanútlan, világtalan
cieco, cieco vak, világtalan
cieco, sconsiderato, cieco, non vedente részeg, roló, vakok, vászonroló, világtalan, vak
cielo, cielo égbolt, atmoszféra, klíma, ég, légkör
ciglio [dell'occhio, correggia, frustata, cinghia ostorcsapás, ostor, korbács, szempilla
cigno hattyú
cileno chilei
ciliegio cseresznyefa
cilindrata lökettérfogat
cilindrico hengeres
cilindro henger
cima, culmine, picco, cůlmine rész, vminek a hegye, csúcsérték, tetőfok, maximum
cimelio di famiglia családi ékszer, családi bútor
cimento, esperimento, procedimento, procedimento bírósági tárgyalás, vizsgálat, kihallgatás, próba-
cimento, saggio, provare, interrogare, prova ismérv, vizsga, vizsgálat, próbatégely, próbatétel
cimiero tollbokréta, díj, tollazat, dísztoll, piheszőr
ciminiera kémény
cimitero, sepolcreto, cimitero, camposanto temető
ciň che si desidera, difetto megkívánt dolog
Cinese, cinese kínai
cinetico kinetikus, eleven, mozgási, agilis, kinetikai
cingente határos
cinghia szíj
cinghia, cinturino, cinghia szíj, heveder, váll-lap, pánt, ragtapasz, vállszíj
cinghiale, verro kan, vaddisznó, vadkan, kan disznó
cingolato, rettile, leccapiedi, rettile utasra vadászó taxi, tipegő, játszóruha
cinico cinikus
cinismo cinizmus, cinikus megjegyzés
cinquanta ötven
cinquantesimo ötvenedik
cinque öt
cintura di salvataggio, salvagente mentőöv
cintura di sicurezza biztonsági öv
cintura di sicurezza, cintura di sicurezza biztonsági öv
cintura, cintura, cinghia, cinghia tengeröv, hajtószíj, övpáncél, szíj, heveder, zóna
cintura, guaina, cintura, fascetta, fascetta csípőszorító, öv, koszorú, fűző, övezet, sütőlap
cintura, lega derékszíj
cipiglio, disapprovare szemöldökráncolás, rosszalló tekintet
cipolla vöröshagyma
cipresso ciprusfa
cipria, talco, polvere por, púder
circo, circo, piazza circolare repülőraj, cirkusz, körtér, körönd
circolare, coniuge, consorte házastárs, hitves, kísérőhajó
circolazione, ambito (m.), circuito, tratto áramkör, zárt görbe vonal, kerülő út, kerülő, kör
circolazione, circolazione forgalom, keringés, vérkeringés, példányszám
circolazione, giro turěstico, giro, giro turistico körséta, vendégszereplés, utazás, turné, túra
circondante, aggiramento körülvevő
circondato dai ghiacci jéggel körülvett, befagyott, jégbe szorult
circonferenza, volume, volume körméret, széle vminek
circonlocuzione, arzigogolo mellébeszélés, kertelés, szószaporítás
circospetto, furtivo lopott, lopva ejtett
circospezione, precauzione, fedeltŕ, cautela különös dolog, intés, egyéb veszély, óvadék
circostante körülvevő
circostanza, circostanza, ubicazione helymeghatározás, helyszín, hely, fekvés
circostanze körülmények, anyagi viszonyok
cirro tapogató, kacs, serte, fodros felhő
cisti sebacea zsírdaganat, runikus th betű jele, guga, kelevény
cistifellea epehólyag
citazione idézés, idézet
citoplasma citoplazma, élősejt-protoplazma
cittadinanza, naturalitŕ, naturalitŕ állampolgárság
cittadino polgári személy, városlakó, városi polgár
cittadino vkivel egy városban élő, városlakó
cittŕ város
ciuco, sciocco, allocco, allocco, ŕsino, asino nő, szamár, szexuális aktivitás, baszás, pina
ciuffo üstök
ciurmaglia, turba, genia, genia kaparólapát, gyülevész nép, piszkavas, kavarólapát
civetta (far la ~) kacér nő
civetta, gufo bagoly
civettuolo, civettuolo, poco serio flörtös, udvarlós, flörtölős, csélcsap
civico, civico, civile békés, civilizált, polgári, polgár-, civil
civile civil, polgári, polgári egyén
civiltŕ kultúra, műveltség, civilizáció, művelődés
clamoroso hangos, zajongó, zajos, kiabáló, ordítozó
clamoroso, chiassoso, rumoroso, clamoroso hetvenkedő, nagyzoló, tivornyázó, dáridózó
clandestino, segreto, segreto alulról ütött, alulról, alattomban, alattomos
clandestino, surrettizio meg nem engedett, lopva tett, kalózkiadású, ál
clarinetto klarinét
classificazione besorolás, beosztás
classificazione, selezione talajegyengetés, osztályozás
claudicante, zoppo nyomorék, béna, sánta, gyatra, csonka
clausola condizionale fenntartás, kikötés
clausura, eremitaggio, eremo remetelak
clemente kegyelmes, enyhe, irgalmas
clero papság, klérus
clic, scatto csattanás, kettyenés, csettintés, kattanás
cliente di ristorante, ristorante economico étkezőkocsi, étkező
clima klíma
clinica, clinica kiképző kórház, szakrendelő, klinikai előadás
clinica, spedale (m), nosocomio, clinica, ospedale kórház
clinico, clinica, clinico klinikai
clitoride csikló
cloaca (f) utcai víznyelő, kanális
cloaca (f), fogna dréncső, utcai víznyelő, alagcső, lefolyócső
cloro, varechina klór
clorurato klórozott
cloruro klorid
clŕssico irodalom, latin és görög nyelv
clŕssico, clŕssico klasszikus
clŕssico, clŕssico, classico remekíró, remekmű, elsőrangú, klasszikus, kitűnő
cňgliere, scelta, piccone vminek a java, színe-virága vminek, kiválogatás
cňmodo, comodo, comodo, accogliente, accogliente kellemes, kényelmes
cňstola, costa [Mar.], costola, centina [Aer.] feleség, erezet, borda, oldalborda, bordázat
coagulazione koagulálás, koaguláció
coalizione koalíció, szövetkezés
cobalto kobalt
cocaina kokain
coccinella katicabogár
coccinella [Scout] jóindulatú manó, boksz fényképező gép, tündérke
coccio (pl. cocci), codardo, codardo puhány, vékonydongájú ember, nyápic ember
cocciutaggine, cocciutaggine, ostinazione konokság, makacsság, önfejűség, nyakasság
coccodrillo krokodil
coda, coda, caudale alfele vkinek, hátsórész, hekus, írás (érmén), nő
codardo, strisciare, spia alattomos ember, árulkodó, spicli
codice, cifrario törvénykönyv, kód
codificazione kodifikálás, sifrírozás, átírás jelkulcsba
coefficiente koefficiens, tényező, együttható
coercitivo korlátozó, kényszerítő
coercizione korlátozás
coerede örököstárs
coerente összetartozó, következetes, összefüggő
coerenza, consistenza, coerenza sűrűség, tömörség, következetesség, konzisztencia
coesione tapadás, összetartás, kohézió, összetapadás
coetaneo, contemporaneo kortárs, korabeli
cofano, cofano motorháztető, főkötő, sapka
coffa, culmine, cappotta, cappotta, cůlmine, cima legmagasabb hely, felszín, legjobb, tető, orom
cogliere, farsi, venni, prendere, ritrarre 3. ivadék, visszaütés, kellemetlen ember, jövedelem
cogliere, fermo, fermaglio, accalappiare, gancio csapda, elkapás, kánon, zsákmány, csel, retesz
coglione, testicoli here
cognato sógor
cognizione észlelés, ismeret, megismerés
cognome vezetéknév
cognome, cognome megjelölés, megnevezés, elnevezés
coincidenza, congiunzione, congiunzione, unione összejátszás, kötőszó
coincidenza, emergenza, emergenza véletlen, egybevágás, egybeesés
coinvolgimento részvétel
coinvolto eladósodott
coito közösülés, nemi érintkezés
cola szitáló, rostáló, rosta, szűrő
colazione reggeli
colei, colui az
coleottero, coleottero bogár, ütőfa, sulyok
colera kolera
colesterolo koleszterin
colino, colabrodo szita, szűrő
colla, glůtine, glůtine, glůtine enyv, ragasztó, ragasztószer
collaborazione, collaborazione, partecipazione részesedés, részvétel, részesség
collant, calza maglia, calzamaglia harisnyanadrág
collare, bŕvero, bavero, colletto aknatorok, szorító, gyűrű, aknaszáj, csőbilincs
collaterale oldalági rokon, mellékkörülmény, kiegészítő
collazione könnyű étkezés, egyeztetés, összeolvasás
collegamento, collegamento, coincidenza, raccordo csatlakozás, érintkezés, összeköttetés
collegio, convitto internátus, nevelőintézet, kollégium
collegio, facoltŕ, collegio, scuola secondaria egyetem
collera, temperamento, temperamento, furia alkat, vérmérséklet
collerico, bilioso, stizzoso epével kapcsolatos, ingerlékeny, nehéz természetű
colletta, esigere, accozzare, ritirare, incassare rövid alkalmi ima, utánvételezett
collettore, percettore, collezionista áramszedő, jegyszedő, pénzbeszedő, gyűjtő
collezione, collezione, assortimento, assortimento féleség, választék, szortírozás
collezione, collezkone, raccolta, riscossione gyűjtemény, gyűjtés
collidere összeüt, ütközik, összeütközik, ellenkezik
collinetta halmocska, dombocska
collinetta, gobba púp, vasúti gurítódomb, dombocska
collinoso dombos
collisione, urto karambol, ütközés, összeütközés
collo del piede rüszt, lábfej felső része
collocamento, collocazione védhetetlen helyezett ütés, hangvétel, állás
colloide kolloid
colloquio egyezkedés, vita
colloso ragacsos, enyves
collottola, collo gallér, nyak, tengerszoros, ingnyak
colomba, piccione alábukik, bemerít, alámerül, fejest ugrik, beugrik
colonello, colonnello ezredes
colonia, comunitŕ gyarmat, kolónia
coloniale gyarmati, gyarmatos
color avorio, d'avorio, avorio elefántcsontszínű, elefántcsont
color ciliegia, ciliegia szűz, vörösen izzó, szármaró, mazsola, szüzesség
color malva mályva
color nocciola, avellano, nocciolo, nocciolo mogyoróbokor, mogyoró, mogyoróbarna
color salmone, salmone lazac
colorato, colorato színes
colorazione színeződés, festődés, színezés
colorazione, tinta, tinta, tinta, colorazione szín, színárnyalat
colore, pingere (irr), tinta, tinta, dipingere festék
colore, tinta színárnyalat, színezet, oldat, mellékíz, tinktúra
colorito roseo rózsásság
colossale, colossale legyőzés, elpüfölés
colpa, colpa, biasimo, biasimo, accusa, rimprovero vád, szemrehányás, felelősség
colpa, colpevolezza, colpa bűnösség, vétkesség, bűntudat, bűncselekmény, bűn
colpetto pattintás, flegma, fricska, feldobás, lezser
colpetto, schiocco pattintás, pöccintés, csettintés, meglegyintés
colpetto, spinta lökés, ösztöke, döfő ár, nyárs, hegyes szerszám
colpevole bűntudatosan, bűnbánóan
colpevole, conscio della propria colpa, colpevole vétkes, büntetendő, bűnbánó, bűntudatos
colpo di remo, tirata, vogata, tiro [di sigaretta] slukk, fölény, nyomórúd, rántás, korrektúra, húzás
colpo di tamburo dobpergés
colpo in pieno telitalálat
colpo rumoroso puffanás
colpo, frustata, fendente, tagliato, taglio szabás, riszt, réselés, metszet, lógás, hasíték
colpo, golpe, colpo maestro merész akció, vakmerő csíny, vakmerő tett, puccs
colpo, sbattere csapódás, lerántás, éles bírálat, levágás, szlem
colposo vétkes, hibáztatható, büntetendő
coltellinaio késes
coltello, coltello tőr, kés
coltivare, intrattenimento, festa ritka élvezet, vendégség, élvezet
coltivato művelt, megművelt, kulturált
coltivatore talajmegmunkáló gép, kapálógép, földművelő
coltivazione, coltura kultiválás, földművelés, műveltség, megművelés
coltrice, materasso matrac
colui che piglia foglyul ejtő
comandante parancsnok
comando, grafite, condurre, filo elettrico, piombo főszerep, vezető szerep, mérőón, ólom, tápcsatorna
comando, lavorazione, comando, comméttere, ordine határozat, parancs, utasítás, szerzetesrend
comatoso aluszékony, kábult
combattente harcos, szószóló, küzdő
combattimento, battaglia, combattimento ütközet, csata
combattimento, lotta, dibattarsi, combattimento harc, küzdelem, igyekezet
combattivo harcias
combattuto harci játékok
combattuto harcol, verekedik
combinazione kombináció, összeállítás
combustibile, olio combustibile, carburante üzemanyag, fűtőanyag, tüzelőanyag
come nuovo majdnem új
come se, sia (conj.), se vajon
come, come úgy mint, olyan mint
come, presso al quale, per cui, per mezzo di cui amitől, amiből, amivel, ami által
cometa üstökös
comico komikus, mulatságos
comico, comico komikus, vígjátékíró, vígjátékszínész
comico, comico, comica vicces, mulatságos, vígjátéki
comico, sciocco tréfás, kacagtató, komikus, groteszk
comitiva, ditta, ditta, impresa, ciurma, comitiva társulat, hajólegénység, század, legénység
commando különítmény, rohamcsapat, kommandó
commčdia, commedia vígjáték, komédia
commemorativo megemlékező, emlékeztető
commensurabile összemérhető, mérhető
commentario, relazione, relazione magyarázó szöveg, kommentár, közvetítés
commentatore hírmagyarázó
commento, avvertenza, accňrgersi, avvertenza észrevétel, megjegyzés
commento, commento megjegyzés, magyarázat, kommentár
commerciante, commerciante, mercante kereskedelmi, kereskedő
commercio al dettaglio, vendita al dettaglio kiskereskedelem
commercio, alěnea, commercio, mercato, mercato fogyasztási terület, piac
commercio, commercio üzérkedés
commessa, venditrice eladónő
commestěbili, cibaria (spec. pl.) élelem, élelmiszer, ennivaló, eleség
commestibile, edule, edule ehető
commestibile, mangereccio, cibario (adj) ehető
commisione küldetés
commissariato, commissariato, questura rendőrőrszoba, rendőrőrs
commissario megbízott, meghatalmazott
commissione urgente sürgős rendelés
commissione, provvigione, commissione bizomány, jutalék, tiszti kinevezés, megbízás
committente, committente, compratore, cliente törzsvevő, ügyfél, kliens
commuňvere, muovere, tumulto kavarodás, kavarás, sürgölődés, keverés, siti
commutare, convertito [di persona] megtért személy
commutatore kommutátor, átváltó, átkapcsoló
commutazione büntetés megváltoztatása, felcserélés
commutazione, commutazione helycsere, áttérés, átirányítás, irányváltoztatás
comodino éjjeliszekrény
comodo biztos, csinos kis, kényelmesen elegendő, védett
compaesano honfitárs
compagnia, quantitŕ, fato, gruppo, destino, gruppo sors, parcella, árutétel, tétel, telek, juss
compagno, collaboratore, aiutante hitvestárs, segítőtárs
compagno, collaboratore, aiutante segítőtárs, hitvestárs
compagno, fratello, camerata, confratello öcs, fivér, báty, fiútestvér
comparativo összehasonlító, középfok, viszonylagos
compartimento, distaccamento, compartimento leválasztás, lekapcsolás, elkülönülés, szétválás
compassato szemérmes, kimért, pedáns, prűd
compassione, compassione, pietŕ szánalom, részvét
compassione, simpatia, simpatia szánalom, részvét, könyörület
compatibile összeférhető, összeegyeztethető
compatriota honfitárs
compattezza súlyosság, masszívság
compattezza tömöttség
compatto, compatto, massiccio, massivo nagy, masszív
compatto, denso, fitto, compatto, sodo púdertartó, szerződés, egyezség, tömött
compendio, astratto, astruso, astratto, riassunto összefoglalás, elvont
compendio, incarnazione, riassunto, compendio rövid tartalom, kivonatos mű, összegezés
competente kellő, illetékes, elegendő
competenza szakvélemény, szakértelem, szaktudás
competenza, ambito (m.), competenza szakértelem, hatáskör, alkalmasság, illetékesség
competitivo, concorrenziale versenyképes, verseny-
compiacente, compiacentemente készségesen, előzékenyen
compiacente, ospitante, compiacente, accomodante megvesztegethető, készséges, könnyű, laza
compiacimento, contentezza, soddisfazione megelégedettség
compianto, bruno, lutto gyászruha, gyász
compilazione, silloge összeállított könyv, szerkesztés, összeállítás
compimento beteljesülés, megvalósulás
compimento, compimento betetőzés, elkövetés, cél, konzumálás, végrehajtás
compimento, ultimazione, compimento, completamento elvégzés, elkészítés, beteljesülés, befejezés
compitare, incanto bűbáj, munkaszakasz, váltás, szakmány, időszak
compito lecke, házi feladat
compito a casa előkészítő tanfolyam, lecke, készülés
compleanno, festa, compleanno születésnap
complessitŕ, complicazione összetett volta vminek, bonyolultság
complesso (in ~) összességében, egészében véve, egészében
complesso industriale, unirsi, lega, federazione érdektársulás, kombájn, kartell
completamente, completamente maradéktalanul
completamente, completo egészen
completamento, complemento, completamento teljes létszám, teljes mennyiség, kiegészítés
completamento, completamento, supplemento pótlás, kiegészítő szög, pótkötet, újságmelléklet
completo, insieme együttes, több részes női ruha
completo, intero, diretto őszinte, egészen, készpénzért, nyíltan, teljesen
completo, tutta, totale, tutto, intero, globale abszolút, totális, összeg, összes, egész
complicato, intricato, intricato, largamente komplikált
complice, correo bűnrészes, cinkos
complicitŕ bűnpártolás, bűnrészesség
complotto, complotto, congiura, tramare, trescare tervrajz, földdarab, cselszövés, terv, cselekmény
componente, componente alkatrész, alkotóelem, komponens
comportamento leale korrekt viselkedés, korrekt eljárás
comportamento, comportamento, contegno viselkedésmód, magatartás, magaviselet
composito fészkes virágú, összetett, kompozit
compositore zeneszerző
compratore, compratore, acquirente intézvényes, legtöbbet ígérő, rendelvényes, vevő
compra-vendita piaci adásvétel, forgalomba hozatal, vásározás
comprensěbile megérthető
comprensibile felfogható
comprensione, comprensione megértés, felfogás
comprensione, intesa, intendimento, senso 2. megegyezés, megállapodás, egyetértés, feltétel
comprensione, simpatia, simpatia együttérzés
compreso, intesi (pret. intendere) hozzágondol, értesül, hozzáért
compressore kompresszor, légsűrítő
compromesso, compromesso kiegyezés, kompromisszum
compromesso, equazione, compromesso egyenlet
comprométtere közszemlére tesz, mutogat, megvilágít, kiállít
comproprietario résztulajdonos, tulajdonostárs, társtulajdonos
comproprietŕ osztatlan jószág, közös tulajdon
comunale községi, kommunális, közösségi
comune, assieme, comune, contemporaneamente összesen, egyidejűleg, egyszerre, együtt, közösen
comune, trito agyoncsépelt, elkoptatott, elcsépelt, elnyűtt
comunicato stampa sajtóközlemény
comunicazione érintkezés, kommunikáció
comunione bensőséges kapcsolat, mély kapcsolat, úrvacsora
comunitŕ, comunitŕ közösség
con cattiveria rosszul
con disapprovazione rosszallóan
con la massima stima tiszteletteljesen
con merito, meritatamente megérdemelten
con rimpianto sajnálkozva, szánakozva
con stupore, attňnito tűnődve, meglepetten, csodálkozva
concavo homorú, konkáv
concentrazione, concentramento koncentráció, összpontosítás, koncentrálás
concepibile elképzelhető
concepimento, concezione, concezione fogamzás, eszme, elgondolás
concertato, di comune accordo megállapodott, megbeszélt
concerto, accordo, concerto koncert, hangverseny
concerto, spettacolo, calesse több ágú szigony, kétkerekű lovas kocsi, meló
concessionario koncesszionárius, engedményes
concessione engedély, koncesszió, engedmény
concessione, pretesa, esigenza, affermazione követelés
concetto fogalom
concettuale elvi, fogalmi
conchiglia, coccia kagyló, kagylóhéj
conchiglia, guscio, proiettile, conchiglia gránát, külsőség, karosszérialemezek, váz, burok
concia, conceria cserzőműhely
conciliante, clemente, conciliante megbocsátó, elnéző, engedékeny
conciliazione, riconciliazione kiegyezés, békéltetés
concisione levágás, összevágás, csonkítás, stílus ökonómiája
conclamato, luminoso, sereno, chiaramente, chiaro tisztalelkű, érthető, makulátlan, érthetően, félre
conclusione, conclusione következtetés
conclusione, fascicolo, emettere, sbucare (v.int.) kérdés, eredmény, téma, kiosztás, megjelenés, utód
conclusione, rifinitura, finire, preparare, fine kikészítés, hajrá, jó kidolgozás, felület, simaság
concordanza, concordanza egyetértés
concordanza, rapporto egyetértés, összhang, szoros kapcsolat
concorde, concordato megegyezés szerinti, kölcsönösen megállapított
concordia, armonia harmónia, egyezés, szerződés
concorrente, partecipante, partecipante jelentkező, belépő, pályakezdő, kezdő
concorrere konkurál, versenyez, pályázik
concorso, competizione, concorrenza verseny
condanna, condannare, punizione, frase, frase mondat
condannato [a morte] halálraítélt
condegno, appropriato, equo, equo, appropriato adekvát, kielégítő
condensatore kondenzátor, sűrítő, kondenzor, gyűjtőlencse
condensatore, condensatore kapacitás, kondenzátor, sűrítő
condensazione kondenzáció, cseppfolyósítás, sűrűsödés, sűrítés
condimento fűszerezés
condito, condito ízesített
condito, condito ízesített
condito, maturo, maturo fűszerezett, fűszeres, viharedzett, érett
condizionale feltételes
condizionamento szabályozás, kondicionálás, pihentetés
condizionatore légkondicionáló
condizione, condizione, essere (m) körülmény, feltétel
condoglianze, condoglianza részvétnyilvánítás, részvét
condotta sregolata rendzavarás
condotta turbolenta, baccano, brutalitŕ vagánykodás, garázdaság, huligánság
condotto, canna fumaria, accendino, lanugine füstcső, kürtő, pihe, füstcsatorna, kémény
condusse (pret. condurre) vezetett
conduttanza reciprok ellenállás, kondiktancia, vezetőképesség
conduttura cső, csővezeték, kürtő, edény, vezeték, árok
confederazione államszövetség
conferenza, conferenza megbeszélés
conferenza, tavola rotonda kerek asztal
confermato, confermato megrögzött
confessionale gyóntatószék
confessione vallomás, beismerés, gyónás
confessore gyóntató, hitvalló
confezione édesség
confezione, imballaggio, imballaggio, guarnizione becsomagolás, csomagolópapír, bepakolás
confident, banca dati [Comp.], archivio vkinek a bizalmasa, tárház, bizalmasa vkinek, depó
configurazione alakzat, csillagkép, képzés, terepalakulat
confisca, sequestro elkobzott dolog, elkobzás, roham (betegségé)
conflagrazione tűzvész
conflitto, conflitto összetűzés, ellentmondás, konfliktus
conflittualitŕ, opposizione, opposizione szembesítés
conformazione struktúra, kialakulás, alakulás, alakzat
confusione, casino, tramestio rámenősség, sürgés-forgás, erélyesség, lökdösődés
confuso, coperto di peluria borzas, pityókos, életlen, bolyhos, rojtos
confutazione, confutazione cáfolat
confutazione, confutazione, smentita megcáfolás, cáfolat
congelamento, congelarsi megszilárdult anyag, alvasztás, fagyott állapot
congeniale, congenito születési, vele született
congestione, afflusso di sangue, calca, calca zsúfoltság, vértolulás, torlódás, vérbőség
congettura találgatás, sejtés
congettura, apporsi találgatás, feltételezés, becslés
congiunto egyesült, kombinált, kevert, egyesített
congiuntura, congiuntura, contatto kapcsoló, villanykapcsoló
conglomerato összehalmozott, összetömörült
congregazione egyházközség, gyülekezet
congreguari, territorio, borgata kis település, városi közigazgatási terület
congresso hajózási kartell, értekezlet, tanácskozás
congrua egyházi javadalom
congruo, conforme, coerente következetes, sűrű
coniatura vert pénz, új szóalkotás, kovácsolt kifejezés
conico, cňnico kúp alakú
conifera tűlevelű, tobozos
conigliera láda, ketrec, ól
conigliera lakótelep, kotorék, vadaskert, bérkaszárnya
coniglio, lepre, lepre fiatal lány, gyáva ember, kezdő játékos, házinyúl
coniugare összekapcsolt, konjugált, egyesített, páros
coniugazione igeragozás
coniuge, consorte, sposo, omo, marito, marito férj
connessione kapcsolódás
connettore összekötő cső, dugós csatlakozó, előtét, csőtoldat
cono, cartoccio, cartoccio, birillo kúp, tölcsér, fagylalttölcsér, toboz
conoscenza, cognizione, conoscenza, conoscente ismerős, ismeretség, tudás
conoscitivo megismerő
conoscitore, buongustaio, vitaiolo epikureus
conosciuto, p.p. di to know, saputo, noto ismert
conquista hódítás, legyőzés, meghódítás
conquistatore hódító
consacrato felszentelt
consacrato megszentelt
consanguineitŕ vérrokonság
consecutivo egymást követő, egymásra következő
consegn, fornitura, recapito, fornitura, parto kézbesítés, átadás, előadásmód
consegnatario címzett, bizományos
conseguente következetes, vmiből következő
consenso, consenso, beneplacito, volere 2. beleegyezés, hozzájárulás
consentanco, a una voce, unanime egyhangú, azonos nézetű
consentanco, concorrente egyidejű
conserva konzerv, befőtt
conserva, cibo in scatola konzerv
conservativo, conservatore óvatos, konzervatív
conservazione természetvédelem, konzerválás
conservazione, mantenimento megőrzés
considerare feldolgoz (témát), bánik vkivel
considerare tekint, fontolóra vesz, figyelembe vesz
considerazione, considerazione tényező, megfontolás, előzékenység, figyelem
considerazione, considerazione, contemplazione szándékolás, tervezés, szemlélődés, elmélkedés
consigliabile ajánlatos, üdvös, tanácsos
consigliato bölcs, meggondolt, helyeselhető
consigliere, consigliere tanácsos, tanácstag
consiglio vezetés, vezérlés, útmutatás, irányítás
consiglio federale, senato, consiglio accademico szenátus, egyetemi tanács
consiglio, consigliere, consigliere egyetemi tanács, tanácsülés
consiglio, consiglio jogtanácsos, tanácsadás, tanács, ügyész, ügyvéd
consiglio, consiglio, pare (m), consigliere értesítés, javaslat, tanács
consolante vigasztaló
consolatore sál, vigasztaló, cumi, tűzdelt paplan
consolazione, consolazione vigasztalás, vigasz
consolazione, felicitŕ, gaudio, allegrezza, gioia vidámság, öröm
console konzul
consolidare, brida, pinza, durare, durare, morsa szemétdomb, befogópofa, halom, csőbilincs, csőpánt
consorzio konzorcium
constatazione, accertamento, accertamento megállapítás
consulente tanácsadó
consulente, estimatore, consulente, estimatore becsüs
consultazione tanácskozás, orvosi konzílium, tanácskérés
consultivo tanácsadó
consultorio orvosi rendelő
consumato, durante, per mezzo di ciň, attraverso egyik oldaltól a másikig, elejétől végéig, át
consumente, consumatore fogyasztó
consumo tüdővész, fogyasztás
contabilitŕ könyvvitel, könyvelői munka, könyvelőség
contabilitŕ, contabilitŕ könyvelés, könyvelési osztály, számfejtés
contabilitŕ, contabilitŕ könyvelés, könyvvitel
contabilitŕ, ragioneria, registrare könyvelői munka, könyvelőség, könyvvitel
contadina, agricoltore, contadino, contadino gazda, gazdálkodó, paraszt, farmer
contadino falusi ember, falusi
contadino, rustico földműves
contado parasztság
contagioso, contagioso fertőző, ragályos
contatore, metro, metro vízmennyiség-mérő, méter, mérőóra, mérőeszköz
conteggio dei presenti létszám megállapítása, létszám
contegno, comportamento magaviselet, viselkedésmód
contegnoso komoly
contegnoso, riservato, poco comunicativo kimért, zárkózott, visszahúzódó, magánakvaló
contemplativo elmélkedő, szemlélődő, kontemplative
contemporaneamente, contemporaneamente, simultaneo egyúttal, egyben, ugyanakkor, azonban, egyidejűleg
contentezza boldogság
contento (n) elégedettség
contenzioso, lite pereskedés, bírósági eljárás
contesto szövegkörnyezet
contezza, informazione, informazioni [pl] értesítés, tájékoztatás, értesülés, feljelentés
continentale szárazföldi, kontinentális
continente, parte della terra kontinens, földrész, világrész, szárazföld
continente, terraferma szárazföld
contingente részleg, kontingens, eshetőség, véletlenség
continuamente folyamatosan
continuazione, seguito, continuazione folytatás
continuitŕ folytonosság, forgatókönyv, összevágó, szövegkönyv
continuo, incessante összefüggő, folyamatos
conto bancario bankfolyószámla, bankszámla
contorno, contorno körvonal, körvonalak, kontúr
contorto, contorto szerpentin, kígyózó, kanyargó, kanyargós
contorto, serpentino, contorto szálas azbeszt, kígyózó, antigonit, kígyó alakú
contrabbandiere, spallone csempészhajó, csempész
contrabbando csempészáru, csempészet
contrabbando, contrabbando csempészés
contraccolpo, ripercussione visszalökés, utóhatás, visszapattanás, visszahatás
contraddittorio ellenkező, egymásnak ellentmondó, ellentmondó
contraddizione ellentmondás
contraente szerződő
contraereo, antiaereo, controaereo légvédelmi, légelhárító
contraffatto, falsificato, fasullo színlelt, ál-, nem valódi
contrammiraglio ellentengernagy
contrapposizione, contrasto, antagonismo ellentétes dolog, ellentét
contrappunto ellenpont
contrariare merülőfal, elnyelő ellenző, rókatorok, bordázat
contrariare, frastornare keresztirányú, keresztben, középső csónakülés
contrarietŕ ellentét, viszály, diszharmónia
contrario, antitetico ellenző
contrario, dirimpetto, contrario, opposto, opposto szemben levő
contrario, restěo, contrario, riluttante vonakodó, nem hajlandó, nem hajlamos
contrassegno, qualitŕ, qualitŕ, allegare, allegare tulajdonság, jelző
contrastare, contrastare, faccia, viso, viso szín, fejtési felület, elölnézet, rágófelület, arc
contrattacco ellentámadás
contrattazione bánásmód, viselkedés
contrattempo, riverso (m), guaio, guaio, disgrazia csapás
contratto di leasing, noleggiare, locazione koncesszió, legelő, bérlet időtartama, bérbevétel
contratto, appalto eljegyzés, megegyezés
contrattuale szerződési, szerződéses
contrazione lerövidítés, összevonás, összehúzás, rövidítés
contribuente közreműködő, munkatárs, külső munkatárs
contro, contro, in confronto, inverso, inverso ellen
controcorrente ellenáramú, ellenáram, ellenáramlat
controllo, controllo, vigilanza egyeztetés
controllo, ispezione, sopralluogo, ispezione megtekintés
controllore ellenőrző szerkezet, vezérlőkapcsoló, ellenőr
contromarcia ellentétes intézkedés, visszavonulás
contromisura ellenintézkedés
controverso vitatott, vitakedvelő
contusione zúzódás
convalescenza gyógyulás, felépülés, gyógyüdülés, lábadozás
convalida jóváhagyás, érvényesítés
convalidato, esperimentato, provato, autorizzato tudomásul szolgál
convalidazione, ratifica, convalida megerősítés, becikkelyezés, ratifikálás
convalle völgy
convegno, convenzione, congresso egyezmény
convenévole, convenévole, atto (adj) megfelelő, jó eszű, talpraesett, alkalmas
convenévole, convenévole, opportuno, opportuno megfelelő, találó
convenévole, equo, convenévole, equo, stare bene helyénvaló
convenienza 2., conformitŕ beilleszkedés, egyezés, alkalmazkodás, összhang
convenienza 2., idoneitŕ alkalmasság, rátermettség
convenienza 3 szabályszerűség, korrektség, illendőség, helyesség
convenienza, guadagno, utile, vantaggio, vantaggio előny
convenire 2, idoneo, condegno, appropriato hozzáillő
convenire 4, pčra [di droga], fissare, ribardire helyzetpont-meghatározás, javítás, nehéz helyzet
convenzionale konvencionális, megállapodásszerű, megszokott
convergente egyesülő, összefutó, összetartó, konvergens
convergenza ülepedés, összetartás, konvergencia, lecsapódás
conversazione, conversazione, discussione üres beszéd
conversione megtérés, konvertálás, átváltozás, megtérítés
convertire, commutare, alterare transzform
convertitore áramátalakító, konverter
convessitŕ domború felület, domborúság
convesso, inarcato, inarcato domború, konvex
convezione hőszállítás, áramvezetés, konvekció
convincente meggyőző
convincente, enorme óriási, eget verő, roppant nagy, szörnyű nagy
convoglio, autocolonna kísérőhajó, járműkaraván, konvoj
convulsione társadalmi megrázkódtatás, megrázkódtatás
convulso felforgató, vonagló, görcsös, rángatódzó
convulso felzavart, felkavart
cooperativa, cooperativa társaság, baráti kapcsolat
coperta, coperto, rivestito fedett
coperta, manto, caucciů, coperta, coltre pokróc, takaró, mindenre kiterjedő
coperto di stuoie gubancos
copia omaggio, in copia tiszteletpéldány
copia, imitazione követés, mű-, utánzat, hamisítvány, mesterséges
copione, manoscritto, copione, sceneggiatura írás, kézirat, írásbeli dolgozat, szövegkönyv
copione, sceneggiatura, copione forgatókönyv
coppa coriruota, coprimozzo dísztárcsa
coppia, abbinare, abbinare, paio, pariglia, paio pár
coppiere pohárnok
copricapo kalap, fejszerszám, fejrevaló, fejfedő, aknatorony
copricapo, pettinatura, pettinatura fityula, hajviselet, frizura, fejdísz, fejfedő
coprifuoco kijárási tilalom, takarodó
copriteiera, accogliente, accogliente barátságos, meghitt, teababa
copritetto csempéző
copulare, maglia [di catena], vincolo, legamento láncszem, csukló, ízület, kézelőgomb, fáklya
coraggio, fibra, ardire (m), fibra bátorság
corale korál, egyházi ének
corallo korall
corano Korán
corazza, corazza, armamento, armamento páncélzat, vértezés, páncélos erő, vasalás, páncél
corbellare, canzone (mettere in ~), canzonare gúny, nevetség
corda per stendere la bianche ruhaszárító kötél
corda, cavo, fune, fune (f), gňmena, cavo, gňmena koszorú, hajókötél, sor, radarzavaró eszköz, kötél
corde szorító, ring, bokszring
cordiale természetes, derűs
cordicella, collezione, linea [di navigazione] körvonal, vezeték, egyenes, útvonal, származási ág
cordicella, cordone, tortiglia, spago, cordicella telefonzsinór, kötél, zsineg
cordicella, spago, cordicella füzér, párkány, húr, szénzsinór, béléscső-rakat
cordoglio, mesizia (f), afflizione, tribolo nyomorúság
corea Korea
coreano koreai
coreografia koreográfia
coreografico koreográfiai
corindone korund
cornacchia, torre [scacchi], abbindolare vetési varjú, bástya (sakkban), csaló
corneo, arrapato [volg] bőrkeményedéses, szaru-, kemény, szarus
cornetta, corno [Mus.], corno [di animale] hangszóró, tölcsér alakú torkolat, telefon, szaru
cornetta, corno [Mus.], corno [di animale] tülök, csáp, fogantyú, szarv, tölcsér, pata
cornice, modanatura párkányzat, formázás, öntés, bordűr, öntőminta
cornicione, sporgenza, mensola, cengia lépcsőzet, szirt, polc, párkány, szél
cornucopia bőségszaru
cornuto, becco megcsalt férj, felszarvazott férj
coro, coro kórus, énekkar
coro, coro, ritornello, ritornello karban énekelt refrén, kardal, énekkar, refrén
corona, corona korona, fejtető, lombkorona, tető
coronato di alloro borostyánnal övezett, babérral koszorúzott
corpo (a ~ a ~), ribardire, decidere átkarolás, lefogás, szögrögzítés
corpo (a ~ morto) veszettül, fogcsikorgatva, reménytelenül
corpo celeste [Astr.] égitest, bolygó
corporale, corporale testtel bíró, testi, fizikai, materiális, anyagi
corporativo testületi
corporazione pocak, városi tanács, testület
corporazione, corporazione, gilda, associazione céh
corpulento, obeso, corpulento elhízott, hájas
corre, decollare, in corsa, di corsa, corro előöltés, rohanás, vezetés, gennyedés, mozgó, laza
correlativo korrelatív, kölcsönviszonyban lévő, viszonos
correlazione viszonosság, korreláció, kölcsönösség
corrente continua egyenáram
corrente, corrente, fluviale, corso d'acqua áramlás, áradat, dagály, folyás, ömlés
corrente, grondare, corrente, ruscello, ruscello özön, folyó, áram, áramlás, irányzat, áradat
corrente, presente, corrente, presente, volgente forgalomban levő, villamos áram, időszerű, áram
correntino bordaláda, pánt, léc, keresztléc, padlódeszka
correttamente, correttamente sikeresen
correttamente, correttamente, riuscito sikeres
correttezza kifogástalanság, korrektség
correttivo módosító, javító
corretto, corretto, educato, emendare, correggere korrekt, megfelelő, pontos, kifogástalan
corretto, senza errori, corretto, senza errori hibátlan
correttore nyomdai korrektor
correzione, bonifica visszanyerés, kiszárítás, földegyengetés
corridoio, corridoio, andito folyosó
corriere, staffetta idegenvezető, futár
corrispondente levelező, tudósító
corrispóndere, rispondere, risposta, risposta válasz, felelet, megoldás (feladaté)
corroborante erősítő, alátámasztó, erősítő szer, erőt adó
corrosivo maróanyag, korrozív, korróziót okozó, maró
corrotto, perverso, perverso erkölcstelen, korrupt, romlott
corrucciare felbőszült
corrucciare, cruccio (pl. crucci), collera, rabbia méreg, harag, bosszúság, düh, indulat
corruzione, favoritismo, favoritismo romlottság, rothadás, korrupció, feslettség
corsa, stirpe, gara, corsa, schiatta, razza, razza zuhatag, faj, verseny, életpálya
corsěa di emergenza útpadka, padka
corsi végig varr, futtat, közlekedtet, forgalomban van
corsia választókerület, gyámság, gyámolt, őr, őrség
corsia, corsia úttest, kocsiút, országút
corso avanzato, officina, officina műhely
corteccia, scorza kéreg, héj
corteccia, scorza, abbaio, scorza, corteccia kéreg, ugatás, bárka
corteggio díszkíséret
cortese, gradevole, gradevole, benevolo, cortese kedélyes, jó természetű, jólelkű, szeretetre méltó
cortesia kedvesség
cortesia udvariasság
cortesia, cortesia nyájasság, jóakarat
cortigiano udvaronc
corto, corto összeszorító, összehúzó
corto, succinto, breve, breve kevesebb, nem teljes, lobbanékony, rövid lejáratú
corvetta, scialuppa lapos fenekű segédhajó, naszád, lapos fenekű bárka
corvino, corvo holló
corvo pacal, varjú, fodorbél, sikongatás, bontóvas
cosa da nulla, iota csekélység, pont, iota, jotta
cosa di nessuna importanza, scarsa importanza jelentéktelenség, fontosság hiánya
cosa notevole, cospetto, vista, mira, aspetto látnivaló, nevezetesség, nézet, tekintet, látás
cosa, che (rel. pron.), qual (= quale), che, che mi, amely, ami, amit, amelyet, mennyi, amit, az
cosca, masnada, combriccola érctelér meddő kőzete, út, csapat, bivalycsorda
coscenzioso, coscienzioso lelkiismeretes
cosciente, consapevole felkészült, vmiről tudomással bíró, körültekintő
coscienza lelkiismeret
coscritto besorozott, besorozott katona
coscrizione sorozás, katonaállítás, kötelező katonai szolgálat
cosě, quite, tanto, come, siccome, dacchč (da che) amint éppen, minthogy, bárhogy, hogy, mintha, bár
coseno koszinusz
cosiddetto úgynevezett
cosmetico, cosmetica kozmetikai, szépítőszer, kozmetikai szer, szépítő
cosmico kozmikus
cosmonauta űrrepülő, űrhajós
cospetto te jó ég!
cospirazione, congiura, congiura, complotto összeesküvés
costa, proda (f), costa, sponda, sponda tengerpart, támoszlop, part, tópart
costa, riviera, costa, costeggiare partvidék, part, tengerpart
costanza állandóság
costanza rendületlenség
costare, spesa, dispendio, dispendio kiadás, költség, ráfordítás
costatazione, estratto di conto, esposizione állítás, közlés, bejelentés, vallomás, számadás
costeggiare, fiancata, fianco, fianco oldalszárny, oldal, hadsereg szárnya, hegyoldal
costellazione csillagkép
costernazione megrökönyödés, megdöbbenés
costernazione, sgomento, sbigottimento rémület, nagyfokú aggodalom
costiero part felé, part mentén, part menti
costiero, costiera parti
costipato eldugult, eltömődött
costitutivo, costituente, elettore komponens, választópolgár, alkotórész, alkotó
costituzione alkotás, alapszabály, alkotmány, szervezet
costituzione [di societŕ], fusione  [di societŕ] beiktatás, bekebelezés, beolvasztás, fuzionáltatás
costituzione, trattato, composto, trattato, tema zenemű, fogalmazás, zeneszerzés, betűszedés
costoletta, costoletta kotlett, bordaszelet
costoso, caro, caro, costoso drága, költséges
costoso, caro, costoso, caro drága, költséges
costrizione zsugorítás, összeszűkülés, összehúzódás
costrizione, costrizione kikényszerítés, alkalmazás, büntető szankció
costruii épít
costruttore, costruttore merevítő izom, gépezetet konstruáló, emelő, építő
costruzione, edificare, forma, fabbricare, fisico testalkat, felépítés
costumata, educato pedigrés, jó családból való, jól nevelt
cotanto (cf tanto) ennyire, annyi, annyira, ennyi
cotone vatta, pamut, gyapot, pamutszövet, karton
cotta (f), infatuazione belebolondulás
cotta adolescenziale gyerekkori szerelem, első szerelem
cottimo, professione, posizione, mansione, lavoro apró vegyes nyomdai munka, feladat, nehéz feladat
cotto, cotto kivan, fogytán az ereje, teljesen kimerült
cotto, cotto, bollito ittas, párolt, megfőtt, forrpontra hozott, főtt
covo, inseguire, tana tanya, odú, törzshely, tartózkodási hely
covone köteg, kéve
cozzare levágott vég, staub, félszegúszó hal, öklelés, vég
crampo, spasma szorítás, feszélyezettség, satu, vaskapocs, görcs
cranio, teschio koponya
cratčre, cratere kráter
cravatta nyakkendő
creativo teremtő, kreatív
creatura, essere (m) teremtés, élőlény, teremtmény, személy, állat
creazione, creature, cultura, nomina, Creato teremtés, mű, világ, divatkreáció, alkotás
credente hívő
credibile hihető, hitelt érdemlő
credibile, credibile hihető
credibilitŕ hihetőség
creditore hitelező
creditore, creditore hitelező
credo hiszekegy, hitvallás, krédó
credulitŕ együgyűség, hiszékenység, rászedhetőség, naivság
credulone, facile a credere, facile a credere könnyen becsapható, naiv, becsapható, könnyen hívő
cremagliera, portapacchi fogasrúd, keret, tizedes, romlás, kínpad, fogasléc
creolo kreol
creosoto karbolsav, kreozot
crepaccio, scissione, spacco, fenditura szakadék
crepacuore szívfájdalom, szívpanaszok, szívpanasz
crepatura, crepatura, schiacciare, patatrac hasíték, betörés, sportbajnok, favorit, csattintás
crepatura, crepatura, scucitura hasadék, hasítás
crepatura, dilacerare, lacrimale, lacrima, strappo könny, hasadás, csepp, repedés, könnycsepp
crepuscolo homály, alkony, szürkület, félhomály
crepůscolo, imbrunire alkonyi szürkület, alkonyat, esthajnal
créscere, brunire, lucentezza, brillantezza csiszoltság, fényesítő, jó modor, fényezőanyag
crescita, crebbe (pas.rem. crescere) termeszt
crescita, tumore [Med.], evoluzione, sviluppo termés, növés, szerves képződmény, szaporulat
cresolo krezol
crětica kritika
crětico kritizáló, kritikai, boncolgató, vizsgálódó
cretŕceo, gesso, creta, creta mészkő, kréta
criceto hörcsög
criminale, criminoso, criminale büntetendő
criminale, fellone aljas, körömméreg, álnok, gonosztevő, kegyetlen
criniera sörény
crinolina torpedó elleni védőháló, krinolin, szitavászon
crisi krízis, krízis, válság
cristallino élettelen, sima, kifejezéstelen, üvegszerű, üveges
cristallino kristálytiszta, szemlencse-, kristályszemű
cristallizzazione kikristályosodás, kikristályosítás, kristályosodás
cristallo flintüveg, hegyikristály, kristálytiszta, óraüveg
cristallografia kristálytan
cristiano keresztény
criterio próbakő, kritérium, jellegzetesség, ismertetőjel
criterio, gradazione, piatto della bilancia, scala skála, hártya, hangsor, korpa (fejen), salak, héj
critica, critico kritikus
crivello oscillante [Min.], giga [Mus.] huncutság, rosta, festőkád, izé, rázógép, szénmosó
cŕlcolo, acconto, calcolo, conto, calcolo, cŕlcolo elbeszélés, beszámolás, számvetés, beszámoló
cŕlcolo, il fare i conti számtani, számtan, aritmetikai, aritmetika
cŕlle, corridoio, viuzza, viottolo, vicolo, pista sikátor, fasor, köz, tekepálya
cŕmera da letto hálószoba
crňnaca krónika
crocchetta, polpetta húsgombóc, fasírozott, marha, hólyag, buta  ember
crociata keresztes hadjárat
crociato keresztes vitéz
crociera tengeri utazás
crocifisso, crocifisso feszület
crogiolo tűzpróba, olvasztótégely
crollare, collasso, fallimento, crollo, caduta összeomlás, ájulás
crollo, scandalizzare, scossa, urto bozontos, ijedtség, ütközés, összecsapás, ütődés
cromo, cromo króm
cromo, cromo króm
cromosoma kromoszóma
cronista, relatore tudósító, riporter
cronologia, cronologěa kronológia, időrendi sor, időrend, időrendi tábla
cronologico időrendi, kronologikus
cronologico időrendi, kronologikus
cronometro, cronometro, autoscatto, cronometrista időre dolgozó, stopperóra, munkaidő-ellenőr
crosta var, kéreg, lerakódás, heg
crosta var, sztrájktörő, rüh, rühesség, ótvar, varasodás
crostaceo héjas állat
cŕrme, inno zsolozsma, egyházi ének
cruccio (pl. crucci), cordoglio, dolore, pena baj, szerencsétlenség, szomorúság, bánat
cruccioso lobbanékony, hirtelen haragú
cruccioso, irritabile robbanékony, ingerlékeny
cruciale kritikus, válságos
cruciforme kereszt alakú
crudele, crudele véres, vérszomjas
crudeltŕ vadállatiasság, állatiasság, embertelenség
crusca korpa, darakorpa
cruscotto kapcsolótábla
cruscotto, cruscottň műszerfal, sárhányó, szerelvényfal
čtere, etere, čtere éter
cubico kocka alakú, köb-
cubicolo, cella, cella kabin, alkóv, hálófülke, öltöző
cubilotto, garitta, cupola, torretta kupola
cubo hatlap, kockakő, köb, kocka, harmadik hatvány
cubo játékkocka, játékkocka, kockázás, dobókocka, kocka
cucchiaiata kanálnyi
cucchiaio szerelmes, kanál, málé, evező tolla, mamlasz
cucciolo ostoba fiatalember, üresfejű fiatalember, növendék
cucciolo, cucciolo kölyök
cucina, cucina konyha
cucito, saldatura, saldatura varrás
cuffia, cuffia, cappuccio, cofano [Amer.], cofano fejkötő, motorháztető, kapucni, csuklya, kámzsa
cugina, cugino hasonló, rokon, unokaöccs, unokanővér, unokabátya
cui, quale, qual (= quale), che, chi amelyik, amelyet, amelyiket, melyiket, ami, az
culatta, fermatura, fermatura töltényűr, závárzat
culminazione csúcs, delelés, betetőzés
culmine, clou, momento culminante, piatto forte fontos részlet, fontos mozzanat, világos rész
cůlmine, momento culminante, momento culminante tetőpont
cultura, civiltŕ, civiltŕ baktériumtenyészet, társadalom, kultúra
cultura, formazione, schiera, origine, cultura kialakulás, alapítás, képződmény, harcrend
culturale művelődési, termesztési, művelési, tenyésztési
cumulativo fokozódó, halmozódó, felhalmozott, összesítő
cumulo, blocco, grumo, cumulo, quagliarsi vércsomó, rög
cumulo, grumo, cumulo, pezzo, gnocco, zolletta rakás, göröngy, rög
cuňcere orca
cuňcere, bollore, forůncolo kelés, forráspont, furunkulus
cunetta, solco, solco, grondala, tombino kibelező munkás, vízelvezető árok, kötésmargó
cuoco étkezési, konyhai
cuoco konyhafőnök, séf
cuoco, cuoca, cuňcere mellékmegfejtés, szakácsnő, szakács, hajószakács
cuore zsebóra, ketyegő, szaggató, árjegyzőkészülék
cuore, core (poet. = cuore), cuore kőr, belső rész, ér (kábelé), lelkiállapot, mag
cuori piros (kártyában), kőr
cupidigia, aviditŕ, aviditŕ, aviditŕ, bramosia sóvárság, pénzvágy, pénzsóvárság, sóvárgás
cupo, cupo, profondo ravasz, óceán, mélyen, tenger, mélység, álnok
cupola, duomo, cupola dóma, retortafedő, kupola, lakkolit, dóm, boltozat
cura 2., sollecitudine szerető gondosság, féltő gondosság, aggályosság
cura, cura 2., diligenza szorgalom, serénység, iparkodás, tanúidézés
cura, cura, trattamento, elettorale bánásmód
cura, governo [di], cura, maneggio, servizio kezelés
curante szárítás, öregedés, gyógyítás, pácolás, kiégetés
curativo gyógyhatású, gyógy-
curato tisztán tartott, ápolt
curculionide ormányos bogár, zsizsik
curiositŕ érdekesség, kíváncsiság
curioso, inquisitorio vizsgálóbírói, tolakodóan kíváncsi
curioso, memorabile, memorabile kíváncsi
cursore [Comp.], lancetta, lancetta tolóka, kurzor, csúszka
curva, avvolgimento kanyargás, felhúzás (óráé), kanyargós, kanyarodó
curvatura, curva, curvatura görbület, grafikon, kanyarulat, hajlat, kanyar
curvilineo görbe pályájú, görbe vonalú
cuscino, guanciale csapágy, párnakő, alátét, csapágybélés, verőpárna
custode, bidello gondnok, házfelügyelő
custode, portiere segéd-házfelügyelő, cerberus, pedellus, ajtónálló
custodito gárdaezred, gárdisták
cutaneo, epidermide, epidermide bőr-
da allora, da allora, fin d'allora azóta
da allora, dŕ lŕ attól fogva, attól az időtől kezdve
da cani, persistente, serio, cronico, grave tartós, idült, krónikus
da giardinaggio, giardinaggio, dell'orticultura kertészeti
da molto tempo, da molto tempo, molto tempo fa régen
da santo tiszta, szenthez illő, jámbor, szent
da sé, l'io saját maga, önmaga, énje vkinek, maga
da vicino, quasi, quasi közelről, csaknem, majdnem
da, al di fuori di, fuori, fuori da kinn, kifelé, ki
da, fuori da volt
dabbenaggine hiszékenység
dadi truccati cinkelt játékkocka
dal principio alla fine mindenütt
dalia dália
dalle palpebre, limitato, munito di coperchio kupakos, fedeles
d'alta classe elsőrendű, kiváló, osztályon felüli
dama (nel gioco della dama), rege (poet.), re király
damigella, damigella d'onore menyasszony tanúja, nyoszolyólány
danese, cane danese, danese dán
dannato feneette, átkozott, istenverte
dannato francos, nyomorult, istenverte, fránya, átkozottul
dannazione kárhozat
dannoso, dannoso hátrányos
dannoso, nocivo ártalmas
dappertutto, parte (di ~ in ~) mindenhol
dapprima, anzitutto, dapprima mindenekelőtt
dapprima, primo, primo, prima, prima eleinte, először, kezdetben
dapresso kéznél, közelben
dardo dárda, szökellés
darsi prigioniero, consegnare, resa beszolgáltatás, megadás, átadás, abbahagyás
databile keltezhető
dati, fatti adalék, jelzőpont, statisztikai adatok, premissza
datore adományozó, váltókibocsátó, adakozó
dattero, data találka, datolya, randi, randevú, dátum, kelet
dattilografo gépírónő, gépíró
davanti, davanti, avanti, avanti elöl
davanti, un tempo, ancor prima, ancor prima, giŕ régebben
davantino, acciaccoso kocsiülés, hátsó inasülés, kötény, roskatag, fütyi
debbono, cosa da fare, mosto, dee kell, must, dohosság, muszáj, penészség
debellare, sconfitta, sconfitta, vincere, disfatta vereség
debitore szószegő, tárgyalásról távolmaradó fél, sikkasztó
debitore, debitore adós
debitorio, colpa, colpa adósság
debolezza, debolezza gyöngeség
debolezza, mancare, debolezza, debolezza gyenge pontja vkinek, gyenge oldala vkinek
debosciato züllött, erkölcsileg romlott, romlott
debosciato, rastrello piszkavas, korhely, bontófésű, dőlés, gereblye
debressione, calugine, giů, abbasso, afflizione le-, le, alsó, leégve, lefelé, pihe, lent
decadente hanyatló, dekadens
decadenza megrongáltság, elhanyagoltság
decadenza, decadenza rongálás, rongálódás
decadenza, decadenza, espirazione, scadenza lejárat (határidőé), kilégzés, kigőzölgés
decadenza, decadenza, naufragio, naufragio leesés, bukás, esés, lehullás
decadenza, perdita elvesztés, eljátszás
decano dékán
decapitazione, decollazione állásból való eltávolítás, lenyakazás, fejvesztés
decappottabile átváltható, nyitható tetejű kocsi
decennio, deca évtized
decente, decente, discreto, riservato, riservato tapintatos, diszkrét
decente, rispettabile, gentile, gentile, fecente illő, rendes, illedelmes, tűrhető
decenza illem, illendőség, tisztességtudás
deciduo, decidua agancsváltó, nem állandó, lombhullató
decifrabile olvasható, megfejthető
decifratore, decodificatore kódoltjel-átalakító, kódmegoldó berendezés
decimazione tizedelés, megtizedelés
decimo tizedik, tized, tizedrész, dézsma
decino tízcentes
decisione, consiglio (lit.), deliberazione elhatározás
decisione, decantazione lezárás, leülepedés, elszámolás, letelepedés
decisione, decisione döntés, ítélet, odaítélés, megítélés
deciso, deciso megingathatatlan
deciso, fisso, determinato, fisso eltökélt, elhatározott, elszánt
decisorio, decisivo, decisivo meghatározó
declamatorio nagyhangúan szónokias
declinazione trend, irányzat, irány, áramlat, tendencia
declinazione, declinazione, inclinazione rézsútos irány, elgondolás, ötlet, ferde irány
declinazione, tendenza hajlandóság, irányzat, tendencia, célzatosság
decollare, cavarsi felszállás
decollare, varare felbocsát, tengerre száll, indít, vízre bocsát
decollo [di veicolo spaziale] felemelkedés, felszállás
decomporre, sciogliersi, stemperare, sfare áttűnés, átúszás
decomposizione bomlás
decomposizione, decomposizione, disintegrazione szétesés, szétbomlás
decorativo díszítő hatású, dekoratív
decorato a fiori virágos
decoratore szénegyengető munkás, nyesőolló, egyengető olló
decoratore, addobbatore tapétázó, lakberendező, festő, szobafestő
decorazione, decorazione díszítmények
decoroso illedelmes, tisztességes
decorso, corso, itinerario, tratto, decorso kurzus, tanfolyam, kúra, lefolyás, folyás, kezelés
decorso, passato [ad una prova], trascorso tudomásul szolgál
decozione, fallimento, fallimentare, fallimentare fizetésképtelenség
decrepitezza elaggottság, rozogaság
decrescenza, acquistare, compra, compera, comprare könnyítés, hozam, szerzemény, vétel, emelőrúd
decuplo tízszeres
dedicazione, dedizione, dedica dedikáció, felszentelés, dedikálás, felajánlás
dedito, donato, regalato, concesso adott, kiadatott, ajándékoz, megmond, értésére ad
dedito, inteso (lit.), intento átható, megfeszített, szúrós, fürkésző, elszánt
deduttivo levezető
deduzione, illazione, inferenza következtetés
defecazione, sgombero, evacuazione evakuálás, kiürítés
defenestrazione ablakból kidobás
deferente, accondiscendente, condiscendente szívélyes, szolgálatkész
deferenza alkalmazkodás, tiszteletadás, belenyugvás
defezione elpártolás, elszakadás, disszidálás
deficente, deficenza elfajzott szexuális bűnöző, hülye
deficit, calo, deficit deficit
deficit, deficit, disavanzo, ammanco, deficit veszteség, deficit
definizione meghatározás, definíció, képélesség
deflazione leeresztés, defláció, leengedés
deflettore [Aer.], ipersostentatore [Aer.], patta csapkodás, lámpaláz, fékezőszerkezet, szárny, fül
deformazione, deformazione, distorsione megvetemedés, torzulás, eltorzulás, eltorzítás
deforme, deforme rossz formájú, rossz alakú, idomtalan
deformitŕ formátlanság, alaktalanság, idomtalanság, rútság
defunto elhunyt, kihalt
degenerativo, degenere korcs, degenerált
degenerazione elfajulás, elkorcsosulás
degente kórházi beteg
degnazione leereszkedés
degradazione, degrado, abiezione lealacsonyítás, degeneráció, degenerálódás, erózió
deitŕ istenség
del tempo passato hajdan, ezelőtt
delatore sztrájktörő, megbízhatatlan ember, simlis, besúgó
delega [del potere], decentramento amministrativo decentralizálás, áthárítás, decentralizáció
delegare felhatalmazott, illetékes személy, megbízott
delegazione, delega kiküldetés, delegáció, bizottság, küldöttség
deleterio ártalmas
delfino kikötőbója, delfin kikötőbak, ágyúcsőfogantyú
deliberatamente, apposta, intenzione (con ~) akarattal, határozottan, nem elsietve, tudatosan
deliberazione, delibera, consiglio (lit.) mérlegelés, tanácskozás, megfontolás
delicato di salute, debole, acciaccoso, fragile esendő, gyarló, fonott gyümölcskosár, gyékénykosár
delinquente, delinquenziale kötelességmulasztó, bűntettes, tettes, bűnöző
delinquente, peccatore tettes, bűnöző
delinquenza minorile fiatalkorú bűnözés
delinquenza, delitto, criminalitŕ, crimine bűnözés, kötelességmulasztás, bűncselekmény
deliquio, sfinire, sfinirsi ájulás, elájulás
delirante félrebeszélő
delirio elmebaj, elmezavar, lázas fantáziálás, delírium
delittuoso, criminoso, malvivente, malfattore büntetőjogi, bűnvádi
delizia, diletto, piacere (m), gioia, uzzolo öröm, gyönyörűség
delizioso, incantevole, incantevole, delizioso gyönyörűséges, bűbájos, elragadó
delubro (poet.) síremlék, kegyhely, oltár, szent hely, szentély
delubro (poet.), tempia, tempio, tempia halánték, templom
demagogo népámító, demagóg
demarcazione határmegállapítás
demenza őrület, elmezavar, elmebaj, őrültség
demerito hiba, vétség, érdemtelenség
democratico demokratikus
democratico, democratico demokrata
democrazia demokrácia
demografia demográfia
demografico demográfiai
demolizione rombolás, pusztítás, lebontás, lerombolás
demone necrofago hullarabló szellem, vámpír
demone, demonio, mandragoro démon, gonosz szellem
demoniaco ördögi
denari, fondi összegek, pénzösszegek
denaro, soldi [pl], denaro, danaro (= denaro) papírpénz, pénzösszeg, pénzérme, bankjegy, összeg
denominatore nevező (törté)
denominazione megnevezés, név, felekezet, elnevezés, névérték
denotazione előre jelzés, elhomályosítás, beárnyékolás, terv
densitŕ sűrűség
dentatura műfogsor
dente bütyök, cakk, ízlés
dente del giudizio bölcsességfog
dentellatura fogazás, fűrésszerű kiképzés, csipkézet
denti (parlare fra i ~) motyogás
dentiera protézis
dentifricio fogkrém
dentistico, dentaria, dentario fogászati
dentro, dentro, frŕ, entro bent, benn, vmin belül, belül, vminek a belsejében
denuncia, avvis, annuncio, avviso, annuncio reklám
denuncia, denuncia, denunzia feljelentés, bevádolás
denuncia, inserzione, annuncio, annuncio, avviso hirdetés
denuncia, inserzione, inserzione, denuncia hirdetés
denutrito hiányosan táplál, alultáplált, hiányosan táplált
deodorante dezodor, szagtalanító
deperibile romlandó
deportazione elhurcolás, kitoloncolás, deportálás
depositare, capanno [per cacciatori], guardiola kapusfülke, portáslakás, kunyhó, portásfülke, lak
depositare, incluso, cauzione, caparra, pagare előleg, letét, foglaló, réteg, betét, üledék
depositato, iscritto, immatricolato, registrato bejegyzett, nyilvántartott, ajánlott, feladott
deposito, bottega (pl botteghe), magazzino raktárépület
deposito, deposito, pegno, arra, capŕrra fogadalom, biztosíték, tószt, ígéret, áldomás
deposizione letétel, üledék, vallomás, elmozdítás, tanúskodás
depravazione megromlás, lezüllés, lealjasodás, lealjasítás
depressione süllyedés, pangás, leszorítás, alacsony légnyomás
deprimente, angustiante elszomorító, nyomasztó
derby, bombetta epsomi lóverseny, keménykalap
derelitto elhagyott tárgy, gazdátlan hajó, gazdátlan tárgy
derelitto hajléktalan ember, talált tárgy, gazdátlan tárgy
derelitto, orfano árva
deriva [Mar.], scarroccio [Mar.] eltérés szélirányba, elmaradás, késés
derivatore tolatás, mellékáramkör
derivazione, derivazione leágazás, függvény leszármaztatása, eredet
derivazione, funzione, derivativo, derivata származék
deroga, eccezionale, eccezione, eccezionale kivétel
derogazione becsmérlés, megcsorbítás
derrata árucikk
descrittivo leíró
descrizione féle, fajta
deserto, deserto, desertico lakatlan, sivatagi, sivatag, érdem, pusztaság
desiderato, desiderai, desiderato, desiderato kívánatos
desiderio irresistibile, prurito, prudere rühösség, viszketés, vágyódás
desiderio, desiare (poet.), desio (poet.), esěgere vágy, kívánság, óhaj
desideroso sóvárgó, sóvár, kívánó
desideroso, ansioso, voglioso, bramoso vágyódó, sóvárgó
desinfezione, desinfezione, suffumigio fertőtlenítés, kifüstölés, füstölés
desinfezione, disinfezione fertőtlenítés
desolare pusztítás, rombolás
desolato, privi di vita, abbandonato, sterile vigasztalan
desolazione, devastazione, devastazione kipusztulás, elhagyatottság, sivárság
dessert, dessert desszert
destare, desto (= past. part. destare) teljesen éber
destinatario, ascoltatore, ricettatore, recevitore vevőkészülék, orgazda, telefonkagyló
destinatario, destinatario, ricevente címzett, átvevő, elfogadó
destino, parca, sorte, destino elmúlás, végzet, halál
desto (= past. part. destare), allarme, allarme légiriadó, éber
desto (= past. part. destare), vivace, allegro fürge
destrezza műfogás, fogás, trükk
destro, abile ügyes
detentivo, restrittivo korlátozó
detergente mosópor, mosószer, detergens
deteriorazione megromlás, elkorcsosodás, lerontás, elhasználódás
determinante, ultimazione, ultimazione meghatározó
determinativo, causa determinante, determinativo döntő, determináns
determinazione, accordo, stanziamento hozomány, letelepedés, gyarmat, elszámolás, telep
deterrente elrettentő dolog, elrettentő eszköz
detonatore gyújtószerkezet, gyutacs
detonazione detonáció, robbanás
dettaglio osztag, rész, gépelem, részletezés, eligazítás
dettato, comando, dettato, dettare, dettatura diktálás, tollbamondás, parancsolás
detto eredménye van, mond, hatása van, megmond, elbeszél
deuterio deutérium, nehézhidrogén
devastazione, devastazione pusztítás
deviazione kanyarodás, fordulat
deviazione, allugare la strada, deviazione kerülő út, terelőút
deviazionista elhajló
devoto, acquiescente, devoto alkalmazkodó, beleegyező
devoto, devoto hű, odaadó
devoto, religioso, fervente, pio ájtatos, hő (vágy)
devozione, meditazione, meditazione, devozione rajongás, önfeláldozás, odaadás
di allora, quite, il, questi, questi, che, perchč annyira, ennyire, az, amaz, akit, evégből, amit
di assioma, assiomatico evidens, természetes, magától értetődő
di bell'aspetto jóképű
di corsa futásban, futva
di dentro, internamente, interno belső csatár, igazi története vminek, vmin belül
di ella, la loro, il loro övék, övéik, övéké
di piů, piů largo, piů nagyobb, plusz, -abb, inkább, nagyobb mértékben
di principio elvi alapon álló, vmilyen elvű, elvi
di prova, sperimentale, pilota, andara, pilota vezérlőcsap, kalauz, bölényhárító, révkalauz
di qua, sopra, di quŕ, da, troppo, eccedenza felüli, felső, szerte, szaporítás (kötésben), át
di seguito, di seguito egyik a másik után, sorra, sorban, egymás után
di seguito, di seguito, tandem kétüléses kerékpár, sziléziai félfehér lenvászon
di solito szokás szerint, mint rendesen
di valore scadente, di valore scadente, inferiore beosztott, alábbvaló, alsóbbrendű, alárendelt
di vasta portata messzemenő, messzeható
di, oltre da, per mezzo di, presso, presso -val, -től, keresztül, -nél, -tól, -számra, által
diabolico ördögi
diabolico, diabolico ördögien, pokolian
diacono diakónus
diaframma, membrana, membrana terelőgyűrű, diafragma, membránlemez, ernyő
diagonale átló, átlós
dialettico dialektikus, nyelvjárási, tájnyelvi
dialetto tájszólás, nyelvjárás, dialektus
dialogo, dialogo dialógus, párbeszéd
diamanti káró
diametro, diŕmetro átmérő
diarrea, diarrea hasmenés
diarrea, diarrea hasmenés
diavoleria fekete mágia, ördöngösség, dévajkodás, huncutkodás
diavolo, diamine fene
dibattito, dibattimento vita
diceria, fama, grido 2., fama fáma, szóbeszéd, híresztelés, hír
diceria, pettegolo, voce pletyka, pletykafészek, csevegés, kroki
dichiarante, offerente árverező, vevő, ráígérő, licitáló, ajánlattevő
dichiarazione di colpevolezza, condanna elítélés, meggyőzés, meggyőződés, rábizonyítás
dichiarazione doganale vámárunyilatkozat, vámnyilatkozat
dichiarazione, precetto, offerta, precetto meghagy, ajánlat, kísérlet vmi megszerzésére, ígér
diciannove tizenkilenc
diciasette, diciassette tizenhét
diciottesimo tizennyolcadik
diciotto tizennyolc
didattico didaktikus
dieci, decina, diecina tíz
dielettrico delektrikum, dielektromos, szigetelőanyag
diesel, motore diesel, motore a gasolio dízelmozdony
dieta fogyókúra, diéta, országgyűlés
dietčtica táplálkozástudomány, dietetika
dietetico, dietetica étrendi, táplálkozási, diétás
dietologo diétás orvos, diétaspecialista, diétás nővér
dietro front!, torna indietro! hátra arc!
difensiva, difensivo defenzíva, védekező, defenzív, védelmi állás
difensore védelmező, védő
difesa, difesa védelem
difesa, difesa, resistenza, retta 2. ellenkezés, ellenállási mozgalom
difeso védett
difeso, cauto, guardingo tartózkodó, óvatos beszédű
difettare megkívánt dolog
difettivo, deficiente hiányos, elégtelen, fogyatékos
difetto ínség
difetto kár
difetto, assenza, insufficienza, strettezza hiány
difetto, lancio, lancio, vizio, difetto szenvedélyes érzelmi kitörés, folytonossági hiány
difettoso, difettoso selejtes, repedezett, törékeny, repedt
diffamazione becsületsértés, rágalmazás, becsmérlés
differente, differente, spiccamente eltérően
differente, diverso, differente különféle, különböző
differenza, disaccordo, disuguaglianza különbség, valószínűség, esély
difficile, difficile fülbemászó, elbájoló, fogós
difficoltoso, pesante, pesante, difficile nehézkes, bajos
difficoltŕ, intoppo, disaccordo, difficoltŕ nehézség, bonyolultság, akadály
diffidente, sveglio, diffidgnte, timoroso, conscio felfogó, értelmes, aggódó, jó felfogású
diffidenza bizalmatlanság
diffidenza, sfiducia bizalmatlanság, gyanakvás
difforme, differente, diverso, in altro modo különböző
diffuso gyakori, elterjedt, nagyszámú
diffusore levegőbefúvó szerkezet, porlasztó, diffúziós edény
difterite torokgyík, diftéria
diga, diga töltésút
diga, diga védőgát, anyaállat, duzzasztógát
digestione feltárás, megemésztés, emésztés
digitale, ditale, bussola gyűszű
digiuno, sobriamente mértékletesen, józanul
dignitario méltóság, dignitárius, magas méltóság
digressivo, che divaga kalandozó, diszkurzív, beigazoló, összefüggéstelen
dilaniare mángorló
dilatazione, dilatazione kitágítás, tágulat, kitágulás, dilatáció
dilazione, spostare, tardare, ritardo, ritardo késleltetés, késedelem, halogatás
dilemma kényszerhelyzet, dilemma
dilettante, amatore műkedvelő, dilettáns
dilettarsi, volli, contento (n), favore, voluttŕ tetszés, kedv, szórakozás, kedvtelés, óhaj, kéj
dilettevole, giocondo, comico, divertente, comico mulatságos, bizarr, furcsa, vicces, nem mindennapi
diletto (adj), egregio, caro drága, költséges, drágán
diligente, diligente iparkodó, igyekvő
diligenza, applicazione, operositŕ, industria ipar, szorgalom, iparág
dimagrante fogyasztás (testsúlyé)
dimenare fejbiccentés, kópé, csóválás, fejcsóválás
dimenare lóbálás, uralom, kilengés, himbálózás, kibillenés
dimenare, ondare (poet.), svolazzare, onda, flutto habos minta, hullámosítás, ondolálás, hullámosság
dimenticai elfelejt vmit
dimenticŕggine, dimenticanza, oblěo feledékenység
dimestichezza bizalmasság, bizalmaskodás, meghittség
dimissioni [pl] megnyugvás, lemondólevél, leköszönés, beletörődés
dimora lakóhely, lakás
dimostrabile, provabile kimutatható, bizonyítható
dimostrante tüntető, tanársegéd, demonstrátor
dimostrativo tüntető, bebizonyító, bizonyító, meggyőző
dimostrazione, presentazione, presentazione nyilvánítás, bemutatás, bizonyítás, szemléltetés
dinamico tetterős, dinamikai, dinamikus
dinamo dinamó
dinanzi előlegképpen, előzetesen, előre
dinastia dinasztia, uralkodóház
dintorni külső övezet, környék
dintorni, dintorni környezet
dintorno, intorno minden irányban, táján, felé, körülbelül, körül
diocesi egyházmegye, egyházkerület
diottria dioptria, diopter
dipartimento, sezione, ufficio, scrittoio sublót, tükrös fiókos szekrény, iroda, szekreter
dipendente, dipendente ellátatlan, függő, alattvaló, eltartott
dipendenza gyarmat
dipendenza, dipendenza függés, függőség
dipinto, dipinto, immagine, simulacro tükörkép, szókép, elképzelés, kép, hasonmás
diplomatico, diplomatico diplomata
diplomatico, diplomatico, diplomatica diplomáciai
diplomato [Amer.], laureato [Brit.], laurearsi végzős, egyetemet végzett, diplomás
dipolo kétpólus, dipól, dipólus
diporto időtöltés, mulattatás, szórakozási lehetőség
diramazione, ramificazione, diramazione ágazat
direttamente közvetlenül
direttěssimo, direttěssimo expresszvonat, gyorsvonat
diretto, indirizzare, franco, schietto, dirigere egyenes, haladéktalan
diŕgnosi, diagnosi, diŕgnosi diagnózis, megállapítás (betegségé)
dirigěbile, dirigěbile kormányozható, kormányozható léghajó, vezethető
dirigere fiatal ökör
diritto (mano ~) jobb kéz
diritto d'autore, royalty, regalitŕ szerzői jogdíj, király, tiszteletdíj, fenség
diritto di pascolo, pascolo, erbe füvezet, fűnövényzet, legeltetési díj, legelő
dirottamente bőven
dirottamento repülőgép-eltérítés
dirottatore gépeltérítő
dirupo, balza, dirupo meredek kőszirt, bérc, tarkó, szirtfok, begy, nyak
dirupo, burrone, anfratto, forra, pappare, burrone völgytorok, gége, hegytorok, vágány, garat, torok
diŕvolo, diavolo, diŕvolo, diavoletto tépőfarkas
diŕvolo, diŕvolo kettes (kártyában)
disabitato elhagyott
disabitato, disabitato lakatlan
disaccordo, disparere (m), questione, discrepanza ellenkezés, különbözés, nézetletérés
disadattato hibásan beállított, rosszul alkalmazkodó
disadatto, disadatto, inservibile célszerűtlen
disadorno, denudare, nudo kopár, egyedüli, puszta, csupasz, kivont, meztelen
disagevole, sconfortevole kényelmetlen, ügyetlen, aggodalmaskodó, nehézkes
disagio nyugtalanság
disamorato, insensibile, insensibile, senza amore szeretetlen, szerelem nélküli, szeretet nélküli
disapprovante kifogásoló, helytelenítő
disapprovare, sfavore kegyvesztettség, rosszallás, helytelenítés
disapprovazione rosszallás
disapprovazione, disapprovazione rosszallás, esedezés
disappunto visszaesés, átejtés, csalódás, cserbenhagyás
disarmante lefegyverző
disarmato, disarmato fegyvertelen
disarmo, disarmo lefegyverzés, leszerelés
disarmonia harmónia hiánya, egyenetlenség, diszharmónia
disastroso, catastrofale, catastrofale katasztrofális
disattento, disattento, inosservante nem jó megfigyelő
disattento, sregolato engedetlen, nyakas, rakoncátlan
disattenzione előzékenység hiánya, figyelmetlenség, hanyagság
discarico, scaricare, licenziato, licenziato mentesség, teljesítés, elsülés, kisülés, lövés
discendente, discendente, discendente ivadék, utód, leszármazott
discendente, discendenza, prole sarjadék, ivadék, leszármazott
discernimento ítélőképesség, tisztánlátás
disceso (pst part. discendere mélyre süllyed, felad (ellenérzést), mélyít, lesüt
disceso (pst part. discendere, pendio roccioso lehull, esik, bőr, szőrme, könyörtelen, nyersbőr
disciogliere, perdono, venia bűnbocsánat, bocsánat
disciplina, disciplina fegyelmezés, fegyelem, tudományág
disco da hockey su ghiaccio korong
disco intervertebrale [Med.], fetta, disco korong
discolpa, giustificazione, scolpare, scusa, scusa igazolás, mentség, ürügy
discordante nem egyező, disszonáns
discorde vibráló, egyetértés hiánya, megrendítő, veszekedés
discordia, disaccordo, disaccordo disszonancia, hangzavar, viszálykodás
discorso hanta, szöveg, duma
discorso, collňquio, colloquio, discorso beszámoló, beszédtárgy, beszédtéma, üres beszéd
discoteca diszkó
discrepanza különbözőség, ellentmondás
discrezione, tatto, tatto körültekintés, diszkréció, belátás, mérlegelés
discriminante megkülönböztető, jó ítélőképességű, ismertető
discriminazione okosság, judícium, belátás, józan ítélőképesség
discussione, argomento, dimostrazione, questione érv, szóváltás, okoskodás, vita, érvelés
discutibile vitatható
disdetta balszerencse
disdetta, disdetta, allontanamento, sottrazione eltávolítás
disdetta, rinvio, congedo, dimissione, disdetta elbocsátás
disegnatore, disegnatore fogalmazó, műszaki rajzoló
disegno, disegno, schema, contorno, sbozzare kontúr, körvonal
disertore katonaszökevény, szökevény
disfacimento, disfacimento bomlás (rendé), szétszakadás
disfatto, sfatto el nem készített, meg nem csinált, visszacsinál
disfida, provocazione, sfida provokáció, felizgatás, ingerlés, kihívás
disfunzione működési zavar (szervezetben)
disgelare, disgelo, sciogliere, sgelo enyhébb idő, olvadás
disgraziato, afflitto, disgraziato, infelice nem szerencsés, sajnálatos, boldogtalan
disgraziato, sventurato, sfortunato, disgraziato boldogtalan
disgusto véleményváltozás, hirtelen fordulat, ellenérzés
disgusto, disgusto idegenkedés, ellenszenv
disgusto, raccapriccio, spavento, orrore, spaventi hidegrázás, borzalom, borzongás, iszonyatosság
disgustoso felháborító
disgustoso, fetente förtelmes, felháborító
disidratazione dehidratálás, ágyúlövés, víztelenítés, vízelvonás
disillusione, delusione, disillusione, disappunto kiábrándulás, kiábrándultság
disillusione, disinganno kiábrándulás
disimpegno kikapcsolás, kiszabadulás, kikapcsolódás
disincarnato testetlen
disinfettante fertőtlenítőszer
disintossicazione méregtelenítés
disinvolto társadalmi szabályoktól eltérő, nem megszokott
disinvoltura, disinvoltura, perizia, sorte, sorte szakértelem, szakképzettség, készség, ügyesség
dislocamento, dislocazione válás, felbomlás
disoccupazione, disoccupazione munkanélküliség
disonesto, sleale, disonesto nem becsületes
disonestŕ, falsitŕ, inganno csalárdság, megtévesztés
disonorabile gyalázatos
disonore becstelenség, becstelen dolog, gyalázat
disonore [Amer.] becstelenség, gyalázatos dolog, becstelen dolog
disonore, disonore szégyen, rossz hírnév
disordine, soqquadro, scompiglio, disordine zavarás, rendellenesség
disorientamento megzavarodás, tájékozódás megzavarása
disotto (al ~), successivo, sotto, giů, successivo lejjebb, le, vmi alatt, alant, alul, alulra, lent
disparte szét, külön
dispensa éléskamra, spejz
dispensa spejz, éléskamra
dispensa, esenzione diszpenzáció, szétosztás, elosztás, felmentés
dispepsia emésztési zavar
disperatamente reménytelenül
disperato kétségbeesett
disperato, disperato mindenre elszánt, irtózatos, veszettül, elszánt
disperazione kétségbeesés, elszántság
disperazione, disperazione, disperare bánata vkinek, kétségbeesés, átka vkinek
dispersione szétszórtság, diaszpóra, szétszóródás, diszperzió
dispersione, distrazione szórás, diaszpóra, szétszóródás, szétszórtság
dispetto, dispetto bánat, gond, lelki fájdalom, bosszúság
dispetto, dispetto, fastidio, seccatura zaklatás, nyűg, bosszúság
dispiacere, disapprovazione, dispiacere helytelenítés
dispiacere, spiacere nem tetszés, neheztelés
dispiacévole visszatetsző, nem tetsző, haragot keltő
dispiacévole, dispiacévole ellenszenves
disponěbile, disponěbile eldobható, rendelkezésre álló
disponěbile, popolare, ottenibile, ottenibile rendelkezésre álló, kapható, megszerezhető
disponibile, disponibile raktáron van, kapható
disponibilitŕ érvényesség, hozzáférhetőség, felhasználhatóság
disposizione, artificio ravaszság, lelemény
disposizione, disposizione megszabadulás (vmitől)
disposizione, disposizione, aumento, crescita berezgés, konstrukció, rétegkialakítás, építmény
disposizione, impaginazione [Tip.], sistemazione alaprajz, kitűzés, szerkezet, térbeosztás
disposto, deciso elszánt, eltökélt, kifejezett
disposto, disposto, volonteroso, volonteroso hajlandó, beleegyező, önkéntes, készséges, szíves
dispotismo, assolutismo feltétlenség, önkényuralom, korlátlan hatalom elve
disprezzato, vilipeso megvetett, semmibe vett
disprezzo, deprezzamento értékcsökkenés, lebecsülés, becsmérlés, devalváció
disse [antiq] mondotta
disseminazione, divulgazione, diffusione elterjesztés
dissenso széthúzás
dissenso, disapprovazione, disaccordo eltérő vélemény, véleményeltérés
dissenteria vérhas
dissertazione disszertáció, dolgozat
dissertazione előadás, társalgás
dissertazione, disquisizione, dissertazione értekezés, vizsgálódás, kutatás, taglalat
disservizio, dissenso, difetto, danno rossz szolgálat
dissezione taglalás, preparálás, felboncolás, boncolgatás
dissidente külön irányú, más véleményű, disszidens, eltérő
dissidente nem anglikán protestáns, máshitű, disszenter
dissimile, diverso eltérő
dissolutezza, dissipazione kicsapongás, tékozlás, eltékozlás
dissoluzione, dissoluzione felbomlás, feloszlatás, pusztulás, bomlás
dissoluzione, dissoluzione, riuscita, risoluzione ígéret, fogadalom, döntés, elhatározás
dissonanza viszálykodás, hangzavar, disszonancia
dissuasione, dissuadere lebeszélés
distaccabile, smontabile levehető, leszerelhető, lecsavarható
distacco elválasztás, elválás, különélés, elkülönülés
distacco, allontanamento elidegenítés, elidegenedés
distanza focale gyújtótávolság
distanziatore alátét betétdarab, térközállító, alátétlemez, faék
distesa, allargamento, superficie kiterjedés, nagy terület
distillato desztillátum, párlat
distillatore, distilleria pálinkafőző
distillazione párlat, desztilláció, lepárolás, lepárlás
distilleria szeszfőzde
distinto, esplicito, distinto, esplicito szókimondó
distinzione, distinzione különbség, megkülönböztetés, kitüntetés, hír
distorto torzult
distrettuale, mandamento, provincia, provincia terület
distributivo elosztó
distributore automatico alkalmazó, konyhafelügyelő, adagoló automata
distributore automatico, autňma automata büfé, árusító automata
distributore di benzina, autostazione szervizállomás, töltőállomás
distributore di benzina, distributore di benzina benzinkút
distributore, spinterogeno szétosztó, elosztó, gyújtáselosztó, egyedárusító
distrussi tönkrejutott, hajótörött
distruttivo romboló
distruttivo, distruttivo, disatroso pusztító, elsöprő
distruttore, torpediniere torpedóromboló
disturbato, squilibrato, disturbato zilált, felforgatott, összezilált, zűrzavaros
disturbo háborgatás, zavarás, zavargás
disturbo működési zavar, üzemzavar, zűrzavar, elmezavar
disturbo, disturbo, sbarramento, ostacolo feltartás, elakadás, torlódás, eltömődés
disturbo, fŕllo, disturbo mulasztás, fogyatékosság, botlás, hiányosság, vető
disubbidienza, disobbedienza, disubbidienza engedetlenség, szófogadatlanság
disubbidienza, disubbidienza, disobbediente engedetlen
disuguaglianza, disuguaglianza egyenlőtlenség, változékonyság
disumano, crudele, disumano barbár, állati, érzéktelen, könyörtelen, állatias
disusato, in disuso használaton kívüli
dita [pl], dito ujjak
dito dei piedi éles vasalás, kiugrás, kiszögellés, fékpofa, csőr
ditt, comitiva, solido, deciso, compatto, societŕ szilárd, kemény, biztos
dittatore diktátor
dittatura diktatúra
diurno nappali, naponkénti, egynapi, napi, mindennapos
diva primadonna, arrogáns személy, hiú személy
diva, dea istennő
divagazione, volubilitŕ elkalandozás, csapongás, logikus következtetés
divano, divano kerevet, dívány
diventa, volere, testamento, testamento, volontŕ végrendelet, akarat, kívánság, akarás
diverbio perpatvar, összezördülés, összetűzés, korty
diversi mások, másokat
diversione, deviazione, diporto, diversione terelőút, időtöltés, elterelő hadmozdulat
diversione, distrazione, diversione megzavarás, elvonás, őrület, zavarás, elterelés
diversitŕ tarkaság, változatosság, különféleség, diverzitás
dividendo osztandó, osztalék
dividere, spartire, spartiacque vízválasztó
divieto kitilt, tilt, megtilt
divieto di parcheggio várakozni tilos
divieto, proibizione, divieto tilalom, szesztilalom, tiltás
divinitŕ, teologia hitoktatás, isteni természet, isten, hittudomány
divino isteni, istenhez hasonlatos, istenhez hasonló
divino, divino lelkész, pompás, isteni, hittudós
divisa, aforisma, motto mottó, jelige, jelmondat
divisěbile, divisibile osztható
divisione, partizione, divisione szétválasztás, válaszfal, elkülönítés, felosztás
divismo, vanto sztárság, sztárok világa, sztár volta vkinek
divisore osztó
divisorio osztás
divorziato, divorziato elvált
divorzio elválás, válás, házassági bontóítélet
divulgatore, crocetta felrakógép, furnérenyvező gép, oldalfeszíték
dizionario, lessico, elenco, elenco, vocabolario szótár
dizionario, vocabolario, dizionario szókincs
doccione vízköpő
docente oktató, tanár
docile, pieghevole hajlékony, engedékeny, könnyen befolyásolható
documentato, documentato, documentario dokumentációs, dokumentumfilm
documentazione dokumentáció
documentazione, attestazione, documentazione igazolás (okmányokkal)
documento giustificativo, biglietto di garanzia bizonylat, jótálló, bizonyíték, utalvány, nyugta
documento legale, documento, scrittura legale tény, tett, közjegyzői okirat, cselekedet, okirat
documento, giornale, carta, carta da parati, carta dolgozat, újság, papír
dodici tizenkettő
dogana, dogana vámkezelési illeték, vám
dogana, doganale, daziario, dogana vám
doganiere, daziere vámőr, vámhivatalnok, vámtiszt
dolce, abboccato, caramella, dolce, mellifluo édes illat, savmentes, behízelgő, jóízű, dallamos
dolce, novello, dolce, guardiano, tenero zsenge, kezelő, porhanyós, kényes, gondozó, lágy
dolce, soffice, placido, soffice, morbido, placido halk, gyenge, halkan, puha, lágy, lágyan, sima
dolcezza, setositŕ, dolcezza lágyság, mézesmázosság, melegség, bársonyosság
dolci édesség
dolciario, confetteria cukrászat, sütemény, cukrászda, cukrászsütemény
dolersi, rimpianto, lamentare, compianto, pentirsi sajnálkozás, sajnálat, megbánás
dolore bánat, szomorúság
dolore fortissimo, spasimo, fitta fájdalom, szaggató fájás, kín
dolori, sofferenze fáradozás, vajúdás, fáradság
doloroso fájdalmas, fájó, heveny, gyulladásos, seb, mélyen
doloroso, dolente 2., doloroso fájdalmas, fájó
domanda insidiosa beugrató kérdés
domanda tendenziosa sugalmazó kérdés, célzatos kérdés, irányító kérdés
domanda, interrogazione, quesito kérdőjel, kérdés, aggály, kétség
domenica, doménica vasárnap
domestica, domestica, fantesca, fanciulla, ancella takarítónő, szolgáló, cselédlány, fiatal lány
domestica, donzella, fantesca szolgálólány
domestico megszelídített, erélytelen, engedelmes, ízetlen
domestico, abitazione, ospizio, nazionale, casa hon, családi, szülőföld, lakhely, bel-, helyére
domestico, bruttino [Amer.], casalingo otthonias, barátságos, semmitmondó külsejű
dominante túlsúlyban levő, domináns
dominante, dirigente vonalazás, fő-, kormányzás, szokásos, uralkodás
dominanza, predominio dominancia
dominare, controllo, ordine, comando, campo visivo utasítás, parancsnokság, uralkodás vmi felett
dominare, maestro, mastro, padrone, campione kapitány (hajóé), tanár, úr vmi fölött, fiatalúr
dominazione uralom, uralkodás
dominio földbirtok, uradalom, birtok, felsőbbség
dominio, sovrano, regno uralkodás, uralom
domino, tessera del domino dominó, dominókocka
donatore donor, adományozó
donazione, erezione, erezione, donazione alapítvány, kiházasítás, adottság, alapítványozás
donde, donde ahonnan
donde, donde, da dove ahonnan
dondolio támolygás, bicegés, imbolygás, kalimpálás, ingás
dongiovanni aranyifjú
donna delle pulizie, donna delle pulizie bejárónő
donna insignificante madárijesztő (nő)
donnaccia, sciattona, donnaccia rossz hírű nő, szutykos nő
donne asszony, nő
donneschi, muliebre, femminile nőnemű, nőies
donnola sunyi ember, agyafúrt ember, menyét, buzgómócsing
donzella leányka
dopo questo, dopo ciň attól kezdve, azután
dopo questo, dopoché, in, dopo questo, dopo, dopo utána, azután, modorában, után, miután, mögött
dopodomani, posdomani holnapután
dopotutto, alla fin mindennek ellenére, mégiscsak, különösen is, mégis
doppiere (m.) gyertyatartó
doppio, copia, duplicare, addoppiare, doppio, ambo még egyszer annyi, hasonmás, kettős fogadás, két-
doppio, duplice duplex, kétszeres, kétirányú, megkettőzött, kettős
doppio, důplice, duplice kétszeres
d'ora innanzi, d'ora in poi, poi (Da or in ~) ezentúl, mától fogva, továbbiakban
dorato aranyozott, díszes
dormicchiare, assopirsi szendergés
dormicchiare, sonno, dormire, dormita álom, alvás
dormiente alvás, alvó
dormiente, dormiente alva, álomban
dormire, pollaio pihenőhely, hálóhely, ülő (tyúkólban)
dormita elszállásol
dormitorio diákszálló, egyetemi kollégium, hálóterem
d'oro, dorato, ŕureo arany-
dorsale gerinc
dose adag
dose eccessiva, dosi eccessiva túladagolás
dotazione, patrimonio, podere aktívák, halogató, kitartás (hangé), tulajdon
dote hozomány
dotto, studioso, scolaro ösztöndíjas, tanuló
dottorato doktorátus
dottrina, istruzione doktrína, tan, dogma, tantétel, vallási dogma
dovere, mansione, dogana, dogana, deggio adó, tiszteletadás, kötelesség, illeték, szolgálat
dovevo, zero kellene, muszáj, kötelesség, illene
dovizia eléggé, sok vmiből, bőség
dovunque akárhol, ahova csak, bárhova, ahol csak, bárhol
dozzina tucat
dramma színművészet, színműirodalom, drámaírás, színmű
drammatico, drammŕtico drámai
drammaturgo drámaíró
drappo funebre takaró, szemfedél, koporsólepel, lepel
drastico drasztikus
dritto, diritto, pari, retta, pari rendben levő, tömény, direkt, szabott árú, tisztán
drizza [Mar.] felhúzó kötél
drogato kábítószer-élvező, narkós, kábítószerárus
droghiere, merciaio fűszeres, szatócs
druda úrnő, tanárnő, kitartott nő, háziasszony
dubbioso kétséges, kétes hírű, kétes, gyanús
dubbioso, dubbiosamente kétségbeesetten, habozva, határozatlanul
duca, duce, duchessa, duca, duchessa mancs, pracli, ököl, herceg, kéz
duca, duchessa, duchessa, duca hercegné, hercegnő
due kettő, kettes, két
duello párbaj
duna homokdomb, dűne, homokbucka
duodeno patkóbél, nyombél
duolo (poet. = dolere), compiangere, lamento panasz, sirám, lamentáció
duplicato, controparte, sosia alakmás, ellenpéldány
duplicazione megkettőzés, megduplázás
durante, durante, nel corso di közben
durante, mentre, durante, laddove míg, mialatt
durata időtartam
durata di volo, durata del volo repülési időtartam, repülési idő, menetidő
duraturo, esitatnte, persistente, esitante késlekedő, sóvár, epedő, lassú lefolyású
durevole, restante, permanente tartós, maradandó
durezza, durezza hidegség
durezza, durezza, severitŕ nehézség, keménység
durezza, ruvidezza keménység, kíméletlenség
duro di cuore, duro di cuore, di silice, di pietra kovás, kemény
duttile, flessuoso, duttile ruganyos, karcsú
e, ed, e meg, és, mintha
ebanista műbútorasztalos
ebano ébenfekete szín, ébenfa-, ébenfa, ébenfekete
ebbene, attualmente, or (= ora), allora, ora (adv) ugyan már!, ugyan, ugyanakkor, jelenleg, nemsokára
ebbro, barcollante ingatag járású, lábán bizonytalanul álló, támolygó
ebraico, ebreo izraelita, zsidó, héber nyelv, héber, zsidó ember
ebro (= ebbro), ebbro, bevuto, ubriaco, ebbro iszik, részegeskedik, italozik, részeg
eccellente jó, frankó, igényeknek megfelelő, oltári
eccellenza felsőbbrendűség, kitűnőség, érdem
eccentricitŕ külpontosság, excentricitás, különcség
eccentrico, stravagante, singolare, singolare groteszk, bizarr
eccessivamente, eccessivo túlzottan, felnagyítva, túlozva, szélsőségesen
eccesso jóllakottság, bőség, árubőség
eccetera, eccetera és így tovább
eccetto, tranne, esclusivo kivételével
eccetto, tranne, salvo (pre), fuorchč vkin kívül, kivételével, kivételt téve, hacsak nem
eccezione, eccezione, obiezione tiltakozás, akadály, ellenzés, ellenvetés
eccezzionale, unico, eccezionale, straordinario kivételes, páratlan, egyedi
eccitabilitŕ morcosság, rossz kedv, durcásság, ingerlékenység
eccitamento, ispirazione, idea, estro 2., idea inspiráció, ihlet, sugalmazás, belélegzés
eccitante harsány, elképesztő, lelkesítő
eccitato ideges
eccitato, infiammato gyulladásos, gyulladt
eccitazione, chiasso, gazzarra, eccitazione zajongás, nagy zsivaj
eccitazione, eccitazione ébredés
eccitazione, eccitazione izgalmi állapot
ecclesiastico, sacerdote egyházi személy, anglikán pap, anglikán lelkész
eclettico válogató
eclissi lunare holdfogyatkozás
eclissi solare napfogyatkozás
eco visszhang
ecologico ökológiai
economato, economato, amministrazione adminisztráció, közigazgatás, nyújtás, beadás
economia pianificata tervgazdaság, tervgazdálkodás
economia, economěa takarékosság, gazdaságosság
economia, industria e commercio gazdaságtan, gazdaság, gazdasági rendszer
economicitŕ, efficienza hatóerő, hatékonyság, termelékenység, hathatósság
economico, di valore scadente, di valore scadente olcsó
economico, economica gazdaságos, közgazdasági, gazdasági
economico, economico olcsó
ecoscandaglio hanglokátor, szonár
ecosistema ökoszisztéma
eděcola, cabina telefonica [Brit.], chiosco kerti bódé, telefonfülke, kioszk, pavilon
edera borostyán, repkény
edificante épületes, tanulságos
edificazkone, costruzione, edificazione kivitelezés
edificio, edifizio bérház
edifizio ház hozzátartozó telekkel, épület, helyiség
edifizio, edifizio, struttura di grosse dimension építmény, épület
editore, editore kiadó, könyvkiadó
editore, redattore, editore szerkesztő
editto ediktum, kormányrendelet, kiáltvány
edizione numerata, edizione limitata számozott példányszámú kiadás
edonistico hedonista
educato előzékeny
educato, garbato, compito, costumata, educato udvarias
educatore pedagógus, nevelő
educazione, insegnamento, norma 2., educazione útmutatás, tanítás
effeminato, effeminato nőies fiú, kislány, puhány
effemminato elnőiesedett, asszonyos
effervescente pezsgő, szénsavas
effervescenza felvillan, lángra lobban, felgyullad, gyullad
effettivo, efficace, fattivo, veramente hatásos, célravezető, hatékony, hathatós, effektív
effetto teljesítmény, hatás, effektus, összhatás, okozat
effetto, balěa, balěa, obbligare, costrizione energia, kényszerítés, erőfeszítés, érvény
efficacia hatásosság, hatékonyság, hatóerő
efficiente, valente, valente tevékeny, termelékeny, hathatós
effluvio aura, kellemetlen szag, ártalmas kigőzölgés
effusione, efflusso ontás, ömlengés, kifolyás, kiömlés
egemonia, egemonia, dominio domínium, uralkodás, uralom
egocentrico önző, egocentrikus
egoista egoista, önző ember
eguagliamento, equalizzazione kiegyenlítődés
eguaglianza, uguaglianza, uquaglianza egyöntetűség, egyformaság, egyenlőség
eiettore, espulsore kivető, tölténykivető szerkezet, ejektor, lövettyű
elaborare gondosan kidolgozott, körülményes, bonyolult
elaborare, mappa, carta geografica térkép
elaborazione feldolgozás
elaborazione, elaborazione részletekben való elmélyülés, gondos alaposság
elasticitŕ rugalmasság, nyúlékonyság, nyújthatóság
elasticitŕ di azione cselekvési szabadság, szabad kéz
elasticitŕ di azione, discrezionale tetszés szerinti, diszkrecionális
elastico, elastico gumiszalag
elčttrico, elčttrico elektromos
elefante elefánt
elefantesco elefántszerű, ormótlan
elegante fess, sikkes, menő, divatbáb, pénz, flancos, iszap
eleganza, enfiare, frangenti, frangenti dagadás, kiemelkedés, hullámverés, domborulat
eleganza, garbo 2, eleganza választékosság
elegia gyászdal, elégia
elementare alap-, elemi, alapfokú
elemento, elemento elem
elemento, semplice, unitŕ, reparto, elemento mértékegység, egység, egységnyi, az egyes szám
elemento, unicitŕ azonosság, egység
elenco oldalra dőlés, tőzsdei árfolyam, lajstromozás
elenco, elenco, annuario, annuario igazgatói bizottság, igazgatói tanács, vezető
elenco, riferimento, riferimento, segno, indice jelzőszám, kitevő, hatványkitevő, kitevő, kompasz
eletta, scelto, nominato, predestinato választott, kiválasztott, válogatott
elettivo választási, fakultatív, szabadon választható
elettorale választói, választási
elettorato választófejedelemség, választók, választókerület
elettricista, elettricismo villanyszerelő
elettricitŕ villamosság, elektromosság, villanyáram
elettrolěto elektrolit
elettrolitico elektrolitos, elektrolitikus
elettromotore elektromotoros
elettronica, circuiterěa, elettronica áramkör kapcsolási séma
elettronica, elettronica elektronika
elevamento, sollevazione felfordulás
elevatezza, dignitŕ, elevatezza, decoro, decoro méltóság, magasztosság
elevatezza, trascendenza kitűnőség, transzcendencia, felsőbbrendűség
elevato emelkedett
elevato, altezzoso, elevato, superbo, patetico fensőbbséges, büszke, magasztos, magas, emelkedett
elevato, grande, grande, alto magas
elevato, stridulo, stridulo, elevato átható, visító, követelődző
elevazione emelkedés, magasztosság, domb, magaslat, emelés
elezione, elezione választás
elfo huncut gyerek, pajkos, pajkos tündér, gonoszkodó
elianto, girasole napraforgó
elice, elica, spirale csavarvonal, csigavonal, spirálvonal
elicoidale, spiraliforme spirális, csavarvonalas
elicottero, elicottero helikopter
eliminazione, escremento alj, kinövés, trágya, seprő
eliotropio [Bot.] napraforgó, lilás rózsaszín
eliporto helikopter-repülőtér, helikopter-leszállóhely
elisione hangzókihagyás
elisir mindent gyógyító ital, lényeg, varázsital, elixír
élite elit
ellisse ellipszis
elmetto, casco sisak, bukósisak
eloquenza, eloquenza ékesszólás, szónoki képesség
elŕstico, elastico rugalmassági, ruganyos, hamar alkalmazkodó, tág
elŕstico, flessibile, flessěbile hajlítható, rugalmas
elusione kitérés, kikerülés, kijátszás, megkerülés
emaciato lesoványodott
emanazione, effluvio kiáradás, emanáció, kisugárzás
emanazione, emissione, emanazione kisugárzás, kiáramlás, rádióadás, kibocsátás
emanazione, ordinanza, decreto, emanazione rendelet, dekrétum
emancipazione felszabadítás, emancipáció
ematite vörösvasérc, hematit, vörösvaskő
embargo kiviteli tilalom, lefoglalás, hajózási tilalom
embargo, embargo, blocco militare ostromzár, blokád
emblematico jelképes, szimbolikus
embriogenesi embriogenezis, embrió fejlődése
embriologia embriológia
embrionale csírájában levő, embrióval kapcsolatos, embrió-
embrionale, embrionale embriológiai
embrione embrió, magzat, csíra
emendamento, indennizzo, ammendamento módosítás, kiegészítés, helyesbítés
emendativo benzin hőbontása, reformálás
emendazione, emendazione, rettificazione rektifikálás, képtranszformálás, rektifikáció
emergente kilépő
emergenza vakeset
emergenza, sicurezza szükségállapot, kényszerhelyzet, váratlan esemény
emersione megjelenik, feltűnik
emersione, comparsa, emersione, arrivo, venuta befutás, érkezés, szállítmány, kiszállás
emfaticamente nyomatékosan, határozottan
emicrania, emicrania ideges fejfájás, ideges fejgörcs, migrén
eminente, cospicuo, esimio magas, eminens, kimagasló
eminente, cresta koronázó, magasabb, előkelő, betetőző, égbenyúló
eminenza magas méltóság, hegycsúcs, kiugró rész, eminencia
emirato emirátus
emiro emír
emisfero, emiciclo félgömb
emissario kiküldött, megbízott, küldött, titkos megbízott
emissione, disborso, emissione, sborso kiadás (pénzé)
emissione, dispendio, spese, spesa, dispendio kár, kiadás, költség
emissione, edizione, emissione, imposta, imposta kiadás (könyvé)
emissione, versione verzió, változat
emolliente bőrápoló krém, lágyító
emorragia vérzés
emorrňidi aranyér
emorrňidi aranyér
emozionante, avvincente, emozionante, affascinante magával ragadó, megragadó, nagyon érdekes
emozionante, emozionante, romanzo, film] izgalmas, szenzációs
emozionare, brivido, emozione detektívregény, krimi, zörej, vibrálás, remegés
emozionato, animatamente hevesen
emozione, commozione, commozione emóció, felindulás, meghatottság, elérzékenyülés
empatia beleérzés, empátia, átélés, beleélés
empio, profano, blasfemo, laico beavatatlan, világias, pogány, szentségtörő
empirico empirista
empirico, empirico empirikus, tapasztalati
empirico, empirico, guaritore gyógyító
emporio, emporio áruház
emporio, emporio kereskedelmi központ, áruház
emů emu
emulazione munkaverseny, vetélkedés, versengés
emulsione emulzió
enciclopedico lexikális, mindent felölelő, enciklopédikus
enclave beékelt terület
encomio, elogio, elogiare, lode, plauso dicsérés, hálaadó istentisztelet, dicséret
endemico népbetegség, helyi járvány, helyi jellegű
endocrino endokrin, belső elválasztású, endokrin mirigy
endotermico endoterm, hőelnyelő
endovenosa intravénás
energia nucleare magenergia
energia, energia, dinamismo dinamizmus
energico, energico, energetico erélyes, energikus
energico, forte, benportante, vigoroso, energico életerős, nyomatékos
enfasi hangsúly, nyomaték
enfisema tüdőtágulás, légdaganat
enigmatico, enigmistico rejtélyes, titokzatos
enorme ordító, roppant
ente morale jogi személy
ente, ente, cifra, cifra, dito ujj, számjegy, arab számjegy, szám
enterocnisma, clistere beöntés, allövet
entrambi, ambo, sia l'uno che l'altro, ambedue mindkettő, egyaránt
entrare, adozione [di una causa] kézfogó
entrata, afflusso bevitel, szellőzőjárat, fogyasztás (kötésben)
entrata, entrata, entrata, accesso, ingresso felvétel, egyetemi felvétel, bejárat, belépés
entrata, fatturato, erario, reddito, ricavo, fisc állami jövedelem, árbevétel, állami bevétel
entrata, partecipante húsos fogás
entratura, entratura belépés, dühroham, hozzáférhetőség, bemenet
entrobordo, di dentro be, -ban, -ben, belül, belsejében
entropia entrópia
entroterra hátország, mögöttes terület
entusiasmato, entusiasmato, appassionato, focoso lelkes, tüzes
entusiasmo [Amer.], scalpore [Amer.] rajongó bámulat, túlzott lelkesedés
entusiasmo, amore 4, entusiasmo lelkesedés, rajongás
entusiasmo, entusiasmo, ardore lelkesedés, buzgalom
entusiasmo, scalpore rajongó bámulat, túlzott lelkesedés
entusiasta, entusiasta rajongója vminek
entusiasta, lirico lírai
enumerazione, enumerazione felsorolás
enzima enzim
eone eón
epatico, epatico, fegato máj
epico, epopea, epopea eposz, hősies, epikus
epidčrmide, pelle, epidermide, epidermide dolcsi, kikészített bőr, héjlemezelés, reve, kéreg
epidemia, epideměa, lue, epidemico járvány
epiglottite epiglottis, gégefedő
epigramma epigramma
epilessia epilepszia
episcopato püspöki kormányzat, püspöki kar
episodicamente mellékesen
episodico epizódszerű
episodio esemény, epizód
episodio [di romanzo], caso, incidente [militare] ráeső, véletlen esemény, eset, beeső, ráverődő
epistola levél, apostoli levél
epistola, epistolare, lettera, lettera alfabetica levél
epistolare levélbeli
epivaffio, epitaffio sírfelirat
epoca, epoca korszak, kor
epoca, epoca, era kor, éra, korszak
epoca, vecchiezza, vecchiaia, etade (poet.), etŕ kor, életkor
epossidico epoxi-gyök
epurazione hashajtó
equalizzatores egyenlítő gól
equanime igazságos, méltányos
equanimitŕ egykedvűség
equatore ekvátor, egyenlítő
equatoriale egyenlítő körüli, egyenlítő-, egyenlítő melléki
equilibrato, assennato, giudizioso kiegyensúlyozott, higgadt
equilibrato, bilanciato kiegyensúlyozott
equilibrato, facilmente simán, egyenletesen, szabályosan
equilibrato, pacifico, pacifico, pacioso csendes, békés
equilibrio, equilibrio kiegyensúlyozás, egyensúlyba hozás
equilibrio, equilibrio póz, tartás, poise, higgadtság, egyensúly
equilibrista kötéltáncos
equipaggiamento, equipaggio, equipaggio, corredo felszerelési tárgyak, szerelvények, berendezés
equipaggio tartozékok, díszfogat, felszerelési tárgyak
equipaggio, equipaggio brigád, munkaközösség, fogat, legénység, csapat
equipaggio, esecuzione, abilitŕ vkinek a műve, szakszerűség, kézi munka, munka
equipaggio, meccanismo, apparecchio, apparato berendezés
equitŕ becsületesség, szépség, méltányosság, tökéletesség
equivalente, equivalente azonos értékű, egyenérték, egyenértékű, ekvivalens
equivalente, meritevole, valore, valore érték
equivalenza egyenértékűség, ekvivalencia, egyenérték
equivoco, ambiguitŕ, equivoco kétértelműség, kettős értelem, félreérthetőség
equo, pertinente, equo tartozó, helyénvaló, vonatkozó, alkalomszerű, illő
era atomica atomkorszak
erba
erba medicinale, erbe, erba aromatica lágyszárú növény, fű, fűszernövény, fűszer
erbivoro növényevő
erbivoro [animale] növényevő állat
erboso gyepes, füves
erede, ereditiera örökös
ereditarietŕ, ereditarietŕ örökség
ereditario, ereditario, avito örökletes, öröklött, örökös
ereditŕ, ereditŕ, erede, retaggio örökség
ereditŕ, lascito hagyaték
ereditŕ, legato ingó hagyomány, örökség, hagyaték
eremo, eremo, arido terméketlen vidék, nélkülöző, terméketlen, meddő
eremo, eremo, spreco, sperperare, struggere használatlan, csökkenés, lefolyócső, ugar, feldúlt
eremo, eremo, squallido, spoglio, deprimente széljárta, sivár, kopár, puszta, kietlen, hideg
eresia, eresia eretnekség
eretico, eretico eretnek
eretico, eretico eretnek
ergastolano életfogytiglani kényszermunka, életfogytos rab
ergastolo életfogytiglani börtön
erica csarab, hanga
ermafrodito hermafrodita, kettős ivarú, kétnemű, kétivarú
ermeticamente légmentesen, hermetikusan
ermetico, recondito mély, homályos
ernia, frattura sérv
eroe hős
erogazione, erogazione, distribuzione megoszlás, eloszlatás, elosztás, tagoltság
eroico hősies, emberfeletti, hősi
eroina [droga], eroina heroin
eroina, eroina [persona] hősnő
erotico, erotico kéjes, szerelmes vers, szerelmi, szexuális
erotismo erotika, kéj, szerelmi gyönyör
érpice borona
errante vándorló, vándor, kóbor, megtévedt, tévelygő
erratico kiszámíthatatlan, szeszélyes, akadozó, rendetlen
errato irányít
erre moscia, pronuncia blesa selypítés
erroneamente, erroneamente tévesen, ártatlanul, helytelenül, gonoszul
erroneamente, erroneamente tévesen, helytelenül
erroneo, difettoso, difettoso téves, hibás
errore di stampa elírás, sajtóhiba, hibajegyzék, errata
errore di stampa, errore di stampa sajtóhiba, elírás
errore, errore csalárdság, hamisság
erudito, erudito előadást tart, tanít
erudito, erudito tanult, nagy tudásra valló, magas képzettségű
erudito, erudito tudós, tudományos
erudito, erudito, colto, colto, istruito tudományos, alaposan jártas, tudós, tanult, művelt
erudizione, borsa di studio, erudizione ösztöndíj
erudizione, cultura, apprendimento, apprčndere ismeretek, ismeret, tanultság, erudíció, tanítás
eruttazione böfögés, böffenés
eruzione cutanea, eczema, spericolato, avventato gyors, pörsenés, kiütés
esacerbazione, esacerbazione, asprezza, amarezza keserűség
esagerai, esagerato felnagyított, szélsőséges, túlságos, túlhajtott
esagerazione túlzás, nagyítás
esagerazione túlzott állítás
esagonale hatszögletű, hatszögű, hatoldalú
esalare, esalare, ascensione, ascesa felmászás, felemelkedés, mennybemenetel
esaltare, imporre [un tributo], reclutare [Mil.] zálogolás, besorozott katonák, lefoglalás, sorozás
esaltato, nobile, elevato magas rangú, egzaltál, emelkedett, túlfűtött
esaltazione, elevamento, elevamento felmagasztalás, felemelés, túlfűtöttség
esame d'ammissione felvételi vizsga
esame, critica, recensione, rivista, rassegna felülvizsgálat, ismertetés, bírálat, folyóirat
esaminare, scacco, impedimento, verificare, freno irányítófej, felülvizsgálat, jelenléti érme, fék
esaminatore dámajáték, ostáblajáték
esanime élettelen
esatta, esatta pontosan
esatto, minuzioso, minuzioso, esatta egzakt, precíz, szabatos
esatto, retto, esattamente, esatto, retto, destro rendes, jól, igazságosság, igazán, alkalmas, jobb
esauriente, comprensivo, scuola superiore széleskörű, minden részletre kiterjedő
esaurimento, sfinimento elhasználás, kimerítés, kiszivattyúzás, elapadás
esaurire pusztul, elfogy, elpusztul, felemészt, fogyaszt
esausto, stanco, stanco túlfeszített, agyondolgozott, igen izgatott
esca, adescamento, lusinga, esca, adescamento csalétek, csali
escavazione ásatás, kiásás, feltárás
eschimese eszkimó, eszkimó ember, eszkimó ember
esclamativo felkiáltójel
esclamazione felkiáltás
esclusione, estromissione kirekesztés
esclusiva, diritto di privativa koncesszió, kárminimum, választókerület, kiváltság
esclusiva, esclusiva, esclusiva, monopolio egyedáruság, monopólium
esclusivista klánjához húzó, klikkjének érdekeit szolgáló
escoriare, abrasivo, acuto köszörülőanyag, rámenős, köszörülő, csiszoló
escoriazione, abrasione kopás, morzsolódás
escrezione, dissociazione, separazione, scissione disszociáció, elkülönítés, bontás, felbontás
escrezione, secrezione kiválasztás
escursione a piedi természetjárás, csatangolás, kóborlás, túra
escursione, escursione kitérés, elmozdulás, kilengés, elkalandozás
escursione, escursione séta, kirándulás
escursione, tratto, sgambetto, incespicare egyszeri menet két pont között, kikapcsolás, nyelv
escursionismo, escursionismo kirándulás, túra, természetjárás, gyalogtúra
escursionismo, escursionismo, turismo természetjárás, turizmus, idegenforgalom
escursionista természetjáró, kiránduló, turista
esecutore színművész, színész, előadóművész, előadó
esecutore testamentario, esecutore kivitelező, végrehajtó, végrendeleti végrehajtó
esecuzione, prestazione, rappresentazione eljátszás, véghezvitel
esěgere vágyódás, sóvárgás
eseguěbile, praticabile keresztülvihető, használható
eseguiscono (= pres. eseguire, confezionare, forma gyártmány, áramkör zárása, készítmény, kivitel
esempio eszménykép, mintakép
esemplare mintapéldány, példa
esemplare példaadó, példás, példát mutató, mintaszerű
esemplare, esemplare csodabogár, példány, mutatvány, mintadarab
esente da tasse di porto, esente da tasse di porto bérmentve, fuvar fizetve, fuvardíj fizetve
esente dalle tasse, esente dalle tasse, ufo ingyen, ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül
esente, esente tartózkodás nélkül, önként, bőségesen, szabadon
esente, immune immúnis, mentes, nem fogékony
esercente, esecutivo, esercente végrehajtó hatalom, végrehajtó, adminisztratív
esercitare tart, hoz, szül, elszenved, hordoz, cipel, hord
esercitare, contegno, gestione, comportamento viselkedés, magaviselet, életvitel, igazgatás
esercitare, esercizio, esercitare, pratica, uso dolgozat, gyakorlás, testgyakorlás, testmozgás
esercitare, usare 2., esercitare gyakorlat
esercitazione, applicare, pratica, applicazione gyakorlás, klientéla, pacientúra, praxis, edzés
esfoliazione felhólyagosodott felület, levált réteg, lehámlás
esibizionista exhibicionista, magamutogató
esigente, esigente szigorú, sokat követelő, strapás, akkurátus
esigere, richiesta, richiesta, esěgere, domanda kívánság, kérés, kereslet, igény
esiguo, esiguo, frazionario tört-, töredékes, törtszerű, törtalakú, szakaszos
esilio, ostracismo, esilio kiközösítés, cserépszavazás, cegél, száműzetés
esistenza, esistenza, essere (m), esistenza fennállás, lét, létezés
esistenziale létezésen alapuló
esistenzialismo egzisztencializmus
esitabile, esitabile eladható
esitazione, esitazione habozás
esito, esito, uscita, esito távozás, lelépés, eltávozás, kijárat
esito, passaggio, uscita, esito, passaggio kijárat
esňfago, esofago nyelőcső
esofago, esňfago, esňfago nyelőcső
esofago, fauci száj, vízmosás, keskeny csatorna, vezérárok, garat
esorcista ördögűző
esordio, debutto első fellépés, bemutatkozás
esordire, lievitazione, disserrare, aperto nyitott
esoterico ezoterikus, titkos, beavatottak számára érthető
esotermico exotermikus, hőfejlesztéssel kísért, exoterm
esotico egzotikus
espandersi terpeszkedés
espansionismo terjeszkedési politika
espansivo szétterjedő, expanzív, szívét kitáró, terjedékeny
espatrio száműzés, száműzetés, kivándorlás
espediente eszközök, anyagi eszközök, erőforrások
espediente készlet, anyagi javak
espediente, espediente összetákolt, silány, szükség-, hevenyészett
espediente, ricorso, risorsa találékonyság, kikapcsolódás, mentsvár
esperienza tapasztalat, élmény
esperimentare, prova, tentativo, provare kísérlet, hárompontos gól (rögbiben)
esperimento kísérlet
esperimento, attentato, esperimento, intento kísérlet, merénylet
esperimento, trattato, esperimento, dissertazione írásbeli dolgozat, kísérlet, esszé
esperto informatico, appassionato di informatica csákány, csákányos, csákányozó, bárd
esperto, campione, campione szakértő, szakértője vminek, alchimista adeptus
esperto, esperto hathatósan
esperto, savio, saggio, saggio, furbo, bravo ügyes
espiatorio, capro espiatorio bűnbak
espiatorio, espiatorio bűnhődés, megbékélés, vezeklés
espiatorio, espiazione megbűnhődés, vezeklés, levezeklés, bűnhődés
esplicativo, chiarificatore megmagyarázó, magyarázó, értelmező
esplicito, esplicito, enfatico kifejező, határozott, nyomatékos, hangsúlyos
esplorativo felderítő
esplorazione felderítés, felfedező út, feltárás
esplosione, esplosione detonáció, kirobbanás, robbanás, felrobbanás
esplosione, esplosione forrongás, kiáradás, kibúvás, kirobbanás, zendülés
esplosivo robbanó, robbanószer, robbanékony, robbanóanyag
esponente, rappresentante, rappresentante kitevő
espongo, mostra, spettacolo, presentare, indicare látványosság, siker, felmutatás, előadás, vállalat
espositore, espositore mozitulajdonos, mozibérlő, kiállító, exponens
espositore, espositore, traente, cassetto fogalmazó, borfiú, csillés, lefejtő, kibocsátó
esposizione felfedés, kitevés, kitettség, kiállítás, expozíció
esposizione, esposizione, galleria, gallerěa képtár, erkély, műcsarnok, karzat, fedett folyosó
esposizione, messa, esposizione, messa, esibizione bemutató, kirakat, fizetés, több éves ösztöndíj
espressione affettuosa, affettuositŕ, affettuositŕ kedveskedés, gyengédség
espressione, espressione kifejezés, szóhasználat, arckifejezés
espressione, termine, nozione, espressione tag, menstruáció, szakszó, havibaj, félév, időszak
espropriazione, esproprio, espropriazione eltulajdonítás, kisajátítás
espulsione kiutasítás
essenza, esistenza, essenza, entitŕ, esistenza valóság, lét, entitás
essenza, essenza kivonat, eszencia, illatszer
essere (m), caratteristico, singolo, individuale egyén, egyéni, egyes, egyedi
essere alla moda, formante formázás, mintakészítés, megmintázás, mintázás
est, oriente, est kelet
estasi elragadtatás, eksztázis
estasi gyönyör, elragadtatás
estatico lelkes, elbűvölt, elragadtatott
estemporaneo vényre készült, alkalmi, hevenyészett, ex tempore
estensione feljavítás
estensione, ampliare, estensione lejtő
estensione, espansione, estensione művelésfejlesztés, kibővítés, hőtágulás, dilatáció
estensione, estensione dilatáció, kitágítás, tágulat, tágulás, kitágulás
estensore megszerkesztő, fogalmazó, szerkesztő
estenuante döglesztő, fárasztó
estenuante [Amer.], assassino döglesztő, fárasztó
estenuazione hatálytalanítás, érvénytelenítés
esteriore, apparenza, lustra (f), esteriore, venni külső megjelenés
esteriore, esterno külső
esterno, estrinseco kifelé tartó, felületi
esterrefatto megrendült
esterrefatto zavart
estetica, estetico esztétikai
estimo, registrazione munkaközvetítő hivatal, beiktatás, iktatóhivatal
estinti (gli ~) az elhunytak, meddő kőzet, az elköltözöttek
estintore oltókupak, cigarettanyomó, tűzoltó készülék
estinzione, estinguere kihalás, semmivé válás, kioltás, kialvás, eloltás
estinzione, estinzione elszámolás, csőd, felszámolás, elpusztítás
estirpare túlterhelési megszakító, kivágott, kivágott rajz
estirpazione kitépés, teljes kipusztítás, kiirtás, kipusztítás
estirpazione, estirpazione megsemmisítés
estivo nyárias
estivo, estate, estivo nyár, nyári, födémgerenda
estivo, estivamente nyárias
estone észt nyelv, észt ember, észt
estradizione kiadatás
estraneo idegen, tárgyhoz nem tartozó
estraneo, stranio ismeretlen ember, külföldi, idegen
estrapolazione extrapolálás, extrapoláció
estrassi, stralcio, compendio, compendio, estrassi extraktum, szemelvény, kivonat, párlat, extrakt
estravagante túl magas (ár), tékozló
estravaganza tékozlás, szertelenség, különcködés
estrazione del carbone, estrazione származás, kitépés, eltávolítás, extrahálás
estrema magrezza soványság, beteges soványság, girhesség
estremista szélsőséges irányzatú ember
estremitŕ, eccesso szélsőség, tetőfoka vminek, szorultság, véglet
estremo legtöbb, legtávolabbi, maximális, legnagyobb
Estremo Oriente Távol-Kelet, Kelet-Ázsia
estremo, eccesso legszélső, véglet, túlzás, sötét (nyomor), túlzó
estremo, estremo legtávolabb levő, legkülső, legszélső
estrinsecare, proferire, completo végleges, abszolút, tökéletes, legteljesebb
estrinseco, esternamente külsőleg, kívülről
estrinseco, estrinseco, esteriore, esterno külsőség, külországi, külszíni, felületi, kül-
estro 2. luxus, tetszés, extra, képzeletbeli, képzelet
estro, abilitazione, estro, abilitazione rátermettség, adottság
estro, frenare, estro, frenare, fratta, freno fék
estro, tafano [Zool.] bögöly
estrusione extrudálás, csigás préselés, tömlőzés, kizárás
estuario tölcsértorkolat
esuberante, esuberante, esorbitante túlzott, túlzó
esule, esule, esilio száműzetés, száműzött, számkivetett, számkivetés
esultante, festante öröm-, ujjongó, örvendező
etano etán
etereo éteri, könnyed, légies, tündéri
eternamente, per sempre mindörökre, örökre
eternitŕ örökkévalóság, elidegeníthetetlenség, életjáradék
eternitŕ, eternitŕ örökkévalóság
eterno, eterno örökkévaló, örök, szüntelen, örökös
eteroclito, saltuario, irregolare szabálytalan, rendellenes, rendhagyó
eterogeneo zagyva, vegyes, tarkabarka, bohócruha, zagyvaság
etica erkölcstan, etika
etichetta, etichetta formálissá tétel, szertartásoskodás
etichettatura, marcatura [Atom.], distinzione besorolás, osztályozás, minősítés
etico, etico etika
etico, morale, morale, etico hangulat, erkölcsi, morális, erkölcsös, tanulság
etilene etén, etilén
etnico faji, etnológiai, etnikai, néprajzi
etnologia összehasonlító néprajz
ettaro hektár
eufemismo eufémizmus, szépítő kifejezés
eufonia zengzetesség, jóhangzás, eufónia
euforia eufória, jóérzés
euforico, eccitato, ringalluzzito ujjongó, emelkedett, mámoros, felajzott, kapatos
euforico, euforico eufórikus
eupeptico, digerente, digestivo emésztést elősegítő szer, emésztési, emésztő
eutettico eutektikus, eutektikum
evacuazione, evacuazione belek kiürítése, leszűrés, defekáció, derítés
evangelista evangélista, evangelizátor
evasione, affare, transazione megkötés, lebonyolítás, üzlet, tranzakció, ügylet
evasione, evasione, fuga menekülés, elmenekülés
evasione, scampo, evasione, sfuggire, evadere menekülés, mentőlétra, megmenekülés, megszökés
evasivitŕ kerülgetés
evasivo, evasivo kerülgető, köntörfalazó, rugalmasan elszakadó
evaso, latitante menekülő, számkivetett, menekült, múló, hontalan
evento (in ogni ~) mindenesetre, mindenképpen
eventuale, eventuale, possibile, fattibile lehetséges
eventualitŕ, contingenza előre nem látott esemény, véletlenség, eshetőség
evidente nyilvánvaló
evidente, in apparenza, evidente, in apparenza látható, látszólagos
evidentemente, evidente nyilvánvalóan, szemmel láthatóan
evidentemente, ovviamente, evidentemente nyilvánvalóan
evirare, evirare herélt, kasztrált
evizione, sfratto kilakoltatás
evocare idéz, felidéz, elővarázsol
evolutivo evolúciós, fejlődési
evoluto fejlett
evoluto, evoluto, conscio tudatos, öntudatos
evoluzione, evoluzione kialakulás, kifejlődés, evolúció, gyökvonás
extra, extra, vale a dire, particolare szokatlan, bizonyos, részletes, részleges
extraterrestre földönkívüli
fabbrica, ditta, ditta, fabbrica, opificio gyár
fabbricare, produrre előállít, hoz (kamatot), alkot, színre hoz, gyárt
fabbricatore, fabbricatore, creatore, mittente értelmi szerző, kezdeményező, létrehozó, szerző
fabbricatore, fabbricatore, falsificatore, fabbro kovács, kovácsoló, bankjegyhamisító
fabbricatore, inventore, fabbricatore feltaláló
fabbricazione készítés, gyártás, koholmány, kitalálás
fabbro lakatos
fabbro ferraio patkolókovács
fabbro meccanico géplakatos
facchino, portiere, portinaio, portiere portás, hordár, hálókocsi-kalauz, barna sör
facciata, facciata vminek az eleje, előtér, eleje vminek
fachiro fakír
facile gyors, engedékeny, alkalmazkodó, könnyű
facile bersaglio megengedett vad
facile, poco pesante, agevole, piano 2., semplice megfelelő bőségű, nem megerőltető, laza, nem nehéz
facilitazione megkönnyítés, könnyítés
facilitŕ, agevolazione könnyedség, adottság, tehetség, könnyűség
facilitŕ, leggerezza, facilitŕ jelentéktelenség, tapintat, léhaság
facinoroso, facinoroso gengszter, orgyilkos
facoltŕ tantestület, tehetség, rátermettség, fakultás, kar
facondo, facondo, eloquente ékesszóló
facondo, lingwacciuto, linguacciuto, facondo beszédes, fecsegő
factotum mindenes, tótumfaktum
faggio bükkfa, bükk
fagiano fácán
fagiuolo, fagiolo bianco, fagiuolo bianco karóbab, paszuly, birkagulyás babbal és répával
faida ellenségeskedés, hűbérbirtok, viszály
falange ujjíz, porzószál, falanx, ujjperec, ujjperc
falce pengesor, kasza, sarló
falce di luna, mezza luna, crescente [Rel.] holdsarló, növekvő, félhold alakú házsor, félhold
falce, falce sarló
falciata lekaszált rend
falciatore, mietitore arató munkás, aratógép, kaszálógép, kaszáló munkás
falcone sólyom
falda, foglia, foglio, sfogliare, lamina sottile szárny (ajtó), asztallap, fólia, fémfüst
falegname, carpentiere ács, asztalos
falegname, falegname asztalos, ács
falla, falla, dispersione [elettrica], fessura beszűrődés, kiszivárogtatás, szivárgás, lék, hézag
fallace félrevezető, megtévesztő, csalóka
fallacia téves következtetés
fallimento, bancarottiere, fallimento vagyonbukott, csődbe jutott
fallimento, fallimento repülőgép lezuhanás, repülőszerencsétlenség
fallimento, fiasco fiaskó
falsa testimonianza, spergiuro hamis eskü
falsare, forgia, fornace, forgiare, formare vasgyár, kovácsműhely, kohó, kovácstűzhely
falsario hamisító, színlelő, tettető, szimuláns
falsificazione, falsare, contraffazione hamisított, hamisítás, szimulálás, hamis, utánzott
falsificazione, falsificazione koholmány, hamis okirat, hamisítvány, hamisítás
fama suona úgy hírlik
fama, rappresentante, fama semmirekellő, bűnös, felelés, ripsz, ripők
fama, reputazione hírnév, jó hír
fame da lupi farkasétvágy
fame, fame éhség, éhínség
fame, fame vágyódás, éhség
famiglia, schiatta jó család, család-, nemesi származás, családi
famigliare, famigliare, confidenziale bizalmi, titkos, bizalmas, meghitt
familiaro alkalmazott, rögzítőelem, csatlós, fogó-készülék
famoso, famoso, celebre, noto, preclaro, famoso híres
famoso, inclito, illustre, inclito, famoso jeles, előkelő
famulo, servo, domčstica szolgálólány, segéd
fanatico, fanatico rajongó, fanatikus
fanatismo, fanatismo fanatizmus
fanciulla, fanciulla, fanciullesco, fanciullo gyermek, gyerek
fanciulla, fanciullo, fanciullo, fanciulla csecsemő
fanciullesco, bambinesco, fanciullesco gyermekies, gyerekes
fanciullezza gyerekkor, gyermekkor
fané (ant.), sciupato elkopott, kimerült, túl sokszor ismételt, viseltes
fanello, fanello [Zool.] kenderike
fanfara, fanfara rézfúvós zenekar
fango savkátrány, olajüledék, üledék, sár, úszó jégdarab
fango, melma, fango sár, lápföld
fangoso, fangoso aljasul, piszkosan
fanno il bagno fürdik, úszik egyet
fanno il bagno, nuoto, nuotante, nuotare úszás
fanno il bagno, nuoto, nuotare, nuotata az események sodrása, események sodrása, lebegés
fantasěa, immaginazione, immaginazione fantázia, képzelet
fantasia szertelen gondolat, groteszk műalkotás, képzelődés
fantasma, fantasma kísértet, alakmás
fanteria gyalogos
fantino lovász, csaló kereskedő, vándorkobzos, lovas
fantomatico, irreale, spettrale irreális, nem valódi
far colazione reggelizik
farabutto, mascalzone erkölcstelen fráter, gyalázatos alak, munkakerülő
farabutto, ribaldo, briccone, birbante csirkefogó, hitvány ember
farcito töltött, megtömött, kitömött
fare (sul ~ del giorno) hajnalban
fare i conti, aritmetico, cŕlcolo számtani, számtan, aritmetikai, aritmetika
fare, festa muri, alaphang, detto, ugyanaz, tonika, C-hang
fare, specie fajok, fajták
faretra, brivido, tremito tegez, rebbenés, remegés, puzdra
farfalla pillangó, pillangóúszás, lepke
farfallina, sgualdrina ribi, cafka, kétes erkölcsű lány
farfallina, sgualdrina ribi, kétes erkölcsű lány, cafka
farfallina, sgualdrina [Amer.] cafka, ribi, kétes erkölcsű lány
farfugliamento locsogás
farina liszt
farinata d'avena zabkása, zabkásaleves
farmacia, farmacěa gyógyszertár
farmaco, droga drog, gyógyáru, kábítószer, gyógyszer
farmaco, medicamento, medicina boszorkányság, orvostan, gyógyszer, varázslat
faro örömtűz, jelzőtűz, jelzőtűztorony, jelzővilágítás
faro, faro világítótorony
faro, faro anteriore első lámpa
faro, illuminazione, illuminazione, proiettore reflektorfény, díszkivilágítás
farraginoso bágyadtan, kábultan, betegesen
farsetto szópár, zeke, kettéosztható objektív, dublé
fascia per capelli, fascetta fejpánt
fascia, fascia, pannolino pelenka
fasciame interno [Mar.], tangenza, soffitto plafon, mennyezet
fasciame, placcatura anyalemez, lemezelés, aranyozás, eladók versenye
fasciatura, fasciatura, associazione társulat, asszociáció, egyesület, egylet, társulás
fascina kötegelt vas, vesszőköteg, kötegelt vasrudak
fascino elragadtatás, vonzerő, megbűvölés, megigézés
fascio batyu, csomag, köteg, nyaláb
fascismo fasizmus
fascista fasiszta
fase, periodo mozzanat, fázis
fastidio, monotonia, noia unalom, unatkozás
fastidio, pena, pena, pietade, rammarico bú, csapás, bánat
fastidioso hálátlan
fasto, pompa, sfarzo pompa, fény
fastoso, fastoso, geniale brilliáns
fata, fata, fiaba, omosessuale [Amer.], maga tündér-, tündéri, tündér
fatalismo fatalizmus
fatalista fatalista
fatalistico fatalista
fatalitŕ haláleset, halálos végű szerencsétlenség
fatica hálátlan feladat, kemény munka, keserves munka
fatica, fatica, guaio, pena 3, fastidio, fatica baj, fáradság, hiba, betegség, fáradozás, gond
faticare, pneumatico, cerchione kerékabroncs, autógumi, kerékpárgumi, gumiabroncs
faticata, sfacchinata, crocchiare, tritare nehéz munka, csikorgás, lélekölő munka, őrlés
faticoso idegesítő
faticoso, faticoso, faticoso, arduo meredek, terhes
fattibile elektromos feszültség, lehetőség, feltételes
fatto a mano fortélyos
fattore, amministratore utaskísérő, főrendező, gazdasági intéző, pincér
fattore, creatore okozó, készítő, teremtő, kivitelező, alkotó
fattore, creatore, fattore teremtő
fattoria, fattoria, beni, tenuta rang, kor, birtok, földbirtok, állapot, telep
fattoria, fattoria, ranch farm
fattoria, ranch, fattoria tanya, kisbirtok, gazdaság, farm, major
fattorino recés ostya, ostya, alacsony beosztású személy
fattorino, corridore, corridore kúszónövény, korcsolya éle, versenyen induló ló
fattorino, fattorino, messaggero hírnök
fattura, cŕlcolo árujegyzék, számla
fattura, esibizione, rendimento, fattura termelés
fauna fauna, állatvilág
fausto, propizio jóindulatú, kegyes
fautore, proponente támogató
fautore, protagonista főhős, főszereplő, bajnok
fava fej, karóbab, diószén, paszuly, kávészem, kobak
favella, lingua, idioma, lingua, idioma nyelv
favo lép, sejtszerű hólyagok, lépsejt, méhsejt
favolosamente, stupendo, mirifico, portentoso csodás, bámulatos
favoloso, fantastico, fantastico mesés, legendás
favore szívesség, támogatás, kegy, csokor, pártfogás
favoreggiamento bűnpártoló
favoreggiare, cortesia, favore, favoreggiare szívesség, pártfogás, részrehajlás, kedvezés, kegy
favoritismo kivételezés, protekcionizmus, részrehajlás
fazione párt, frakció, klikk, pártviszály
fazzoletto zsebkendő
fazzoletto zsebkendő
fčndere, dividere 2. megbomlik az egység, hasított, rés, fél pohár ital
fe' fogadalom, ünnepélyes ígéret, eskü
febbre, febbre láz, hőemelkedés, felajzottság
febbricitante lázas
febbrile izgatott, mozgalmas, nyugtalan
feci, escrementi ürülék, fekáliák
feconditŕ termékenység
fecondo termékeny
fede, fede hit
fede, fede hit, hitvallás, hűség, ígéret, becsület
fedele, fido, fido hűséges, hű
fedeltŕ pontosság, hanghűség, valószerűség, hűség
fedeltŕ, accuratezza szabatosság
fedeltŕ, fedeltŕ, precisione szabatosság, pontosság
federativo, federale központi, államszövetségi, szövetségi
fegriva, danno, lesione megkárosítás, sérülés, horzsolás, károsodás, seb
felce páfrány
feldspato földpát
felice boldog, találó, vidám, illő, helyesen választott
felice, festante, festevole, giocondo, gioioso örömteli, örvendetes
felicemente, allegramente, pieno di gioia boldogan
felicitazione, felicitazioni jókívánság, gratuláció, szerencsekívánat
felicitŕ szerencsés kifejezés, boldogság, szerencse
felino macskaféle, macskatermészetű, macska-, macskaszerű
fellonia, fellonia [arc.], infedeltŕ, tradimento elhagyás, elárulás
femminile női, nőies, gyengéd
femminile, femmina [Bot.] nőstény, női
femminista feminista
femorale combcsonti
femorale, femorale, fčmore, coscia comb
femore combcsont
fendinebbia ködlámpa
fenditura, fenditura hasítás
fenice főnixmadár, főnix
fenolo fenol
fenomenale érzékelhető, tüneményes, fenomenális
fenomeno, evento két ünnep egybeesése, jelenség, esemény
fenomeno, fenomeno felmerülés, kiemelkedés, jelentkezés, érvényesülés
fenomeno, fenomeno jelenség
fenomeno, fenomeno, apparizione jelenés
feria szabadnap
ferie szabadság, szünidő, vakáció
ferie, vacanze, abbandono, ferie, vacanza, vacanze szünidő
ferita, ferire, fegriva, colpire 2., piagare megfúj, kanyarog, csavar, felhúz (órát), göngyölít
ferita, lesione, ferita, danno sebesülés, kár, sérülés, sértés, sérelem, kártétel
ferita, piagare, offesa, ferito, penoso, ferire megsebesít, megsért, árt, kárt okoz
ferito, ferito megrongálódott, sebesült, sértett, megkárosított
ferito, incidente, morto, infortunio halálos baleset, sérült, baleseti sérült, sebesült
feritoia elhasad, pina, vagina, elreped, hasíték, repeszt
ferma, arruolamento, servizio di leva, ingaggio toborzás, sorozás, besorozás
fermacarte levélnehezék
fermentazione izgatás, forrás, felizgatás, forrongás, erjesztés
fermento, fermento, ribollire, fermentare forrongás, erjesztő, kovász, erjesztő anyag
fermezza, risolutezza határozottság, keménység
fermo, costante, fermo konstans, változatlan
feroce, atroce, efferato kriminális, csapnivaló, brutális, kegyetlen, galád
ferraglia, avanzo, pezzo, lite, ferraglia selejt, töredék, dulakodás, törmelék, verekedés
ferramenta [oggetti] vaskereskedés, vasáru
ferrato, ferrata, calzato cipővel ellát, megpatkol, cipővas, patkolt, vasalt
ferriera vasmű
ferro da stiro, ferro [Golf], ferro da stiro vasaló, kard, vas
ferro di cavallo patkó
ferroviario, boccata, strascico, istruire, educare trén, emeltyűrendszer, szerelvény, népfelkelő
ferroviario, orbita, ferrovia vasút
ferroviario, orbita, ferrovia, binario vasút
ferruminare forrasztófém, forrasz, forrasztódrót, kötőanyag
fertilizzante trágya
fervido forró
fervore szenvedély, forróság
fěsico, fisico, fisico természeti, testi, gyógyhatású, gyógyító, fizikai
fesso, spaccato ragaszkodik, tapad
fessura hasadás, hasadék, rés
fessura, fčndere, traccia zárka, nyom, hasíték, rés, kürtő, vájat, rúd
fessura, tinntinnare, tinntinnio, fessura, cinese hasadás, dohány, rés, kínai
festa (2), giubilo, giovialitŕ, gioia, festante örvendetes, öröm, örvendő, boldogság
festa, festivitŕ ünnep, ünnepség
festevole, pieno di gioia, pieno di gioia derűs, víg
festi (= facesti), fé (lit.) keres (pénzt), elér, csinál, idomított, megteremt
festivo spicces, ünnepi, ünnepi hangulatú, ünnepies
festone, festone füzérdíszítés, girland
fetale magzati
feticismo fetisizmus, fetisizálás, fétiskultusz
feto magzat
feto, feto magzat
fetta, fetta, lastra, disco, lastra korong
fetta, pannello, lastra osztásmező, tábla, táblaüveg, mező, üvegtábla
fetta, pezzo, pezzo, fetta, tagliare szelet
fetta, registrare, primato, accettazione, disco feljegyzés, okirat, hanglemez, előélet, priusz
fettuccia, nastrino, fiocco, fettuccia rendjelszalag, sáv, pántlika, csík, szalag
fettuccia, nastro magnetico, nastro magnetico magnetofon szalag, pamutpaszomány, csengőszalag
fiacco, fiacco, lento, guardingo, lungo, lungo lassú, vontatott, késedelmes, megfontolt, hanyag
fiacco, flaccido, zoppicare, andatura zoppicante sántítás, petyhüdt, bicegés, hajlékony, erőtlen
fiala fiola, üvegcse, ampulla
fiala, ampolla fiola, üvegcse
fiammeggiante túl díszített, kiszínezett, vacak, lángolás
fiammingo flamand nyelv, flamand
fianco, anca, lombo hátsó rész, comb, csípő, ívváll
fibbia csat, horpadás, csőbilincs, övcsat, vetemedés
fibra [Amer.] idegrost, izomrost, rostanyag, rost, elemi szál
fibra, fibra elemi szál, rost, rostanyag, izomrost, idegrost
fibra, filamento, fibra, filamento fűtőszál, szál, műselyemszál, elemi szál, izzószál
fibrillazione fibrillálás, rostosodás
ficcanaso, ficcanaso orrhangon beszélő, képmutató
fida, noto 2., famigliare, confidenziale megszokott, bizalmas, közvetlen stílusú, ismerős
fidai, fidato bizalmas
fidanza (ant.), fidare, confidenza, confidenza hitel, felelősség, reménység, célvagyonrendelés
fidanza (ant.), fiducia, fiducia, confidenza remény, bizalmas közlés, szemtelenség, bizonyosság
fidanzato vőlegény
fidecommissario meghatalmazott, célvagyon kezelője, letéteményes
fiducia, promessa, certezza, confidenza önbizalom, jótállás, ígéret, biztosítás, garancia
fiducioso remélő, bízó, hívő, reménykedő
fienile, fienile szénapajta
fieno körtánc, gyenge minőségű marihuána, széna
fiera, fecente, esposizione, equo, esposizione szépséges, tetszetős, közepes osztályzat, szőke
fierezza, fierezza ádázság, vadság
fierezza, fierezza, orgoglio gőg, büszkeség, kevélység, önérzet, tetőfok
figlia lány
figliata [di animali], lettiga, strame, barella hordszék, alom, hordágy
figlio dei fiori, hippy hippi
figura, cifra, novero, figura, novero, cifra illusztráció, diagram, ábra, megjelenés, alakzat
figura, parvenza, figura, apparenza, guisa álöltözet, látszat, külső megjelenés, álruha
figurativo átvitt
figurŕbile, pensabile, figurabile elgondolható, elképzelhető
fila sorban állás élelmiszerért
fila, diventare, voltarsi, girata, rivolgere, fila esztergapad, forduló, ijedtség, váltás, turnus
filamentoso rostos, szálas
filare [di alberi], siepe sövénykerítés, élősövény
filastrocca, chiŕcchiera, tiritera, chiacchiera hanta
filatelia bélyeggyűjtés, filatélia
filetto, filamento, filamento, filettatura, filo gépselyem, csavarmenet, cérna, fonál
filiale, agenzia, ente, succursale, filiale tevékenység, képviselet, működés, közbenjárás
filibustiere obstrukció, obstrukcionista
filiforme fonalszerű, fonalas
filigrana finom fémmunka, áttört ötvösmunka
filippino fülöp-szigeti, fülöp-szigeti férfi
filo [di tela o lana], manovra, stratagemma fonat, görbület, redőzés, sodrat, rétegezés
filo di ragnatela finom fátyolszövet, ökörnyál
filo per legare balle da fien, pericolante szénakötöző huzal, zavarosan összekuszált
filo sottile kukoricahaj, szőrcsomó, füstgázcsatorna, pehely
filo, filo fonal, mese, fonál, történet
filosofico bölcseleti, mérsékelt, bölcsészeti, filozófusi
filosofo gondolkodó, bölcs, bölcselő, filozófus
filosofo, filosofo, pensatore filozófus
filtro, filtro szűrő, füstszűrő
finale, finalissima, finale utolsó, végső
finanziare, finanze, finanziare, finanza pénzügy
finanziario anyagi, pénzügyi
finanziere pénzember, tőkéstárs, bankár
finché, fino a che ( = finché), sino, fino, infino amíg
fine, bersaglio, proposito, scopo, proposito, mira szándék, célzás
fine, esile, delicato, elegante, cagionevole válogatós, elpuhult, tapintatos, elnőiesedett
fine, raffinato csiszolt, kifinomult, finomított
finestrino, finestrino, finestra, fetta, fetta ablak
finezza, finezza éleselméjűség, éles ész, élesség
finire, finito, integrare, integro, compiuto elkészült, összes, befejezett
finito, finito, lungo, lunghesso (poet.) előre, hosszában, tovább, mentében, mentén
fino a, a tavola, a -ra, -hoz, -ig, -nak, felé, -nek, -höz, -hez, -re
fino ad un certo punto, in certo qual modo bizonyos mértében, bizonyos fokig
finora ezideig, eddig
finora, finora eddigi, eddig
finora, finora ez ideig, mindeddig, még, idáig, mostanáig
finora, finora ezideig, mindeddig, mostanáig, eddig még
finora, sinora ezideig, mindeddig, mostanáig, eddig
finzione látszatkeltés, színlelt
fiocco di neve, fiocco di neve hópehely, hópihe
fionda, avventare hám, vállszíj, heveder, hordóakasztó, kötélhám
fionda, fionda csúzli
fiordo fjord
fiorino kétshillinges, forint, kétshillinges ezüstérme
fiorire suhogtatás, kacskaringó, lendületes tollvonás, tus
fiorista virágárus
fioritura, fiore, fioritura virág
fioritura, fioritura virág
firmatario aláíró, szerződő, aláíró fél
fisarmňnica, fisarmonica harmonika, tangóharmonika
fiscale, tributario, fiscale, erariale, erariale kincstári, főállamügyész, jogtanácsos
fischietto, fischietto, zufolare, fischio, fischio fütyülés, síp, fütty
fisica fizika
fisica nucleare, fisicaînucleare magfizika
fisica nucleare, fisicaînucleare nukleonika, magtechnika
fisico, fisico [scienziato] fizikus
fisiologia fiziológia, élettan
fisiologico fiziológiai
fissante, legatura, legatura, vincolante kötelező
fissioneînucleare, fissione nucleare atommaghasadás, maghasadás
fisso feltétlenül, hogyne, minden bizonnyal
fisso határozott, döntő, meghatározott
fisso, impermabile, fisso, teso, scarso, teso beácsolt, erősen meghúzott, tömör, hézagmentes
fittamente, impermabile, grosso, grosso nehéz felfogású, közepe vminek, meghitt, közeli
fittizio, immaginario képzelt, kitalált, koholt, költött, alaptalan
fittizio, immaginario képzelt, regény-, költött, koholt, regényes
fiumicello folyócska, patak
flagrante felháborító, égő, gyulladt, égő vörös, botrányos
flagranza visszataszító volta vminek, izzás, égés
flanella szemfényvesztés, porhintés, kasa, gyapjúkasa
flangia karima, perem
flash jelzőfény, elemlámpa, vaku, villanófény, zseblámpa
flatulenza szélszorulás, kiad
flauto, flauto furulya
flebile, mesto gyászos, siralmas
flemma, muco [Med.] flegma, közöny, váladék, turha, hidegvér, nyálka
flemmamatico flegmatikus
flessibilitŕ hajlíthatóság
flessibilitŕ, pastositŕ, flessibilitŕ, dolcezza enyheség, lágyság, puhaság
flessione, diffrazione, flessione hangtörés, sugáreltérítés, fényelhajlás, szórás
flipper, biliardino tivoli, flipper
flňrido, flňrido túl díszes, pirospozsgás, virágdíszes
floreale virág-, virágos
floscio pongyola, lötyögő, lelógó, gondatlan, lagymatag
floscio, apatico, letargico letargikus, apatikus, tespedt, fásult
flotta, dispaccio hajón szállítás, postázás, hajózás
flotta, naviglio hajóraj, hajóhad, flotta, szapora
fluido, fluido, liquido, liquido, liquiditŕ cseppfolyós közeg, cseppfolyós, lyukfolyadék
fluido, umore, umorismo, umorismo vicc, testnedv, kedélyállapot, komikum, kedély
fluorescente fluoreszkáló
fluviale folyóvízi, folyami, folyó-
fluviale, flusso állandó mozgás, állandó változás, özön, keringés
fluviale, fluviale, rio, fiume, riva folyó, vízfolyás, áradat, folyóvíz, favágó munkás
fobia, inibizione bosszantó akadály, csalódás érzése
foca, guarnizione, siggillare, guarnizione lezárás, padlóbevonat, papírpecsét, forrasztás
focaccia, dolce, torta, torta sütemény, zablepény, tészta, pogácsa, húspogácsa
focale gyújtóponti
foco (fuoco), focolaio melegágy
foco (fuoco), incendio, tiro [Mil.], fuoco, stufa tűzkár, tűzeset, hév, szenvedély, tűzvész, tüzelés
focolaio, foco (fuoco), pentola, cucina, tegame tűzhely
focolaio, focolaio, focolare otthon, lángkemence-fenék, családi tűzhely
focoso, focoso buzgón, lelkesen
fodero, guaina [di spada] hüvely
foggiare, foggia, moda szabás, divat, fazon, szokás, mód
foggiare, plasmare, formare, formare, formulario osztály, alak, forma
foglia laminata, fioretto [Sport.] folpack, vívótőr, vadcsapás, kontraszt, fólia
fogliame lomb, lombozat
foje (Romanesc. = foglie) levél (növényen), asztallap, lap (könyvben), fólia
folata di vento kifakadás, íz, illat, aroma, élvezés, kitörés, kéj
folata, mazzata, fendente, scoppola, batosta fújás, virágzás, fúvás, ökölcsapás, széllökés
folklore tudomány, tan
folleggiare kellemesen tölti az időt, jól mulat
folletto dispettoso lidérc, kobold, mumus
folletto maligno, folletto gonosz manó, gonosz szellem
folletto, fata tündér, kobold
folletto, spirito, genio dzsinn, tündér
follia bolondozás
folto cserjés, bozótos, bokrokkal sűrűn benőtt, bokros
folto, fratta, boschetto, roveto sűrű
fomento meleg borogatás, szítás, borogatás, elősegítés
fondaccio, lievito erjedés, erjesztő, tajték, élesztőgomba, hab
fondamentale, in linea di massima alaphang, alap-, sarkalatos
fondamentalista fundamentalista
fondare, trovato meglel, vmilyennek talál, vmilyennek tapasztal
fondatore, fondatore, costitutore, istitutore öntő-, öntőmunkás, adományozó, patagyulladás
fonderia, fonderěa öntöde, fémötöde
fondina pisztolytáska
fonditore öntőmunkás, bűzöslazac halász, eperlánlazac halász
fonduta fondü
fonografo gramofon, fonográf
fontana a getto, cascata, pozzo, getto, pozzo kút, szökőkút, ivókút
fonte battesimale, tipo di caratteri, vedi fount betűkészlet, szenteltvíz tartó, keresztelő medence
fonte, sorgente, fonte, polizza [Tip.] nyomdai betűkészlet, kút, kútfő, betűkészlet
foraggio, accaparrare, biada takarmány, abrak, takarmányozás
foraggio, foraggio abrak, takarmány
forbice emelőbak, nyesőolló, kétlábú állvány, nyíróolló
forbice, forbice olló
forcella, affissare, principale legfontosabb, főtermény, legfőbb, lerakodóhely
forense, giudiziario, giudiziario törvényszéki
foresta vergine őserdő
forma di governo, regime, regime uralom, rezsim, rendszer
forma, forma, foggiare, formare, formare, sagoma jelenség, féle, formában készített étel, fajta
formaldeide formaldehid
formale, formale formai, előírásos, szabályszerű
formalitŕ ceremónia, alakiság, formaság, külsőség
formalmente, formale, esplicitamente, esplicito formailag, hivatalosan, előírásosan
formante, formante képző, megmunkálás
formante, formativo, formante képző, alakító, képzőelem, formáló, kialakító
formato ívnagyság, formátum, alak
formica hangya
formico, formiche hangyasavas
formidabile, opimo félelmetes, rettentő
formulare, espressione, locuzione, frase, volta üres szólam, kitétel, mondás, frázis, mondat
formulazione megszövegezés, szabályokba foglalás
fornace égetőkemence
fornace, forno kohó, kemence, kazán, tűzhely
fornello, stufa, stufa tűzhely, kályha, dongával ellát
fornire mond (beszédet), beszállít, tart (előadást)
fornitore, fornitore ellátó, szállító, főnyomócső, felszerelő
fornitore, vivandiere anyagellátó hajó, markotányos, élelmiszerszállító
fornitura, fornitura, equipaggiamento, equipaggio előírásos ruházat, kelengye, alakulat, szerelvény
forno, stufa kemence, sütő
forse véletlenül, esetleg, talán
forse, forse, chissŕ, chissŕ talán
forse, puň darsi, forse esetlegesen
forte [di odore], caldo, piccante [di cibo] híres, friss, felkapott, pipa, szexis, szexi, ász
fortezza, forte (m), fortezza erődítmény, erőd
fortezza, rocca, cittade (= cittadella) fellegvár
fortificazione, attinenza, fortificazione függelék, hozzáerősítés, szeretet, ragaszkodás
fortificazione, fortificazione, fissazione rögzítés, fixáció, lelki komplexus, tartósítás
fortificazione, rafforzamento, fissaggio elintézés, fixálás, megállapítás, leszorítás
fortino erődített őrház, gerendaház, ácsolt faház, kiserőd
fortuito, accidentale, accidentale esetleges, váratlan
fortunatamente, fortunatamente szerencsére
fortunatamente, fortunatamente szerencsére
foruncolo, brufolo mitesszer, pattanás, pörsenés, kiütés
foruncoloso kiütéses, pattanásos, pörsenéses
forza centrifuga centrifugális erő
forza d'animo, coraggio erő, lelkierő
forza di gravitŕ, gravitazione, gravitazione nehézségi erő
forza, potenza, potere, potenza, capacitŕ, vigore hatvány, áram, sok, hatalom, nagyítás, nagy
forza, vigoria, vigoria, possa (f), possanza intenzitás, tartósság, kitartás, erély, állomány
forze armate fegyveres erők
foschi (pl. of fosco), fosco, cupo 2. kietlen
fosco kietlen, komor
fosfato foszfát
fosforescente foszforeszkáló
fosforo lumineszcens bevonat, fluoreszkáló bevonat
fosforoso foszfor-, foszfor tartalmú, foszforos
fossa, abisso, fosso, piazzola, miniera, abisso rohampáholy, tűzfészek, földszint közönsége, kút
fossato várárok, sáncárok
fossato vizesárok, folyóka, árok, lövészárok
fossile őskori lelet, maradi ember, kövület
fosso, diga, terrapieno, argine, argine töltés, árok, gát
foto, dipinto, foto, accettazione, fotographia fénykép
foto, fagocitare, fotografare, fotographia kép, fénykép
fotocopia fotokópia
fotocopiatrice másológép, fénymásoló
fotoelettrica keresőlámpa, fénykéve
fotografia sexy, fascino varázslatos szépség, varázslatos báj, bűbáj
fotografo fényképész
fotolito, equivalente, compromesso ellenérték, legömbölyített perem, ellentétel, rügy
fra poco nemsokára
fra poco nemsokára, hamarosan, közeljövőben
fra, alla moda, di, interno, dentro, negli, a, in alatt, -ban, folyamán, belül, -ben, szerint, -en
fracasso, schiamazzo, racchetta, camorra zsivaj, tivornyázás, panama, ütő, zenebona, lárma
fracasso, schiamazzo, rumore, fracasso feltűnés tárgya, feltűnés
fradicezza, umiditŕ nedvesség
fragile, fragile beteges, törékeny, mulandó
fragile, friabile, fragile törékeny
fragilitŕ, fragilitŕ gyengeség, törékenység
fragola, frŕgola eper
fragore éppen, hecc, élvezet, durranás, nagy robajjal
fragoroso, tonante viharos, dörgedelmes, mennydörgő
frai maradvány, maradványok
frammentario darabonként
frammentario foszlányos, töredékes
frammentazione szilánkosodás, amitózis, töredezés
frammettente alkalmatlankodó, tolakodó
frammettente interferáló, interferencia, beavatkozó, zavaró
frana, valanga di voti [Pol.], crollo földcsuszamlás
francese francia
franchezza, franchezza nyíltság
franchezza, franchezza nyíltság
franchigia, esenzione kivétel, mentesítés, mentesség
Francia franciaország
franco [Econ.] frank
frangia bajusz, kacs, tapogató, perem, szegély, rojt, bojt
frangia estremista abszurd módon szélsőségesek
frangiflutti, battimare cölöpgát, hullámtörő gát, móló, vágósarkantyú
frangivento szélfogó
fransero (pret. frangere), rottura, vomico, pausa rövid szünet, tektonikai törés, felfüggesztés
frantumare összezúz, megrázkódik, összetör, összedől
frantumare, lastra, piastra széldeszka, szelet, lemez, darab, tábla, lap
frantumatore őrlőgép, zúzógép, törőgép, előtörőgép
frantumazione, schiacciamento, schiacciante megsemmisítő, lesújtó
frappé vaníliaturmix
frasca merő kitalálás, légből kapott történet
frasca, cespuglio, arbusto, cespuglio, boschetto őserdő, csapágypersely, bokor, cserje, borostyánág
frascheggiare, rubare, mormorio, fruscio, crepitěo zörgés, suhogás, susogás
frase, clausola, frase kikötés, záradék, cikkely, mellékmondat
frastornare, frastornare baj, méreg, zaklatás, alkalmatlanság, bosszúság
frate, monaco, frate szerzetes, barát
fratellanza baráti társaság, diákszövetség, testvériesség
fratellastro mostohatestvér, féltestvér
fraterno felebaráti, testvéri
frattaglie belső részek
frattaglie törmelék
frattura delle ossa, frattura, frattura vetődés, csonttörés
frattura, frazione, frazione, frattura, pezzettino törtszám, részpárlat, frakció, hányad, törtrész
frattura, rottura, frantumare, ernia, frattura szakítás
frazione, frattura, quoziente hányados
freccia, strale, quadrello nyíl, nyílvessző
freddezza hidegség
freddoloso, freddoloso jégvirágos, zúzmarás, jeges
fregare dörzsölés, egyenetlenség
fregata fregatt, fregattmadár, hajósmadár, nagy korvett
fregio ornamentale, tasto [di chitarra] érintő (húros hangszeren), ingerültség
fregola [di animali], rotaia koslatás, keréknyom, berágódás, bőgés (szarvasé)
frenaggio, serramento biztosítás
frenesia dühöngés, őrjöngés
frenetico, fantastico, fantastico, frenetico képzelt, szélsőséges, látomásszerű, bizarr
frenetico, pazzo, pazzo őrjöngő, dühöngő
freno a mano kézifék
freno di emergenza vészfék, kézifék
frequentare, frequente gyakori, ismétlődő
frequente rendszerint, szokás szerint
frequenza gyakoriság, rezgésszám, frekvencia
fresatrice peremrecéző gép, marógép
fresco, fresco szenvtelen, dögös, hűvös, kerek (összeg), hűvösség
fresia [Bot.] frézia
frigiditŕ ridegség, frigiditás, hidegség
frigido, fresco, infreddolito, fresco, frigido hűvös, hideg
frigido, frigido hideg, fagyos, jeges, frigid
frigido, poco affettuoso gyöngédség nélküli, érzéstelen, szeretet nélküli
frigorěfero, frigo, frigorěfero hűtőszekrény, frizsider, hűtő, jégszekrény
frigorifero, frigorifero fagyasztó, mélyhűtő
frisone, fregio abaposztó, daróc, bolyhos gyapjúszövet, fríz
frittata, frittata palacsinta
frittata, frittata rántotta, omlett, tojáslepény
frittata, frittella futómű nélküli leszállás, palacsinta
frivolo, frivolo nyegle, komolytalan
frizione, innesto, frizione, ghermire tengelykapcsoló, megragadás, fészekaljnyi vmi
frizzante [di bibita] dumás, szénsavas, bányaléges, gyöngyöző, fecsegő
fŕllo, latte coagulato, innesto, scivolare, ordito színes agyagkeverék, bujtvány, kombiné, női ing
frode, frode, dolo szédelgő, rászedés, becsapás, svindli
frondoso lombos, leveles
frontale fejjel neki
frontale, facciata homlokzat, épülethomlokzat, külszín, arculat
fronte homlok
frontiera, frontiera határ-, határvonal
frontiera, frontiera határterület, országhatár, határ
fronzoli, brillamento, risplendere, rilucere csillogás, csillogó fény, szikrázó fény
fronzoli, lustrino, fronzolo flitter, tölgyfagubacs, csillogó apróság
frotta, equipaggio, equipaggio, armo, frotta brigád, sikongat, személyzet, legénység, banda
frottola, bugěa, fola, bugěa, raccontare frottole füllentés
frullatore turmixgép
fruscio, furto [di bestiame], frusciante susogó, ropogó, ropogás, susogás, suhogás, suhogó
frusta, frusta karikás ostor, terelőostor
frusta, frusta korbács, vadászinas, felhúzókötél (hajón), ostor
frustare, frusta istencsapása, veszedelem, korbács, megpróbáltatás
frustatore ostoros
frustrazione, disillusione, disillusione csalódottság, kielégítetlenség
frutta acerba éretlen gyümölcs
frutteto gyümölcsöskert
fruttivéndolo zöldséges
frutto, frutta, frutti [pl], frutti, frutta [pl] gyümölcs
fruttuoso, fruttifero termelékeny, gyümölcsöző, eredményes
fucile, schioppo, pistola, rivoltella, pistola puska, ágyú, fegyver, szórópisztoly, lőfegyver
fuciliere lövész, puskás gyalogos
fucina, fucina kovácsműhely
fuga [di notizie], fuoriuscita [di liquidi o gas súlyveszteség, kifolyás, kiszivárgás, szivárgás
fuga alla chetichella buzi, elhurcolkodás, elköltözés, elköltözködés
fuga di stanze szobasor, lakosztály
fuga, evasione fúga
fuggiasco megvadult, szökevény, elszabadult ló, szökött
fuliggine korom
fuligginoso kormos
fulminare, tritare, quantitŕ, tritare, frangere szétnyomás, szétmorzsolás, tolongás, összenyomás
fulmine, folgore, fulmine villám, mennykőcsapás, mennykő, meteorkő, meteor
fulmine, fulmine villám
fumaiolo, imbuto, ciminiera tölcsér, kémény, szellőztetőkürtő, szellőztetőcső
fumaiuolo, fumaiolo kémény
fumare, fumata, fumo cigaretta, porfelhő, füst, szívnivaló, köd, pára
fumettista torzrajzoló, torzképrajzoló, karikaturista
fumetto tréfás rajzsorozat
fummo (poet.) mi voltunk
fumoso füstölő, bekormozott, füsttől feketére festett
fune (f), cavo, cavetto, cavo, cablo távirat, sürgöny, sodronykötél, vezeték, kábel
funerale, sepellimento, inumazione elföldelés, eltemetés
funerario halottas, temetési, síri
funere, crimine, crimine, corpo del delitto, reato bűncselekmény, bűntett
funereo, funebre, funerale, sepoltura, sepoltura temetés
funesto baljóslatú, káros, vészes
funesto siralmas, sírós, szánalomra méltó, szánalmas
fungo, fungo gomba, gyorsan feltörő személy, gomba alakú tárgy
fungo, fungo gombaféle, tapló
funk [Mus.] beszari alak, rémület, félelem
funzionale, pratico, utilitario, utilitario praktikus, célszerű, valóságos, gyakorlati
funzionario állami hivatalnok, hivatalnok, köztisztviselő
funzionario, funzionario, ufficiale, sgherrano tiszt, köztisztviselő, közhivatalnok, katonatiszt
funzione, funzione, ruolo, ruolo kötelesség, teendő, szerep
fuoco da campo tábortűz
fuori casa, al di fuori kifelé
fuoribordo hajóból ki, hajó oldalán át
fuorilegge, bandito bandita
furberia, furbesco ravaszság, dörzsölt, jártas, aranyos
furbizia, astuzia, acume éleslátás, agyafúrtság, ravaszság, okosság
furbo, volpino, furbo fortélyos, dögös, revesedni kezdő, furfangos, rőt
furetto vadászmenyét
furfante, mascalzone, mascalzone, furfante csibész, csirkefogó
furgone, camionetta, autofurgone, camioncino fedett tehervagon, fedett teherkocsi, előcsapat
furia, accanimento, furore fúria, düh, dühöngés, őrjöngés, tombolás
furioso, arrabbiato, furčnte, arrabbiato tomboló, haragvó, ádáz
fusa [pl] dorombolás
fuscello, fraschetta gally, ágacska
fusione, fusione megható, érzelmes, olvadó
fusione, fusione szaga van, megömlesztés, ömlesztés, olvasztás
fusione, fusione szövetkezés, fuzionálás, összeolvadás, fúzió
fusoliera törzs (repülőgép)
fustino, tamburo, bidone tartály, dob, dobolás
futuristico futurisztikus
gabardine gabardin
gabbia kalitka, hadifogolytábor
gabbiano pali, sirály, balek
gabbiano, gabbiano sirály
gabinetto budi
gabinetto [Amer.] klotyó, árnyékszék, budi
gabinetto, abbigliatura, pulizia, toeletta toalett, illemhely, öltözék, wc, öltözködés, ruha
gabinetto, latrina, abbigliatura klozett, mosó-, aranymosó hely, wc, kézöblítés
gaffa csónaktartó horog, csónakcsáklya
gaffe ügyetlenség
galante lovagias
galante, cicisbeo, gallo (vispo comme un ~) aranyifjú, hősies, gáláns, gavallér, lovagias
galanteria udvariasság, lovagiasság, bátorság, hősiesség
galassia galaxis, tejútrendszer
galea, cambusa, galera hajókonyha, gálya
galeone gálya
galeotto, ergastolano, intervallo késés, rab, börtöntöltelék, lemaradás, késedelem
galleggiabilitŕ virgoncság, rugalmasság, lendület, elevenség
galleria, galleria füstjárat, kürtő, alagút, akna, vágat, aluljáró
gallina tyúk
gallo, rubinetto hepciás ember, elült madár, izgága ember, kakas
gallo, rubinetto, rubinetto gall kakas
galloccia, bitta rögzítőléc, kötélbak, vezetőléc, stopli, kikötőbak
gallone 54 l gb, 3, 78 l us, 4
gallone [Mil.] szarufa, ék alakú rendfokozati csík
galoppo vágta, galopp
galvanico galvános
galvanismo galvánosság
galvanizzazione felvillanyozás, felélénkítés, galvanizálás
gamba, gamba, zampa, zampa mancs, pracli
gambero, granchiolino, granchiolino garnélarák
gamma, estensione, perimetro, ambito (m.), bussola tájoló, iránytű
gancio, staffa, nudista, staffa, daga [Mil.] vállfa, fogas
gancio, uncino, uncinare, rampino, gancio akasztó, horog, kampó
ganglio tevékenységi központ, központ, ganglion, idegdúc
gara, tafferuglio, scalata tülekedés, kúszás, mászás
garante, garante jótálló, kezes, szavatos, biztosítékot adó személy
garante, libertŕ provvisoria, cauzione, cauzione választórúd (lóistállóban), merőedény, kezes, fül
garanzia, garanzia jótállás, garancia
garbo (a ~), piacevole, gradevole, garbato kellemes
garbo (con ~) udvariasan
garbo (con ~), vagamente elegánsan, bájosan, kecsesen
garbo 2, grazia, grazia, mercč, grazia, mercede kegyelem, kellem, szigorlatra bocsátás, kecsesség
garbo 3., modello, esemplare, esemplare, campione minta, séma, példa, motívum
garbo 3., mossa, tratto 5., gesto, segno 2. gesztus
garbo, cortesia udvariasság
garbo, galanteria udvari bók, figyelem, udvarias gesztus, meghajlás
garbuglio, perplessitŕ, garbuglio rémület, megrökönyödés, megzavarodás, zavar
gargarizzare, gargarismo, colluttorio toroköblítő
garofano szegfű
garretto [di cavallo], tallone, alěnea, tacco utolsó alak, sajtvég, hajó dőlése, pata, árboctalp
garrotta csavarófa, megfojtás, kivégzés nyakszorító vassal
garza fátyolszövet, füstfátyol, gőzfátyol
garza sebkötő géz, mullpólya, tépés (sebkötéshez)
gas di scarico, scappamento, scappamento, prostare kipufogócső, fáradt
gas, benzina, benzina halandzsa, üzemanyag, duma, gáz, vaker, benzin
gassometro gáztartály, gázmérőtartály
gastrico gyomor-
gastrite gasztritisz, gyomorhurut
gatta, lippa, ragazza maliziosa, felino, gatto muksó, pasas, macska, manus, krapek, korbács
gattina, micino, fica [di ragazza], bella ragazza cica, cicus, cicamica
gavitello, boa bója
gazza, gazza, persona pettegola szakra
gazzarra ünneplés, mulatság
gazzetta, giornale újság
gčmito, borbottare, lamento, gemito dörmögés, nyögés, nyöszörgés, morgolódás, sóhaj
gčmito, gčmito nyögés, sóhajtás
gčnero vő, vej
geco [Zool.] gekko
gel gél
gelatina csontenyv, zselatin, állati enyv
gelatina, gelatina kocsonya, zselé, lekvár
gelatinoso kocsonyás
gelatinoso, colloidale, gelatinoso kolloid, kolloid-
gelato, diaccio, gelato, ghiaccio jég
gelidamente hidegen
gelone fagyás, fagydaganat
gelosia, gelosia féltékenykedés, féltékenység
geloso, geloso féltékeny
gemelli ikrek
gemello páros, iker-, ikergyermek, kettős, ikertestvér
gemma ékkő, gyöngyszem, drágakő
gemma, monile (m), gioiello, gemma, perla ékkő, ékszer, kő (órában)
gene gén
generale megszokott
generalitŕ általánosság, nagy többség, túlnyomó többség
generalizzazione általánosítás
generativo teremtő, alkotó, létrehozó, fejlesztő, nemző
generazione, schiatta generáció, nemzedék, generálás
genere, benevolo, valevole, razza, lusinghiero jelleg, faj, válfaj, szíves
generico megszokott
generico nemi, generikus, genus-, általános, nem-
generositŕ bőkezűség, nagylelkűség
generoso, magnanimo, generoso önzetlen, nemes gondolkodású
generoso, prodigo pazarló, pompás
generoso, serio szívből fakadó, őszinte buzgalomról tanúskodó
gengiva, gomma, resina foghús, csipa, mézga, íny, gumi, ragasztószer
genia, feccia, genia, scoria, schiuma tajték, söpredék, hab, salak, szemét
genitore apa, anya, kútfő, alapító, kezdet, ős, forrás, ok
genitori szülők
gentaglia, feccia csőcselék, söpredék
gente, gente emberek, nép, népi
gentil sesso szépnem
gentile, gentile szeretetre méltó
gentilezza jó minőség, szívjóság, jóság
gentilezza, benvolenza jótékonyság, jóakarat, jóindulat
gentilezza, cortesia szívesség, jóság
genuinamente, davvero őszintén, nyíltan, hitelesen
geografěa, geografia földrajz
geografo földrajztudós
geologia földtan
geometria, geometrěa geometria, mértan
geometrico mértani, geometriai
geometrico mértani, geometriai
geopolitica geopolitika
geranio [Bot.] muskátli
gerarchia rangsor, rangszervezet, hierarchia
gerarchico hivatali, hierarchikus, rangsor szerinti, főpapi
gergo szleng
gergo zsargon
gergo, ipocrisie álszent frázisok, ferdeség, szenvelgés, ferde él
gergo, parlata beszéd, szólásmód
germinazione kicsírázás, csírázás
gesso, gesso gipsz
gesso, intonaco, ingessatura, lastricato, calcina gipszvakolat, flastrom, vakolat, tapasz
gestazione viselősség, terhesség
gettare a terra, battito continuo csépelés, elcsépelt dolog, verés, csapkodás, rázás
gettare, scoccare, tiro, gittata, tiro, alzata vetés, alternáló mozgás, erőfeszítés, kockavetés
gettata, imbarcadero, molo, molo kikötőgát, móló
getto, sgorgo, fiotto ömlengés, áradozás, felbugyogás, kilövellés
ghetto külön városrész, zsidónegyed, gettó
ghiacciaia hűtőszekrény, jégszekrény
ghiacciaio, ghiacciaio gleccser
ghiacciato, ghiacciato, gelido jeges, hideg
ghiacciolo jégcsap
ghiacciolo jégkrém
ghiaia, ghiaia, renella föveny, kavics, sóder
ghiaia, sabbia homokkő, föveny, jellemszilárdság, kőpor
ghiaioso, coraggioso, sabbioso, coraggioso daraszerű, kavicsos, karakán
ghianda, albero, ingrassamento, pennone árboc
ghianda, ghianda makk
ghiandola, glŕndola mirigy, torokmandula
ghigliottina papírvágó gép, mandulakacs, nyaktiló, klotűr
ghinea [21 scellini] 21 shilling
ghiottone ínyenc
ghiottonerěa kóstoló, ínyencfalat
ghiottoneria, golositŕ zabálás, torkosság
ghirlanda koszorú, füstcsiga
ghisa öntöttvas
giacca a maglia kardigán
giacca a vento anorák, széldzseki
giaciglio, aiola, piano, aiuola, fondo, letto fekvőhely, gépasztal, folyómeder, réteg, kavicságy
giaguaro jaguár
giallastro, terreo, olivastro, pallido, pallido sárgásfakó, fűzfa, fűz
giallo sárga szín, tojássárgája, féltékeny, sárga festék
giallo [Amer.volg] koreai katona
giammai, unqua (= unque), mai, mai sohasem, soha
Giappone Japán
Giappone japán, szigetelőlakk
giapponese, Giapponese japán, japán nyelv, japán ember
giardinaggio, giardinaggio, orticoltura kertészet, kertművelés
giardiniere, giardiniere kertész
giardiniere, orticoltore kertészeti szakértő, műkertész
giardino zoologico állatkert
giarrettiera harisnyakötő
giavanese jávai
gibbone [Zool.] gibbon, hosszú karú majom
gigante, gigantesco, orco, gigantesco, orco óriás
gigantesco óriás, óriási méretű
gigantesco, gigantesco, colossale kolosszális
gigantesco, gigantesco, gigantesco kolosszális, gigászi
gigantesco, grandioso, gigantesco, ingente emberfeletti, temérdek, roppant, nagyarányú
giglio [Bot.], giglio liliom
gilč, bolero, pullover garbó, pulóver
ginecologo nőgyógyász
ginecologo, ginecňlogo, ginecologo nőgyógyász
ginepro boróka
ginnico gimnasztikai, testedző, torna-
ginnŕstica, abbrev. di gymnasium tornacsarnok, tornaterem, torna
ginnŕstica, far ginnastica torna
ginocchio könyökcső, térd
ginseng [Bot.] ginszeng
giocatore játékos
giochi d'acqua szökőkút, vízművek
gioco della cavallina bakugrás
gioco di parole szójáték
giocoliere zsonglőr
gioconditŕ vigalom, derűs hatás, vígság, fiatalos hatás, dísz
giocondo, giocondo, dilettevole, divertente szórakoztató, mulattató, élvezetes
giocoso vidám, bohó, játékos, pajkos
giogaia pötyögő, toka, nyakalja, lebernyeg
gioielli, abity di gala, gioielli cicoma, pipere
gioielli, sfacciato, sfacciato, saccente, vivace feleselő, pikánsan sikkes
gioielliere ékszerész
gioioso örömteli, vidám
giornalismo újságírás
giornalista újságíró
giornata caldissima, senzazione, che brucia kánikulai nap, igen nagy vmi, igen klassz vmi
giornata, dě (poet.), giorno nappal, nap
giorno (di ~ in ~) napról napra
giorno feriale hétköznap
giorno festivo, vacanze vakáció, szünidő, ünnep, munkaszüneti nap
giovane da 13 ai 19 anni tizenéves, tini
giovanetto, giovanotto fiatalember
giovanile tizenéves
giovanile, giovanile ifjúkori, fiatal, ifjú, ifjúi, fiatalos, ifjonti
giovanile, minorenne fiatalkori, ifjú, ifjúsági, fiatal, fiatalos
gioviale, licenzioso könnyelmű életmód, tréfás kedvű, bohém életmód
giovialitŕ, giovialitŕ, gioconditŕ vígság
giovinetto, ragazzo ifjú, ifjonc, kamasz, siheder
giovinetto, ragazzo, giovinetto, ragazzo, figliolo fiú
giŕ, giŕ már
girabacchino, tirante, gancio, controvento összekötő rúd, merevítő szalagvas, vaskapocs, dúc
giradischi lemezjátszó
giraffa zsiráf
girante, persona che stimola, ventola futókerék, terelőlapát, járókerék, munkakerék
girata, girata, volteggio körforgás, agytekervény-rendszer, pörgés, keringés
giratario forgatmányos
giro [di circuito], grembo, tappa [di viaggio] takarás, cimpa, fedél, öl (testrész)
gironzolare, passeggiatina barangolás, lézengés, kódorgás, séta, korzózás
giroscopio giroszkóp, pörgettyű
gita, andara, giro, spingere, motore (fig.), giro kocsifelhajtó, hadjárat, labdaütés, kocsiút
giů di morale, turchino, abbacchiato, azzurro, blu veszteség, állhatatos, konzervatív, csavargó cucca
giubbotto, giubba, copertina di libro [Amer.] zakó, krumplihéj
giubileo jubileum, évforduló
giudeo, ebreo zsidó
giudicare, fabbisogno, valutare, attendere, stima kiszámítás, előkalkuláció, megállapítás (előre)
giudice della giuria bíró, zsüritag, döntőbíró
giudiziario, giudiziale, giudiziario bírói, bírósági
giudizio ész, tudat
giudizio, verdetto ítélet, verdikt, vélemény
giudizioso, assennato, perspicace józan ítéletű, józan eszű
giugulare torok-, nyaki
giullare, burlone udvari bolond
giumenta lidércnyomás, kanca, lidérc
giunchiglia [Bot.] jonquille-nárcisz, szelíd sárga kanári
giunco, canna nyíl, nád, nádas, nádsíp, nádnyelv
giungla csavargótábor, csavargótanya, dzsungel
giunta, comitato bizottság
giuoco, giuocare, spettacolo, spettacolo, pezzo játék, gyors váltakozás, szórakozás
giurato esküdt, esküdtszéki tag
giurato esküdtszéki esküdt, esküdt
giurě, giuria zsüri, ideiglenes, esküdtbíróság, versenybíróság
giurědico, lecito, legale, giudiziario, legale jogos, bírósági, jogi, törvényszerű, legális, jog
giuridico, giurědico törvényes, bírói, törvénykezési
giurisdizione igazságszolgáltatás, törvénykezés, hatáskör
giurisprudenza jogtudomány
giurista, giurista jogász
giustificazione, discolpa, giustificazione [Tip.] nyomdai sorkizárás, megokolás, indoklás, mentség
giustizia, giudice, giustizia, giustizia törvényszéki bíró, méltányosság, igazság
giustizia, giustizia méltányosság, jogosság
glaciale fagyos, jégkori, jeges, glaciális, megfagyott
gladiatore bajvívó, gladiátor
glassa cukorbevonat, jégképződés, zúzmaraképződés
glassa, smalto fényezet, glazúrfesték, glazúr, áttetsző festék
globale teljes, világ-, globális
globale, alto, sů felül, általános, fenti, felülvezérelt, felső
globalizzazione globalizálás
globo, mappamondo, globo, globo terrestre glóbusz, földgömb, földgolyó
globulo pirula, gömböcske, golyócska, cseppecske, csepp
globuloso, informe, globuloso, grumoso fodros, csomós, darabos, göröngyös, hullámos
gloria dicsőség, hírnév
glorioso, glorioso dicsőséges, dicső, tündöklő
glossa, lucentezza kommentár, magyarázat, máz, felületi fény, glossza
glossario szójegyzék, glosszárium
glottide hangrés
glŕndola salivale, salivare nyál-, nyáltermelő
glucosio glükóz, szőlőcukor, keményítőcukor
glůtine, glutinoso, glůtine, collante, glutinoso odatapadó, tapadó, csiriz, ragadós, hozzáragadó
glutinoso ragadós, nyálkás
glutinoso, glutinoso, appiccicoso, appiccicaticcio kockázatos, kínos, veszélyes, rizikós, meredek
gňmena, ristoro, rugiada, gňmena harmat
gnocchetto di pasta bollita kis tömzsi ember, gombóc
gnomo gnóm
gnu [Zool.] gnú
gobba púpos ember
gobba, gobbo púp, púpos ember
goccia di pioggia esőcsepp
goccia, salto, stilla, depressione, depressione leesés, hanyatlás, felvonásvégi függöny, csapóajtó
godimento, voluttŕ, voluttŕ élvezet
goffa, sgraziatamente félszegen, ügyetlenül, kelletlenül
gola torok
gola, burrone szakadék, szurdok
gola, burrone, dirupo, dirupo szakadék (vízmosásos)
goletta söröskorsó, szkúner
golfo, golfo golf
golfo, golfo szakadék, öböl
goloso, ghiottone rozsomák, nagybélű ember, nagyevő ember
goloso, vorace, vorace, ghiotto pénzsóvár, nagyétkű, kapzsi
gomito ívcső, görbület, könyök, könyökidom, hajlat
gomma da cancellare, cancellino, grattino radír, táblatörlő
gomma da masticare rágógumi
gomma, gomma koton, radírgumi, gumi, radír, robber (bridzsben)
gommapiuma habgumi
gommoso, appiccicoso, che mostra le gengive csipás, dagadt, mézgás, puffadt, ragadós
gondoliere gondolás
gonfiato, soffiato, sfiatato, senza fiato petézik, kifulladt, felfúj, kiég, kópéskodik, fúj
gonfiezza, gonfio duzzaszt, megnagyobbodik, megduzzadt, puffaszt
gonfio kifulladt, dagadt, puffadt, kövér
gong harangrugó, gong
gonna, costeggiare asszony, szoknya, alj, leány
gonorrea tripper, gonorrea
gonzo, sempliciotto balek
gorgheggiare jódli
gorgoglio bugyogás, csobogás
gorilla gorilla
gospel [Mus.], Vangelo evangélium
governante kormányzó, irányító
governo della casa, governo della casa, bilancio költségvetés, büdzsé
governo, governo kormányzat
gozzo [Med.] golyva
gracidare károgás, brekegés
gracile, fioco, debole, debole, fiacco, labkle egyes osztályzat, hatástalan, híg, gyönge
gradasso nagyhangú ember, nagy pofájú ember
gradatamente, graduale lépésről lépésre
gradevole, benevolo, benevolo, gradevole, cortese megnyerő, beszédes, előzékeny
gradevolezza, gradevolezza, amenitŕ kellem, kellemesség
gradiente emelkedő, meredekség, sikló, lejtés, ereszke, esés
gradimento, preferenza, gusto kedv, vonzalom, szeretet, vonzódás
gradino, p.p. di to ring, raggio di ruota, piolo létrafok, hangzik, csendül, telefonon felhív
gradito, salutare, desiderato, benaccetto, gradito kellemes, szívesen látott, fogadtatás
grafetta iratkapocs, gemkapocs
graffiato kaparó, szálkás (írás), vakaró, viszkető
graffiatura, graffio, graffio, verniciare rajtvonal, vakaródzás, horzsolás, karcolás
grafia helyesírás, betűzés
grafico, grafico ábra, diagram, grafikon
grammatica nyelvtan
grammo, grammo gramm
grammo, grammo gramm
gran quantitŕ, crollo dei prezzi pangás, gazdasági válság
granaio magtár, hombár, csűr
granaio, granaio, fienile szénapajta
granata gránát
granchio, gambero di fiume, granchio, gambero rák, rák
granchiolino, granchiolino, gamberetto apró tengeri rák, garnélarák, kis tökmag, vakarcs
granchiolino, svista felügyelet, elnézés
grande (m) felnőtt
grande (m) nemesember, főnemes
grande, grande, importante, importante nagy
grandezza, grossezza fényrend, fontosság
granello, granulo, frumento, grano erezet iránya, szemcse, szemer, egy szemernyi, 0
granito gránit
grano, grano, frumento, frumento búza
granturco kukorica
granturco, granturco, mirino, mirino sószemcse, zab, gabona, gabonaszem, búza, tyúkszem
granuloso szemcsés
grappolo fürt, nyaláb, raj
grassetto, neretto félkövér betű, fett betű
grasso, oleoso, untuoso, untuoso kenetteljes, zsírpecsétes, csúszós, pecsétes
grata, inferriata rácsozat, rács, fülhasogató, reszelék, kínos
graticcio, ostacolo, bargiglio pötyögő, ágvessző, fonott vesszőkerítés, szakáll
graticola rögbipálya, futballpálya, sütőrostély
gratifica, compenso, compenso, mercede, premio ellenszolgáltatás
gratificante jutalmazó, kifizetődő, kielégítő
gratitudine, gratitudine hála
gratitudine, gratitudine hála
grato, grato hálás
grato, memore, grato hálás
grattacielo, grattacielo felhőkarcoló
grattugia reszelő
gratuito ellenszolgáltatás nélkül, ingyen, díjtalan
gratuito, folle [Aut.], svincolare, esimere akadálytalan, szabad, ingyenes, mentes, független
grave mosolytalan, mosolytalanul
gravida, grŕvida, incinta állapotos, hasas, sokatmondó, bővelkedő, vemhes
gravidanza horderő, tartalmasság, terhesség
gravitazionale gravitációs
gravitazione, gravitazione gravitáció
grazia csinosság, finomkodás, affektáltság, kedvesség
grazia, grazia, incanto, fascino, seduzione, malia mütyürke, kedvesség, bűvölet, bűbáj, amulett, báj
grazie a, grazie hála vminek
greco antico hellén, görög, hellénista tudós, görögös, ír ember
gregario [di animali], socievole nyájban élő, társaságot kedvelő
gregge, mandria, mandriano, pastore, armento gulya, csorda, csordás, gulyás, embertömeg, nyáj
greggio nyersolaj, pakura, kőolaj, olajüledék
grembiale, grembiule kötény, forgalmi előtér reptéren
gremito, carico di, pieno di rakomány, telve, megterhelt, megrakott, teli
greppia, mangiatoia jászol
grezzo, grezzo mosatlan, éretlen, kőolaj, megmunkálatlan, goromba
grida, lagnanze, clamore, lamentele, gridare moraj, zaj, lárma
gridare, grido csuda dolog, sikoly, mulatságos dolog, sikoltás
grido felkiáltás, felháborodás, felzúdulás
grido 2., rapporto, referto, insegnare, cronaca durranás, értesítő, jegyzőkönyv, dördülés, riport
grido dell'anatra selvatica, clacson [suono] vadlibagágogás, autóduda hangja
grido di saluto, grandine, grandinare, grŕndine jégeső, köszöntés
grido, esclamare, esclamare, grido, gridare, urlo kiáltás, kiabálás
grifagno, grifagno morcosan, mogorván
grifagno, truce, torvo, grifagno, arcigno gyászos, mord, zordon, hátborzongató, kíméletlen
griffa, grinfie, unghia, unghia, graffiare szöghúzó villásvég, karom, köröm, olló (ráké)
grigio [Amer.], grigio sötét, szürke, gyászos, borongós
grigio cenere, frassino, cenere hamu
griglia, arrugginire, arrugginire, ruggine üszög, gabonaüszög, rozsda
griglia, grata, crocchiare ablakrács, rács, tűzrostély
grillare bodros haj, bodorított haj, göndörített haj
grillare fütyülés, zseni, zúgás, okos ember, megkötött alku
grillare, sfrigolio sistergés
grilletto kioldó, kioldógomb, ravasz (lőfegyveré)
grillo krikett, tücsök
grinza, piega, pizzicotto, grinza pliszé, ránc, berakás
grondaia, beccuccio, sprizzare vízköpő, lefolyócső, edény szája, vízsugár
grondare, stillare, stillare unalmas alak, vízköpő, csepegés, málé, csöpögés
groppa, torso hátsó rész, far, maradék, vége vminek, alja vminek
grossezza, grossezza, vigoria, vigoria, spessore vastagság
grossezza, mole, grossezza szám, nagyság, formátum, ragasztóanyag, terjedelem
grossista, grossista nagybani vásárló, nagykereskedelmi vállalat
grossista, grossista nagykereskedő
grosso pezzo púp, nagy darab
grosso, enorme fantasztikus
grosso, grosso, grassello, adipe, grassello termékeny, fekete üröm, ziccer, hatásos szerep
grosso, totale lordo, volgare, lordo, grossolano grossz, nagytucat, 144 darab, grossz, hájas, zöm
grossolanamente, sgarbatamente, con voce roca rekedtesen, mogorván, barátságtalanul
grossolano, grossolano félszeg, suta, bájtalan, báj nélküli, kelletlen
grossolano, grossolano pufók
grotta, grotta grotta, barlang
grottescamente groteszk módon
grottesco groteszk tárgy, groteszk dolog, furcsa tárgy
groviglio, impaccio bonyodalom, kuszaság, hínár, gubanc
grŕcile, debolmente gyenge, gyengén, beteges, betegesen
grŕcile, gracile vézna, kistermetű, apró
gru daru
gruccia, gruccia mankó
grugnire, grugnito röfögés, bokorugró, gyalogos katona, morrantás
grugnito, ringhiare, ringhio morgás, dörmögés
gruppo di uomini [Amer.] csoport, rendőrkülönítmény, lehetőség
gruppo motore, motrice, motore, reattore, ordigno mozdony, motor, gép
guadagnare, utile, profitto, guadagno, guadagno profit, haszon
guadagno, guadagno, guadagno üzleti haszon, kereset, jövedelem, haszon
guado gázló
guado kék festék, festőfű, festő csülleng
guaio, disastro, malanno, malanno, sciagura katasztrófa, szerencsétlenség
guaio, naufragio, naufragio, disfare, guaio roncs, tönkremenés, partra vetett tárgy, hajótörés
guaito ugatás, csaholás
guanto kesztyű
guardalinee [Sport.] partjelző
guardia del corpo, guardia del corpo testőr
guardia forestale, forestale erdész
guardia forestale, guardia forestale erdőőr
guardia, sorvegliante, guardia őrző, virrasztó
guardiaboschi, guardiaboschi erdei vadász, erdőlakó, erdei favágó, erdei ember
guardiamarina [Amer.], distintivo, insegna zászló, jelvény, zászlóvivő, nemzeti lobogó
guardiano gondnok, téli körte, igazgató, felügyelő
guardiano, guardiano, tutore, tutore gondnok
guardina [Mil.] rendőrőrszoba, őrszoba, rendőrőrs
guardingo agyafúrt, feltűnően öltözött, furfangos
guardingo, guardingo, pensoso, pensieroso gondolatokkal teli, elgondolkodó, gondos
guarigione, ricupero, ristabilimento visszaszerzés, energia-visszanyerés, felépülés
guarigione, ristabilimento, ricupero, emendazione rekuperáció, visszaszerzés, felgyógyulás, kivonás
guarnigione, presidio várőrség, helyőrség
guarnizione, pronto, ornamento, stabilito, messo alakulás, megmerevedett, kötött, szerviz, játszma
guasto, avarěa, guasto, difettoso, avarěa tökéletlen
guatare leshely
guerriero harcos
guerrigliero gerilla, gerillaharcos
guida csoportos utazás, társasutazás
guida törzsfőnök, előmunkás
guida turistica, guida turistica útikönyv, útikalauz
guida, guida cserkész őrsvezető, cserkésztiszt
guidare, guidatore, introduzione, introduzione vezérfonal, ismertető, sín, útmutató, idegenvezető
guinta (per ~) továbbá, egyúttal, ezenkívül, továbbmenve
guinzaglio póráz
guita, aumento, somma, aggiunta, addizionare összeadás
guizzo, svolazzare, sfavillare, barlume, vacillare lobbanás
guru guru
guscio [Arch.], insenatura, grotta, cala csóró, hegyszoros, barlang, hegytorok, óvóhely
guscio di noce dióhéj
gustare, costare, sapore, gusto ízlés, megízlelés, ízlelés, íz, érzék
gusto, gusto, entusiasmo ízlés, gusztus, élvezet
gusto, usufruire, costare, sapore aroma, zamat
gustositŕ dilisség
gustoso, gustoso ínyenc, ízes
gustoso, gustoso ízléses, jóízű
hangar mérleg
hangar, hangar, aviorimessa hangár
harem, arem hárem
hascisc hasis
hobby, passatempo hobbi
hobby, passatempo, passatempo időtöltés
hostess légi utaskísérőnő, légikisasszony
i loro, di ella, loro, il loro, la loro, le loro -ök, -juk, -ok, -jeik, -eik, -jök, -jaik, -jük
ibisco hibiszkusz
ibrido korcs, hibrid, keresztezett
iceberg úszó jéghegy
icona szentkép, ikon
idea fissa, larva szeszély, bogár, kukac, féreg, nyű
idea, pensiero, idea, idea, pensiero, nozione sejtés, elképzelés, ismeret, gondolat, eszme
ideale képzeletbeli, példakép, ideál, eszménykép, ideális
idealismo idealizmus
idealista idealista
idealistico idealista
idem dettó, ugyanaz, másolat, hasonló dolog
identico megegyező, azonos
identificazione azonosítás, személyazonosság megállapítása
identikit, disegno di riconoscimento mozaikkép
identitŕ személyazonosság, azonosság
ideologia ideológia, világnézet
ideologico ideológiai
ideologo ideológus
idilliaco, idillico idillikus
idillio pásztorköltemény, idill
idiomatico nyelvi, nyelvjárási, tájszólási, nyelvre jellemző
idiosincrasia idioszinkrázia, jellemző sajátosság
idiotico, idiotico, stupido, asinino szamár
idiotico, ridicolo, ridicolo, idiotico képtelen, nevetséges
idiozia hülyeség
idolatria bálványozás, bálványimádás
idolatrico bálványimádó, bálványozó
idolo bálvány
idoneitŕ választhatóság, kiválaszthatóság, partiképesség
idoneo, adatto, adatto, abile, capace, capace hozzáértő, alkalmas, képes
idra [Mit.] hidra, tömlősbelű, vízikígyó, édesvízi hidra
idrante tűzcsap, vízcsap, hidráns
idrato hidrát
idrato víztartalmú
idraulico vízépítő mérnök, hidraulikus mérnök
idrodinamica áramlástani
idrofobia víziszony, veszettség
idrofobia, idrofobia veszettség
idrofobo, rabbioso, furioso vad, veszett, fanatikus, elvakult
idrofono víz alatti mikrofon, hidrofon
iena [Zool.] hiéna
ieri tegnap
iettatura rossz tekintet, megbabonázó szem, gonosz tekintet
igičnico, sanitario egészségi, egészségügyi, higiénikus
igiene, igiene egészségtan, higiénia, egészségügy
igienico egészségügyi, higiénikus
igloo jégkunyhó
ignobile alantas származású, nemtelen
ignomignosamente megalázóan, megszégyenítően, alávaló módon
ignomignoso meggyalázó, szégyenletes, megalázó, megszégyenítő
ignominioso dicstelen
ignorante, ignorante tudatlan ember
ignorante, inconoscibile megismerhetetlen
ignoranza, agnosia tudatlanság
igroscopico higroszkópos, nedvszívó
il pesare, pesare mérés, mérlegelés
il piů alto, colonello fő-, legmagasabb, legfelső, legfelsőbb
ilare hangosan jókedvű, túláradóan vidám
ilaritŕ, ilaritŕ derű, víg alaptermészet, ragadós vidámság
ilaritŕ, ilaritŕ fellelkesedés, áradó jókedv, emelkedett hangulat
illecito, abusivo tiltott, meg nem engedett
illegale méltánytalan, igazságtalan
illegale, illegale, illegale illegális, törvényellenes
illeggibile olvashatatlan
illeggibilmente olvashatatlanul
illeso, incolume, illeso sértetlen
illogico illogikus, nem ésszerű, logikátlan
illuminato dalla luna holdsütötte, holdvilágos, holdfényes
illusorio látszólagos, hiú, csalóka
illustre, insigne, eccellente, differenza, esimio kiváló
imballaggio, fagotto, carico, zaino, abballare jégtorlasz, málha, poggyász, tömeg, batyu, doboz
imballatore, imballatore konzervgyáros, csomagológép, csomagoló
imbalsamatore balzsamozó, bebalzsamozó
imbarazzante zavaró, kínos
imbarazzo, imbarazzo feszengés, szégyenkezés
imbarazzo, sconcerto, smacco elképedés, hüledezés, meghökkenés, kelletlen érzés
imbarcare beszáll, hajóra száll
imbarcazione vízi jármű, vízi jártasság
imbarco, imbarco beszállás, hajóra szállás
imbarco, tavolato [Mar.], abbordaggio, abbordo kartonkötés, deszkaburkolat, hajóraszállás, penzió
imbattuto, inbattuto veretlen
imbecille bárgyú, imbecilis, tökkelütött, félkegyelmű
imbecille, persona rustica bugris
imbecillitŕ marhaság, ostoba volta vminek, gyengeelméjűség
imbelle gyáván
imbevuto telített
imbottito tömött, kitömött
imbottitura vattázás, tömőanyag, kitömés, töltelékanyag
imbracatura, porcellana, finimenti, bardatura hám, lószerszám
imbrattare, fangoso, imbrattare, infangare, sporco szégyenletes, szeles, alávaló, erkölcstelen, ködös
imbrazzato félénk, szégyenlős, mafla
imbroglio csalafintaság, szemfényvesztés, hókuszpókusz
imbroglione, imbroglio, imbrogliare, barare, baro rászedés, csaló, csalás
imbroglione, imbroglione esőköpeny, dörzsölt fickó
imeneo, nuziale lakodalmi, nász-, menyegzői, lakodalmas
imitativo utánzott, utánzó
imitatore utánzó, imitátor
immacolatamente hibátlanul
immacolato hibátlan
immacolato, immacolato szeplőtlen, el nem halványult, el nem homályosult
immagazzinamento, immagazzinamento, deposito raktár, tárolás, elraktározás, tárolási díj
immagazzinare, negozio, campeggio, immagazzinare áruraktár, bolt, tartalék, depó
immaginario, bizzarro fogalmi, álmodozó, képzelődő, spekulatív
immaginario, immaginario képzelet szülte, képzeletbeli, elképzelt, kiagyalt
immaginativo, fantasioso képzeletből eredő, elképzelt
immagine riflessa, riflessione, consiglio (lit.) észrevétel, visszatükrözés, gáncs, visszavert hő
immancabile, immancabile haladéktalanul, minden bizonnyal
immangiabile, non commestibile ehetetlen
immateriale, incorporeo lényegtelen
immatricolare, registro, estimo, registro számláló, anyakönyv, nyilvántartó könyv, katalógus
immatricolazione beiratkozás
immaturitŕ fejletlenség, éretlenség
immaturo éretlen, kiforratlan, fejletlen
immediatamente, immediato haladéktalanul
immediatamente, subito, subito tüstént, máris
immediatezza azonnaliság, közvetlenség, sürgősség
immediato, immediato, istantaneo sürgős, azonnali
immediato, momento, tratto 3., momento folyó hó, sürgős, azonnali
immensamente mérhetetlenül, roppantul
immensitŕ roppant terjedelem, óriási volta vminek
immersione alámerülés
immerso tompított fény
immigrante, immigrato bevándorló
immigrazione bevándorlás
imminente küszöbön álló, közelgő
imminente, incombente közelítő, fenyegető (veszély), küszöbön álló
imminente, prossimo közelítő, közeledés
imminenza fenyegető közelség, fenyegető veszély
immissario [di fiume], insenatura bebocsátás, keskeny öböl, bejárat, vminek a párja
immissione dati [Comm.], immissione, petizione ráfordítás, bemenő jel, betáplált adat, bemenet
immite, spietato irgalmatlan
immobile, immobile megmozdíthatatlan
immobile, reale, vero, vero, veramente, reale valódi, igazi, valóságos
immollare állati orvosság
immorale erkölcstelen
immortale halhatatlan
immortale múlhatatlan, maradandó, halhatatlan, elmúlhatatlan
immortalitŕ halhatatlanság
immunitŕ védettség, mentesség
immunizzazione mentesítés, védőoltás, immunizálás
immutabile merev
immutabile változhatatlan, megváltozhatatlan
imo (lit.), inferiore, inferiore, volgare, minimo halkan, alacsonyrendű, alsó, alacsony, lehangolt
impaccare, prendere, comprendere megragadás, felfogóképesség
impagabile, impagabile megfizethetetlen
impareggiabile példátlan, összehasonlíthatatlan, párját ritkító
imparentato kapcsolódó
imparziale pártatlan, igazságos, pari, méltányos
imparziale részrehajlás nélküli, pártatlan
impasse, punto morto sarokba szorítás, megoldhatatlan helyzet, vakvájat
impassibile egykedvű
impassibile, impassibile helyén álló, meg nem mozgatott, le nem beszélhető
impassibilmente érzéketlenül, egykedvűen, közömbösen
impastatrice háztartási robotgép
impazienza mohóság
impazienza, impazienza türelmetlenség
impeccabile kifogástalan
impedenza merevség
impedimento, impedimento gátlómű
impedire, paniere, cesta szennyestartó, piaci kosár
impegnativo, obbligatorio, impegnativo kötelező
impegnativo, zelante, impegnativo, zelante udvarias, lekötelező
impegnato odaadó, hű
impegno utalás, elkötelezés, elkötelezettség
impenetrabile áthatolhatatlan
impenetrabile, impermeabile, insensibile áthatolhatatlan
impenetrabile, inpenetrabile, insondabile mérhetetlenül mély, kifürkészhetetlen
impensabile, impensabile elképzelhetetlen
imperativo, legante, legante felszólító mód, ellentmondást nem tűrő, parancsoló
imperatore császár
imperatrice császárné
impercettibile alig észlelhető, alig érzékelhető
imperdonabile megbocsáthatatlan
imperfetto befejezetlen, tökéletlen, hézagos
imperfezione tökéletlenség, befejezetlenség
imperioso dölyfös, zsarnoki, sürgős
imperioso, imperioso, autorevole parancsoló, mérvadó, nagyon határozott
impermabile, impermabile vízálló
impermabile, impermabile vízálló, vízmentes, vízzáró, helytálló, vízhatlan
impermeabile, impermabile esőkabát
impero, ricco, ricco birodalom
imperterrito sodrából ki nem hozható, egykedvű, flegmatikus
imperturbato, indisturbato nyugodt, nem zavaros, sima, nem aggódó
impianto radio, radioricevitore, radio rádiókészülék, rádió
impidocchiato, infestato da parassiti férgektől hemzsegő, gilisztás, férges, bélférges
impiegata, impiegato, impiegato, dipendente tisztviselő, dolgozó, munkavállaló
impiegatizio papi, klerikális, lelkész, írnoki
impiegato, impiegato követségi ember, követségi alkalmazott
impiego, ufficio, impiego, ufficio iroda, hivatal
impinguamento (m) hízás, hízlaló, hizlaló, hízlalás
impinguare, letame trágya, ganéj
impiombatura, giunzione gerendacsatlakozás, összekötés, összeragasztás
implacabile engesztelhetetlen
implementazione [Comp.], realizzazione végrehajtás, kivitelezés
implicazione, risvolto belekeveredés, belevonás, beleértés
implicito, assoluto fenntartás nélküli, beleértett, hallgatólagos
implosione betódulás, láncreakciót előidéző robbanás
implume éretlen, frissen kelt, napos, tapasztalatlan
impoliticamente oktalanul
impolitico, inopportuno meggondolatlan, oktalan, célt tévesztett
imponderabile súlytalan, le nem mérhető, kiszámíthatatlan
imponente, maestoso hatásos, tiszteletet parancsoló
impopolare népszerűtlen
importante, importante, espressivo kifejezésteljes, kifejező, fontos, lényeges
importatore importőr
importazione behozatal, importálás, import
importazione, significato, senso 3., importo import, horderő, árubehozatal, értelem
importunitŕ alkalmatlankodás, sürgető kérés
importuno okvetetlenkedő, sürgető
imposizione, angheria tehertétel, visszaélés, büntetési feladat, kivetés
imposta fondiaria földadó
imposta indiretta, daziare, dazio közvetett adók igazgatása, fogyasztási adó
imposta, tassa, daziare, erariale, erariale, tassa adózás, rovásadó, adóteher, szemrehányás, díj, adó
imposto, forzato erőszakolt, kényszeredett
impostore szédelgő, kókler, sarlatán
impotente impotens
impotente, impotente tehetetlen
impotenza impotencia
impoverimento elszegényedés, elszegényítés
imprecare, maledizione, maleficio, maledire átok
imprecisione pontatlanság
impreciso pontatlan
impreciso, inesatto pontatlan
impreciso, torbido, indeterminato eldöntetlen
imprenditore, direttore, conduttore, imprenditore ügyvezető, osztályvezető
imprenditore, imprenditore, capo, capo főbonc, felvigyázó, szuper, felületből kiálló gomb
imprenditore, impresario, imprenditore színházi vállalkozó, impresszárió, vállalkozó
impresa, impresa butik
impresario temetkezési vállalkozó
imprescindibile, inevitabile elkerülhetetlen
impressionante hatásos
impressionare, impressione ismertetőjel, bélyegző, bélyeg
impressionismo impresszionizmus
impressionista impresszionista
imprevedibile megjósolhatatlan
imprevidenza könnyelműség, előrelátás hiánya, vigyázatlanság
imprevisto, imprevisto előre nem látott, váratlan
impronta digitali ujjlenyomat
improprietŕ illetlenség, helytelenség
improprio illetlen, nem odavaló, téves, ízléstelen
improvvido előre nem gondoskodó, könnyelmű, nem előrelátó
improvvisamente, repente, di colpo egyszerre csak
improvvisato rögtönzött, rögtönző
improvvisato, improvvisazione [Mus., estemporaneo rögtönözve, improvizáció, rögtönzés, rögtönzött
improvvisazione improvizáció
improvviso, repentino, brusca, innaspettato váratlan, kapkodó, hirtelen, összefüggéstelen
imprudente, imprudente nem okos, oktalan
imprudenza, avventatezza elhamarkodottság
impudente arcátlan, szemtelen, pimasz
impudenza, faccia tosta, audacia, sfrontatezza rettenthetetlenség, vakmerőség, elszántság
impudenza, insolenza, sfrontatezza arcátlanság, szemtelenség, pimaszság
impugnatura, manico, elsa orsószár, markolat
impulsivo megfontolás nélküli, lobbanékony, gerjesztő
impulso elindítás, megindítás, mozgatás, működtetés
impulso lendítőerő, ösztönzés
impulso, impulso, propulsione hajtás, előrehajtás
impulso, in movimento, commovente, pigliante szállítható, hordozható, mozgó, mozgásban lévő
impunitŕ büntetlenség
impuro, immondo nem tiszta, tisztátalan, kevert, tisztátlan
imputabile tulajdonítható, felróható
imputazione gyanúsítás, tulajdonítás
imputazione, imputazione, accusa, accusa vádemelés, vád
in alto, a, a, sů, sů, sů, su oda, fel, közel, -ig, fenn, közelbe, fel vmire
in apparenza, in apparenza, evidente, evidente nyilvánvalóan
in avanti tovább, előre
in cambio di niente, ad ufo, ufo, per niente ingyen, hiába, ok nélkül
in casa, in casa hazai pályán, itthon, otthon, saját pályán
in caso contrario, in caso contrario, se no, se no máskülönben, egyébként, másképpen, másképp
in comune, in comune, collettivo kollektíva, kollektív, együttes, közös
in conformitŕ tehát, éppen ezért, következésképpen, megfelelően
in direzione di, a tavola, verso, in, inverso felé, körül, vminek érdekében, közel, tájt, tájban
in due, in due, separatamente, a pezzi távol, ketté, szét
in eterno, eterno, eterno örökké
in futuro, futuro jövendő, jövőbeli, jövő, jövő idő, leendő
in germe, embrionale csíra-, csírájában levő
in linea di massima, fondamentalmente alapjában véve, alapvetően, alapjában
in mezzo a, sotto, fra, sotto közé, között
in mezzo, frŕ, tra, fra, fra között
in modo assorto, sommerso gondolatokba merülve, szabadfogás
in modo contagioso fertőzés által
in modo da ostruire gátló módon, obstruktívan
in modo opulento fényűzően, pazarul, dúsan
in modo vuoto, vuotaggine, vacuo űr, üresség
in modo zoppicante, zoppicando, con esitazione nehézkesen, vontatottan
in nessun luogo sehol, sehova
in parte, parziale, parziale részben
in piedi pozíció, tekintély, tartós, álló helyzet, álló
in prima linea, generalmente jobbára, főleg
in prima linea, principalmente főleg
in qua, qua, qui, per di qua ide, erre
in qualche luogo, in qualche luogo bárhol, valahol, valahová, sehová, bárhová, sehol
in qualche luogo, in qualche luogo valahol
in rovina, rovinoso düledező, pusztító, veszedelmes, vészes, romos
in salita hegynek felfelé
in servizio szolgálatban
in sommo grado, estremamente, assai, molto, molto szerfelett, rendkívül
in tutto e per tutto keresztül-kasul
in vendita eladó
in veritŕ bizony, valóban
in veritŕ, invero, in veritŕ csakugyan, igazán
in via eccezionale kivételesen, mód felett
in, dentro, negli, fino a bele, -be, -ba
in, in, appo, dopo questo, poscia (ant.) azután
in, successivo, seguente hívek, alábbi, párthívek, követés, követők
inabile ügyetlen
inabile al lavoro, menomato, inabile al lavoro munkaképtelen, meghibásodott, nyomorék
inaccessibile, irraggiungibile, irraggiungibile megközelíthetetlen, hozzáférhetetlen
inaccettabile elfogadhatatlan
inadatto, inabile al lavoro, inabile al lavoro nem alkalmas, nem használható, alkalmatlan
inalterabile megváltoztathatatlan, változatlan
inammissibile elfogadhatatlan, meg nem engedhető
inamovibile, irremovibile megmozdíthatatlan, helyhez kötött, szenvedélytelen
inapprezzabile, prezioso, inestimabile felbecsülhetetlenül értékes, felbecsülhetetlen
inarrestabile megállíthatatlan
inattendibile megbízhatatlan
inattivo inaktív
inaugurale megnyitó beszéd, beköszöntő, fölavató, székfoglaló
inaugurazione megnyitás, felavatás, életbeléptetés
inavvertitamente, per disgrazia, per disgrazia esetlegesen, véletlenségből
incalcolabile felbecsülhetetlen, kiszámíthatatlan
incallito, incallito kérges, megkérgesedett, varas, heges, üledékes
incalzante trébelés, csavarvágás, hajlítás, sávozás, foglalat
incandescente, incandescente izzó
incantevole, dilettevole, dilettevole varázslatos
incantevole, gentile, leggiadro, ammaliante bájos
incantevole, incantevole elbűvölően, varázslatosan
incapace, inadatto, inadatto tehetetlen, cselekvőképtelen
incapace, scomodo, inetto, maldestro, goffo félszeg, kínos, alkalmatlan, esetlen
incapacitŕ képtelenség, tehetetlenség
incaricato gyám
incarico permanente állandó rendelés, folyamatos rendelés
incarnazione testté válás, megtestesülés
incarnazione, personificazione, presentazione megtestesülés, megtestesítés
incassare, denaro in contanti, contante, incassare készpénz
incasso, guadagno, guadagno, provento jövedelem, bevétel, hozadék
incastro, cuocio, articolazione, spinello [slang] bütyök, egybesült bélszín, kapcsolt, társ-, közös
incauto, incauto elővigyázatlan, vigyázatlan, nem óvatos
incauto, sbadato, leggier, incauto, disattento gondtalan, gondatlan
inceneritore szemétégető, krematórium
incenso tömjénezés, füstölő, tömjén
incentivo ingerlő, ösztönzés
incerto, incerto kérdéses vmi, szóban forgó
incespicare, intoppare botlás
incessante folytonos, szakadatlan
incessante szüntelen, szakadatlan
incessante változatlanul heves, nem csökkenő
incessante, ininterrotto, durabile, durabile megszakítatlan, folytatólagos, folytonos
incessante, sempiterno, eterno, durabile, durabile szűnni nem akaró, örökkévalóság, örökös
incesto vérfertőzés
incestuoso vérfertőző
inchiesta, scrutinio, voto, votazione, inchiesta szavazatszámlálás, szavazóhelyiség, szavazat
inchinare, chinarsi lehajlás, görbe hát, kancsó, meggörnyedés, serleg
incidentale, accessorio esetleges
incidente, incidente, accidente, infortunio baleset
incidenti halálos áldozatok
incidenza előfordulás, elterjedtség, véletlen esemény
incipiente fejletlen, kezdeti, kezdődő, kezdetleges
incipiente, cominciante kezdő, kezdeti
incisione metszés
incisione, tagliente, talea, taglio, ritaglio szabás, kivágás, dugvány, forgácsolás, vágó, vágás
incisivo éles
incisivo metszőfog
inclinato, incline, propenso rézsútos, lejtős, elhajló, ereszkedő, dőlt
inclinato, posai támaszkodó, hátradőlő, megtámasztott, hátradőlt
inclinazione, pendenza, piano inclinato, chinare lejtősség
incline, disposto szándékú, hajlandó, hajlamos
inclusione beékelődés, belefoglalás, bezáródás, beleértés
incluso belevéve, beleszámítva, zárt, beleértve
incluso, inclusivamente beleértett, bezárólag, beleszámított
incoerente zavaros, összefüggéstelen
incoerenza zavarosság, összefüggéstelenség
incognito rangrejtve, álnéven, rangrejtett, inkognitóban
incollerito, arrabbiato, irato haragos
incolpato, accusato, accusata vádlott, terhelt
incolto megtört
incolto, incolto, analfabeta műveletlen, írástudatlan ember, tanulatlan
incombenza, occupare, lavoro, quesito, compito vállalkozás, munka, lecke
incombustibile tűzálló, tűzbiztos
incomodare, tentativo, sforzo igyekezet
incomparabile egyedülálló, össze nem hasonlítható
incomparabile, senza esempio hasonlíthatatlan
incompatibile nem vegyíthető, összeférhetetlen, vegyíthetetlen
incompatibile, esclusivamente, esclusivo zártkörű, kizárólagos
incompetente magán, nem hivatásos, nem szakszerű, magánjellegű
incompetenza, inettitudine, ocaggine együgyűség
incompiuta, incompiuto utolsó simítás nélküli, kidolgozatlan, simítatlan
incompleto nem teljes, befejezetlen, tökéletlen, csonka
incompleto, mezzo, mezzo doolaro [Amer.], metŕ fél
incomposto előnytelen, nem jól álló, illetlen
incomprensibile, incomprensibile érthetetlen, megfoghatatlan
incomprensibile, incomprensibile, inconcepibile hihetetlen, alig hihető
incomprensione értetlenség
incondizionato, incondizionato feltétel nélküli
inconfondibile, indubbiamente félreismerhetetlenül, félreérthetetlenül
inconfutabile szétszedhető, leütő, kiütő
incongruente össze nem illő, összhangban nem álló, oda nem illő
inconsapevole, inconscio eszméletlenül, eszméletlen
inconsistente ellentmondó, összeegyeztethetetlen, nem összeillő
inconsolabile vigasztalhatatlan, vigasztalan
inconsutile varrás nélküli, egy darabban szőtt, varrat nélküli
incontaminato, forbire, tčrgere (irr), lindo, puro ügyes, akadálymentes, korrekt, sima, teljesen
incontestabile, incontestabile, indiscusso megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, elvitathatatlan
incontestabile, incontestabilmente tagadhatatlanul, kétségtelenül, cáfolhatatlanul
incontestato nem vitás, nem vitatott, kétségbe nem vont
incontrare, scontrare, incontro viadal, összecsapás, szerelmi légyott, mérkőzés
incontrato találkozik
incontro, luogo d'incontro, appuntamento megbeszélt találkozóhely, megbeszélt találkozó
incontrollato ellenőrizetlen
incontrovertibile, inoppugnabile megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, tagadhatatlan
incoraggiamento bátorítás, buzdítás
incorporato, registrato bekebelezett, egyesült, eggyé vált
incredibile, incredibile hihetetlen
incredulo hitetlen tamás
incrementale adalékos, járulékos, differenciális, növekvő
incremento növedék, nyereség, növekvés, gyarapodás, növés
incremento összevisszaság, zűrzavar
incremento, aumento di valore, incremento növekedés, gyarapodás, áradmány, növedék
incresparsi, increspatura halk moraj, fodrozódás, hajfodor
incriminante terhelő
incriminazione vád, vádirat
incriminazione vádemelés, felelősségre vonás
incrociatore cirkáló, kajütös motorcsónak, jacht
incrocio, crociata, crociata vasúti átjáró, kereszteződés, átkelés
incrocio, crociata, intersezione útkereszteződés, metszőpont, csomópont, átvágás
incrollabile megingathatatlan, kitartó, rendületlen
incubatrice keltetőgép, inkubátor
incubazione lappangás, költés, kiköltés, inkubáció, keltetés
incudine üllő
incursione hirtelen behatolás, betörés, portyázás, behatolás
incurvato, curvo görbe, hajlott, hajlított
indagare barlang, mélyedés, üreg
indagare, ricerca, perquisizione keresés, kutatás, nyomozás, vizsgálat, motozás
indagatore fürkésző, aprólékos, szívhez szóló
indebitamente helytelenül, túlságosan, indokolatlanul
indebito, insufficiente, insufficiente túlságos, aránytalan, indokolatlan, illetéktelen
indebolimento rongálás, megrongálás, gyengülés, megromlás
indebolimento, indebolimento legyengítés, legyengülés, elgyengülés, elgyengítés
indecifrabile kibetűzhetetlen
indeciso, incerto határozatlan
indefessamente folyton, szüntelenül, szakadatlanul
indegnitŕ érdemtelenség, értéktelenség
indegno érdemtelen, értéktelen, méltatlan, gyarló
indesiderabile nemkívánatos
indiano, pellerossa rézbőrű, indián
indicativo jelentő, jelentő mód
indicatore, puntatore, lancetta, lancetta irányzó személy, irányzó, tanács, tipp, pontozó
indicazione, indizio vmire utaló jel, feltüntetés, rámutatás, indikáció
indicibile, indicibile leírhatatlan, kifejezhetetlen, nehezen kiejthető
indietro, appresso, dietro, in ritardo hátsórész, mögött
indifeso védtelen
indifeso, impacciato, impotente, impacciato haszontalan, gyámoltalan, gyám nélküli, tehetetlen
indifeso, indifeso védtelen, védtelenül
indifferente érdektelen, nem érdekelt, érdeklődést nem tanúsító
indifferenza közömbösség
indigente rászoruló
indignato, indignato felháborodott, haragos, méltatlankodó, ingerült
indimenticabile felejthetetlen
indipendente, indipendente, di professione libera szabadúszó
indipendenza, autonomia függetlenség
indiretto, mediato közvetett
indiretto, mediato, mediato, indiretto közvetett
indirizzare, mando, mandare erős bukdácsolás, felemelkedő mozgás, emelő hatás
indirizzo, indirizzo [Comp.], arringa, discorso cím, címzés, ügyesség, modor
indisciplina fegyelmezetlenség
indiscrezione tapintatlanság, neveletlenség, tolakodás
indiscriminato válogatás nélküli, össze-vissza
indiscutibile, inappellabile kétségbevonhatatlan, kétségtelen
indispensabile, indispensabile nélkülözhetetlen, elengedhetetlen
indispensabile, requisito, prerequisito előfeltétel
indispettito, tetro, cupo morózus
indisposizione gyengélkedés
indistinguibile megkülönböztethetetlen
indistinto nem kivehető, nem világos
indistruttibile elpusztíthatatlan
indisturbato, indisturbato szabad
individualista világ vándora, pártból kilépett, ellenzéki, kóbor
individualitŕ egyéniség
individuo scheletrico sovány állat, nyak, sovány ember, tarkó
indivisibile oszthatatlan
indocile, ingovernabile kezelhetetlen, zabolátlan, nehezen kezelhető
indolente lusta, tétlen
indolenza ernyedtség, lazaság
indolenza hanyagság
indomabile, incontrollabile, incontenibile ellenőrizhetetlen
indomani másnap
indomito hajthatatlan, rettenthetetlen
indonesiano indonéz, indonéziai
indovino, chiromante jós, jósnő
indovino, chiromante, chiromante jós, igazmondó, ájtatos manó, jövendőmondó
indovino, promettere, augure augur, látnok, madárjós, jós
induista, indostano, indů hindu, indiai, indus
indulgente, indulgente béketűrő
indulgente, paziente, indulgente türelmes, páciens
indulgenza belemerülés, elnézés, bűnbocsánati búcsú
indulgenza, indulgenza kegyelem, enyheség, irgalom, irgalmasság
indulgenza, indulgenza, costanza, pazienza türelem
indurito, ostinato kemény szívű
industriale, fabbricante, fabbricatore termelő
industriosamente, diligente szorgalmasan, buzgón, iparkodva
induttanza önindukció, induktív ellenállás, induktancia
induttivo indukciós, áramgerjesztő, induktív, következtető
induzione rávezetés, következtetés, áramgerjesztés, indukció
inebbriare fellelkesült, örömmámorban úszó, emelkedett
inebbriare iszákos
inebriante szenvedélyes, részegítő, mámorító
inedia éhezés, éhínség
ineffabile kifejezhetetlen
ineffabile kimondhatatlan
ineffabile kimondhatatlanul rossz, eléggé el nem ítélhető
inefficiente, incapace, incapace szakszerűtlen, használhatatlan, hatástalan
inefficienza elégtelenség, eredménytelenség, szakszerűtlenség
ineguale, ineguale, disuguale egyenlőtlen, nem egyenlő, nem összeillő
inequivocabile félreérthetetlen, félreismerhetetlen
inerente benne rejlő, vele járó
inerme fegyvertelen, fegyvertelenül
inerte renyhe, tétlen, érzéketlen, élettelen, nyugvó
inesattezza pontatlanság
inesauribile kimeríthetetlen
inesorabile engesztelhetetlen, kérlelhetetlen
inesorabile, inflessibile kérlelhetetlen, hajthatatlan
inesperto járatlan, nem hozzáértő
inesperto, avannotto, pivello zöldfülű
inespressivo, vitreo, glassato, smaltato beüvegezett, mázas, simított, mázzal bevont
inespugnabile bevehetetlen, legyőzhetetlen
inevitabile, inevitabile elmaradhatatlan, obligát, szükségszerű, kényszerű
inevitabilmente, immancabile elkerülhetetlenül, szükségszerűen
infagottare, avvňlgere, scialle, fascia, involgere belépő (ruhadarab), felöltő
infallibile, infallibile tévedhetetlen, csalhatatlan, csalatkozhatatlan
infamare, scorno kegyvesztettség
infame, infame gonosz
infame, infame, vile hitvány, gyarló
infame, nefando, infame becstelen, rossz hírű
infame, vile skorbut
infamia becstelenség
infanticidio gyermekgyilkosság, gyermekgyilkos
infantile, fanciullesco, fanciullesco, puerile gyermeki, gyermekes, fejlődésben visszamaradt
infanzia gyermekkor, kezdeti szakasza vminek, kiskorúság
infatti, infatti, davvero, davvero, difatti, anzi tényleg, csakugyan, valóban
infaustamente, infausto baljóslatúan
infausto, infausto, nefasto baljós, rosszat sejtő, baljóslatú, ominózus
infedeltŕ hitetlenség
infelice szerencsétlen flótás, szegény ördög
infelice, casuale, accidentale, accidentale pót, esetleges, akaratlan, mellékes, módosító jel
inferiore [di posizione], minore fiatalabb, későbbi, ifjabb, fiatalabb rangú, öcsi
inferioritŕ rossz minőség, alsóbbrendűség
infermeria gyengélkedő szoba, kórház, betegszoba, gyengélkedő
infermiera, balia, badare, allattamento, coltivare nővér, ápolónő, gyermekgondozó, ápoló, dajkamese
infermo, invalido, nullo, nullo rokkant, munkaképtelen, érvénytelen, semmis
infernale pokoli
infernale pokoli, ördögi
inferno fene, pokol, játékbarlang, kártyabarlang
infettivo ragályos, fertőző
infezione, infezione elkobozhatóvá válás, fertőzés, umlaut, ragály
infezione, infezione, contaminazione szennyezés, szennyező anyag, szennyezettség
infido hűtlen
infiltrazione beszűrődés, átszivárgás, beszivárgás
infine, alla fine, alla fine végén, végül
infine, durare, ultimo, reggersi, scorso, scorso kaptafa, elmúlt, végleges, múlt, utolsónak, vég
infinitesimo elenyésző, végtelenül kicsi
infinito, infinito végtelen
infinitŕ végtelenség
inflazione felfújás, felpuffadás, infláció
inflessibile, non esitante biztos, habozás nélküli
influente befolyásoló, befolyásos, ható
influenza, influenza influenza
influire, influsso, influenza, influsso hatás, befolyás
influsso, influsso fölény
influsso, influsso, impatto hatás, behatás, nekiütődés, ütközés, kihatás
infondato, infondato, fasullo, difettoso, fasullo helytelen, rossz
informale kedvesen közvetlen, könnyed
informativo tájékoztató, felvilágosító, informatív
informatore, delatore spicli, feljelentő, besúgó
informazione, informazione, richiesta, inchiesta nyomozás, vizsgálat, érdeklődés, kérdezősködés
informe formátlan, alaktalan
informe, informe alaktalan, formátlan
informitŕ, informitŕ alaktalanság
infossamento, concavo, cavo, depressione, concavo üreges, homorú, üreg, völgy, életlen, beesett
infrastruttura infrastruktúra, közlétesítmény-hálózat
infrazione megszegés, áthágás
infrazione, infrazione, violazione erőszak, megsértés, megszegés, háborgatás
infrequente, raro nem gyakori, ritka
infruttuoso, infecondo terméketlen
infuocato robbanékony, szenvedélyes, tüzes
infusione, infuso leforrázás, forrázat, beömlesztés, növényi kivonat
ingannevole álnok, csalfa
ingegneria mérnöki munka, machináció, gépszerkesztés
ingegnoso elmés, ötletes, eszes, ügyes, találékony
ingenuitŕ találékonyság, leleményesség
ingenuitŕ természetesség, mesterkéletlenség, gyermetegség
ingerenza, intromissione, intromissione zavaró hatás, fogaskerekek megakadása, lebegés
ingestione bevitel, lenyelés, elfogyasztás
ingiuria, invettiva förmedvény, kirohanás vki ellen
ingiustizia igazságtalanság
ingiusto igazságtalan, méltánytalan
inglese, inglese angol
ingombrante fáradságos, ormótlan
ingombrante, ingombrante alaktalan, testes
ingombrato, sovraffollato túlzsúfolt, túlnépesedett
ingranare zárószerkezet, egymásba eresztés, reteszelés
ingrandimento, ingrandimento növelés, nagyobbítás, hosszabbítás, nagyobbodás
ingratitudine, ingratitudine, ingratitudine ellenszenves viselkedés, kellemetlen viselkedés
ingrato hálátlan
ingrato hálátlan
ingrato, ingrato hálátlanul, hálátlan módon
ingrato, ingrato nem nagyon hálás, hálátlan, nem valami hálás
ingrediente tartozék, alkotórész
ingresso kapuszín, kapualj, kapubejárat, szállítóvájat
ingresso, ammissione, ingresso belépés, beengedés, felvétel, bebocsátás
ingresso, gruppo di interesse, atrio, lobby érdekvédelmi csoport
ingresso, imboccatura, abboccatura, muso, apertura torkolat, luk, száj, bejárat, nyílás
ingrosso nagybani, nagybani eladás, nagykereskedelmi
inguaribile, insanabile, inguaribile gyógyíthatatlan
inguinale lágyéktáji, lágyéktáj, lágyék-
inibitore inhibitor, gátlószer, védőszer, gátló
inibitorio gátló
inibizione gátlás
iniezione, colpo di punta döfés, injekció
iniezione, siringa injekció, befecskendezés
inimicizia, nimistŕ, ostilitŕ ellenségeskedés, gyűlölködés
ininterrottamente egész idő alatt
iniquitŕ gonoszság
iniquo jogtalan, igazságtalan, törvénytelen
iniziativa javaslattételi jog, kezdeményezés, bevezető
iniziato beavatott
iniziato elkezdődik, megkezdődik, kezd, kezdődik, megkezd
iniziato, chi č addentro, iniziato beavatott
inizio, avvento, inizio megérkezés, megjelenés, eljövetel
inizio, iniziazione bevezetés, kezdeményezés, beavatás, felavatás
innamorata, amica, fidanzata, amica barátnő
innamorato 2. dédelgetett, kedvenc, szerető
innamorato 2., innamorato, bello (m), amante kedves, szerető
innamorato, amore 3 jegyes, szerelmes, babája vkinek, szerető
innato beltenyésztésű
innato, insito vele született, természetadta
innaturale szeretetlen, természetellenes, nem természetes
innegabile cáfolhatatlan
inning [Sport.] helycsere baseballban
innocenza, innocenza ártatlanság
innocuo ártalmatlan
innovatore, novatore (-trice) újító
innovazione új szokás, újítás
innumerevole tömérdek, elmondatlan
inoffensivo ártalmatlan, nem bántó, nem kellemetlen
inoffensivo, innocuo, innocuo ártalmatlan, ártatlan
inoltre továbbá
inoltre, peraltro, ulteriormente, ulteriormente sőt, emellett, azonkívül, azonfelül
inondato vízen úszó, víztől mosott, vízmosta
inondazione elárasztás, árvíz
inopportuno időszerűtlen, nem időszerű
inopportuno rosszkor alkalmazott, nem időszerű
inopportuno, improprio, inappropriato alkalmatlan
inorganico szervetlen
inosservanza, noncuranza, disprezzo, trascurare fitymálás, semmibe vevés
inosservato, inosservato, visto (no ~) mellőzött, észrevétlen
inpeditivo, ostruente, ritroso obstruktív, gátló, akadályozó
inperdonabile, imperdonabile megbocsáthatatlan
inquadrato, incorniciato bekeretezett, keretes
inquietante aggasztó
inquietante, inquietante felkavaró, zavaró
inquietare aggódás
inquieto elintézetlen, le nem ülepedett, határozatlan
inquieto, assillato zaklatott
inquieto, forsennato, agitato frenetikus, őrjöngő, eszeveszett, őrült, tomboló
inquietudine, inquietudine gyötrelem, kényelmetlenség
inquietudine, inquietudine, irrequietezza nyugtalanság
inquilino, affittuario bérlő
inquinamento szennyezés
inquisitore vizsgálóbíró, inkvizítor
insabbiare, limo hordalék, iszap
insabbiato pezseg, sistereg
insalata saláta
insanguinato, insanguinato, sanguinolento véres
insano őrült, elmebeteg, elmebajos
insaziabile telhetetlen, kielégíthetetlen
inscrutabile kifürkészhetetlen
insediamento átvállalás, állami tulajdonba vétel, átvétel
insegna, vessillo (poet.), modello szabvány, alapvető, mérték, nívó, standard, oszlop
inseguimento, inseguimento űzés, törekvés, elfoglaltság, keresés
inseminazione, fecondazione megtermékenyítés
insensibile érzéketlen
insensibile, insensibile kőszívű
insensibile, insensibile, scortese, scortese nem szíves
insensibile, insensibilmente barátságtalanul, rosszindulatúan
insensibile, insensibilmente, spietatamente szívtelenül
insensibilitŕ fásultság
insensibilitŕ, insensibilitŕ barátságtalanság, kíméletlenség, nyerseség
inseparabile elválaszthatatlan
inserente hirdető
inserire, inserto [di rivista], innestare beillesztés, betét, betoldott darab, beszúrás
inservibile, disůtile, inutile, inutile, vano 2. hasztalan, hiábavaló, használhatatlan
inserzione beillesztés, hirdetés, betétel, tapadási hely
insetto, insetto rovar
insignificante semmitmondó
insignificante, vano (3) elcsépelt, csekély fontosságú, hétköznapias
insincero mézes-mázos, émelyítő, túlzó, édeskés
insincero, insincero alattomos, álnok, nem őszinte, csalárd, színlelő
insinuante burkolt, célzatos, burkoltan célzó, behízelgő
insipido, insulso ízetlen
insistente kitartó, rendíthetetlen, megoldást követelő
insistere, insistere könyörögve
insoddisfacente nem kielégítő, egyes osztályzat
insoddisfatto, malcontento, scontento elégedetlen
insoddisfazione kielégítetlenség
insolazione inszoláció, napfénybesugárzás, naptájolás
insolente pimasz, szemtelen
insolente, ganascia, guancia, gota, mascella orca, pofa, pofátlanság, arc
insolente, insolente szemtelenül, pimaszul
insolenza, impertinenza, esositŕ szemtelenség, feleselés
insolvente fizetésképtelen
insolvenza fizetésképtelenség
insomma egy szóval, összefoglalva, dióhéjban
insonne álmatlanságban szenvedő egyén
insonne, insonne álmatlan, éber
insonnia, insonnia álmatlanság
insonnia, insonnia álmatlanság
insorpassabile felülmúlhatatlan
insorpassato, insuperato felül nem múlt
insorto lázadó, felkelő
insospettato gyanún felül álló
insostituibile pótolhatatlan
inspiegabile megmagyarázhatatlan, érthetetlen
inspiegato megmagyarázatlan
instabilitŕ ingatagság, változékonyság, instabilitás
installato, immobile, immobile, allegato vmivel együttjáró, rögzített, felkötött, erősített
instancabilmente fáradhatatlanul
insubordinazione fegyelemsértés
insuccesso, fracasso, fallimentare, fiasco, fiasco meghibásodás, elmulasztás, szervi elégtelenség
insudiciare, macchia sűrű füst, paca, füstölgő tűz
insufficiente, inadeguato inadekvát, nem kielégítő
insufficiente, insufficiente, scarso elégtelen
insufficienza elégtelenség
insulsaggine, insulsaggine, banalitŕ köznapiság, banalitás
insulto, calunniare ligatúra (zenében), hadarás, szégyenfolt, kötőív
insulto, insulto, offensivo, offensivo gyalázkodó, sértegető
insurrezionale inszurgens, lázadási, felkelési
insurrezione fellázadás, lázadás, felkelés
intaccatura, intaccatura, tacca csorba, horony, egy pont (krikettben), szurdok
intagliatore fafaragó
intaglio vésés, fafaragás, faragás, faragvány
intancabile, senza pneumatici fáradhatatlan
intangibile nem tapintható, felfoghatatlan, nem érzékelhető
intatto, intatto érintetlen
intatto, intatto, vergine, nuovo di fabbrica szűz, érintetlen
integrale, integro egész számú, integrál, ép, összeépített, egész
integrato egységbe rendezett, integrált
integrazione teljessé tevés, beilleszkedés, egységbe rendezés
integritŕ, dirittura sértetlenség, tisztesség, feddhetetlenség
intelaiatura, base, impalcatura, base állványozás
intellettuale szellemi, intellektuális, észbeli, értelmiségi
intelligente, scaltro, perspicace, perspicace körültekintő, ravasz, furfangos, előrelátó
intelligenza, perspicacia, acutezza, notizie [pl] intelligencia
intelligibile érthető
intelligibilitŕ érthetőség
intemperanza részegesség, zabolátlanság, alkoholizmus
intenditore műértő
intenebrare, ermetico, ottenebrare, oscuro ismeretlen, tompa, zavaros, kétes hírű
intensitŕ intenzitás
intensivo, acuto, nitido, nitido minden hájjal megkent, akut, eszes, égető, átható
intenso nagyfokú
intentato, non provato kipróbálatlan, még nem tárgyalt
intenzionale, intenzionale akaratos, szándékos, önfejű
intenzionale, intenzionale szándékos, akaratos
interamente, interamente, sano, sano, pozzo, bene szerencsésen, nos, akna, a kutyafáját!, szerencsés
interazione kölcsönhatás
intercapedine, interstizio köz, hézag, likacs, pórus, térköz, fuga
intercettore megszakító, gyűjtőcsatorna, felfogóedény
interconnessione összekapcsolódás
intercontinentale földrészek közötti, interkontinentális
interdipendente kölcsönösen egymástól függő
interdizione, proibizione, maledizione, bando kiátkozás, átok, megtiltás, kitiltás, tilalom
interesante, avvincente, assorbente, interesante abszorbens, elnyelő, abszorbeáló, felszívó
interessenza, interessare, interesse, interesse érdek, kamat, érdeklődés
interfono házi telefon, duplex távbeszélőrendszer
interim [Pol.], temporaneo átmeneti, időköz
interiore, nazionale, nazionale, orale [Farm.] bel-, belföldi
intermediario közvetítő, közbenső
intermediario, agente di cambio, sensale zálogkölcsönző, ügynök, bírósági szolga, alkusz
intermedio közbenső, közbeeső, középfokú
interminabile végeérhetetlen
intermittente szünetelő, kihagyó, megszakításos, váltakozó
internato, istituzionalizzato intézményesített
internazionale, internazinale nemzetközi
interno, interiore, interiore, interiore belseje vminek, belföld, belső, ország belső része
intero, assoluto, assolutamente, intero abszolút, feltétlen
intero, globale, globale hibátlan, ép
intero, rotondo, globo, cerchio, giro, arrotondare forduló, karika, változás, körút, létrafok, forgás
interpolazione interpoláció
interpretazione értelmezés
interrogatorio, disamina, esame, esame, esami vizsga
interrogatorio, interrogazione, interrogatorio vallatás, kérdezés, kikérdezés, kihallgatás
interruttore váltó, lovaglópálca, áttérés, kapcsoló, átállás
interruzione félbeszakítás
interruzione zárvatartás, üzembezárás, üzemszünet, bezárás
interstatale államok közötti, több államot érintő
interstellare csillagközi, csillagok közötti, világűri
intervento, intervento beavatkozás, közbejötte vminek
intervistato meginterjúvolt személy, meginterjúvolt
intervistatore interjúvoló, kikérdező
intesi (pret. intendere) jelent, akar, szándékozik, ért vhogyan
intessuto, tessuto, tessuto, damascato szövődik, sző, fon, kileng, összefon, leng
intestatario, correntista számlabirtokos
intestazione felzet, tétel, fejszöveg, fejelés, rovat, címsor
intestinale béllel kapcsolatos, bél-
intestino crasso vastagbél
intestino, budella szűk utca, utcaszűkület, sikátor, folyószűkület
intestino, budello bél
intestino, intestino tenue vékonybél
intimazione burkolt célzás, tudtul adás, célzás
intimidente, tiranneggiante megfélemlítő, szájhősködő, hencegő, terrorizáló
intimitŕ, vita privata magány, magánélet, egyedüllét, elvonultság
intimo bensőséges, benső, lelki, befelé
intimo, ingiungere benső barát, bizalmas, kebelbarát
intoccabile érinthetetlen, kaszton kívüli, pária
intollerabile, intollerabile tűrhetetlen
intorno, intorno, su, verso, circa, circa, attorno nem messze, körülbelül, körül, megközelítőleg
intorpidito eltompult, elkábított, bódult, elbódított, dermedt
intorpidito, assordato tétlen, renyhe, tompult, lomha, apatikus, tunya
intossicazione mérgezés
intransigenza meg nem alkuvás
intraprendere, l'intraprendere kötelezettség, vállalat, temetkezési vállalat
intrattenimento, spasso, divertimento, spasso megvendégelés, vendégség, szórakoztatás
intrepido, impavido, intrepido bátor
intrigo, macchinazione intrika, machináció
intrigo, trescare, tramare, tresca, brigare meseszövés, fondorkodás, bonyodalom, áskálódás
intrinsecamente lényegében, valósággal
intrinseco lényeges, belső
intristire, calcare (v.i.) hervadás, kedvetlenség, bágyadtság, elernyedés
introduttivo, introduttivo előzetes, bevezető
introduttivo, preliminare bevezető
introduzione, introduzione, testo introduttivo telepítés, bemutatás
introiti bevétel
introspettivo önelemző, befelé néző
introspezione betekintés, szemlélődés, önelemzés
intrusione, penetrare ráerőszakolás, betolakodás, erőszakos behatolás
intruso tolakodó, betolakodó
intruso zugárus, beavatkozó, csempész, betolakodó
intuitivo intuitív
intuizione ösztönös megérzés, intuíció
intuizione, impressione lökdösődés, emberi ösztön, nagy darab, előérzés
inutile felesleges, szükségtelen
inutile fölösleges, szükségtelen
inutile, ozioso, pigro, ozioso, passivo, vano elfoglaltság nélküli, tétlen, holt (tér), henye
invaliditŕ, nullitŕ érvénytelenség
invariabile állandó, változhatatlan
invariabilmente változatlanul, mindig
invasatura, cuna, culla, culla lengőállvány, bölcső
invasione, invasione, intrusione, violazione invázió
invasore megszálló
invecchiamento érő, öregedés, korosodás, kopás, elkopás, avulás
inventario felszerelési tárgyak, berendezési tárgyak
inventario, inventario leltár, leltári tárgyak
inventiva találékonyság, leleményesség
inventivo invenciózus, leleményes, találékony
inverecondo szemérmetlen, arcátlan, szégyentelen
invernale téli, zimankós, fagyos, télies
invernale, invernale télies
invero igazán
inverosimile, improbabile valószínűtlen
inverso, errato, torto, colpevole, non giusto célszerűtlenül, félrevezetett, megkárosítás, fals
inverso, opposto megfordított, ellenkezője vminek, ellenkező
invertebrato pipogya, gerinctelen, gerinctelen állat
invertito [Chim.], invertito [Soc.], omosessuale homoszexuális
investigativo fürkésző, kutató
investigativo tanulmányozó, nyomozó
investigazione, indagine, věsita elmélyedés, vizsgálat, vizsgálódás, nyomozás
investimento befektetés, felruházás, beruházás
investitura felavatás, kitüntetések átadása, öltözet, köntös
invetriata, lucernario tetőablak
invettiva egyházi átok kihirdetése, kiátkozás, mennydörgés
inviato, messo követ, küldött
invidia, invidia, invidiare irigység
invidiabile irigylésre méltó
invidioso, invidioso kelletlen, vonakodó, irigy
invidioso, invido, invidioso, d'invidia irigy, irigykedő, rosszindulatú
invincibile, invitto leküzdhetetlen
inviolabile sérthetetlen
inviolabilitŕ, santitŕ, santitŕ szenteltség, sérthetetlenség
invitante hívogató
involontariamente nem szándékosan, figyelmetlenül, elnézésből
involontariamente önkéntelenül
involontario szándék nélküli, akaratlan, önkéntelen
involontario, senza volere akaratlan, szándékolatlan, öntudatlan
involucro csomagolás, göngyöleg
involucro, astuccio, preservativo másolókeret, kőtöltés, vesszőhüvely, hüvely, tok
involucro, involucro, imballatore göngyöleg, csomagolás, csomagolóanyag, borítólap
inzuppato, intriso, fradicio átitatott, átázott
iodio, tintura di iodio jód
iole kis csónak, kétárbocos kis vitorlás
ione ion
ionico ion-, jón, ionos
ionizzazione ionizálás, ionizációs kezelés
ionosfera ionoszféra
iperbole [Geom.] hiperbola
iperbole [Ret.] nagyítás, túlzó kijelentés
iperbolico hiperbolikus
iperglicemia magas vércukortartalom
ipertrofia túlnövekedés, beteges nagyobbodás, hipertrófia
ipnosi hipnózis, hipnotikus állapot
ipnotico hipnotikus
ipnotismo hipnotizmus, hipnotizálás
ipocrisia nagyzoló, szélhámosság, humbug
ipocrisia, ipocrisia álszenteskedés, hipokrízis, képmutatás
ipocrita álszenteskedő, hipokrita, álszent, képmutató
ipocrita hipokrita
ipocrita, ipocrita kenetteljes, szemforgató
ipocrita, ipocrita, simulatore képmutató, alakoskodó
ipodermico bőr alá adott injekció, bőr alá fecskendezett
ipoteca jelzálog, betáblázás, teher
ipotermia kóros lehűlés
ipotesi, ipotesi, finzione, novellistica széppróza, képzelgés, regényirodalom, kitalálás
ipotetico, ipotizzabile feltételezett, hipotetikus
ippocampo csikóhal
ippodromo versenypálya, lóversenypálya
ippopotamo, ippopotamo víziló
irascibile haragos, mogorva, zsémbes
irascibile, ordinario normális, csökönyös, harapós természetű, komisz
iride, iris [Bot.], giaggiolo [Bot.] szivárványhártya, nőszirom, írisz
iridescente, opalescente opálfényű, színeket játszó, opálos, opalizáló
ironia irónia, gúny
ironicamente gúnyosan, ironikusan
ironico ironikus
ironico ironikus, gúnyos
irradiamento sugárzás
irraggiungibile elnyerhetetlen, beszerezhetetlen, elérhetetlen
irraggiungibile, irrealizzabile elérhetetlen
irragionevole, irragionevole ésszerűtlen
irrazionale, ridicolo, ridicolo esztelen, abszurd, oktalan, ostoba
irrefrenabile elfojthatatlan, fegyelmezetlen, el nem nyomható
irregolare, ruvido, scosceso göröngyös, csiszolatlan, szaggatott, hányatott
irreparabile jóvátehetetlen, helyrehozhatatlan, pótolhatatlan
irreprensibile, intoccabile kifogástalan, megtámadhatatlan
irresistibile ellenállhatatlan
irresistibilmente ellenállhatatlanul
irreversibile megmásíthatatlan, visszavonhatatlan
irrevocabile visszavonhatatlan, megmásíthatatlan
irriducibile megmagyarázhatatlan, nem egyszerűsíthető
irrigazione öntözés
irrilevante nem a tárgyhoz tartozóság, lényegtelenség
irrimediabilmente, disperato, senza speranza reménytelen
irritabile duzzogó, durcás, veszekedős, gyermekes, csacska
irritante idegesítő
iscrizione, iscrizione, dedica [su libro] felirat, kiírás, felírás
iscrizione, registrazione, registrazione felvétel, beiratkozottak, besorozás
islam mohamedán vallás, iszlám vallás, iszlám nép
islamico mohamedán, iszlám
islamita mohamedán, iszlámhívő
isobara izobár
isoclina izoklinavonal, izoklin, izoklina, azonos lejtésű
isola sziget
isola, isola sziget
isolamento szigetelés, elszigeteltség
isolamento acustico hangszigetelő, hangszigetelt, hangelnyelő
isolano szigetlakó
isolotto, isoletta szigetecske
isomero izomer
isotopo izotóp
ispano, ispanico spanyol, Hispániai
ispettorato felügyelőség
ispettore, caporale, sorvegliante gondnok, munkavezető, felügyelő, művezető
ispettore, controllore, controllore hatósági ellenőr
ispido bozontos, gubancos
ispirato belehelt, hivatalos helyről sugalmazott, művészi
israeliano Izraelből való, izraeli
israelita zsidó, izraelita
istantanea [fotografia] amatőr fénykép, pillanatfelvétel, fénykép
istantaneo pillanatnyi, egy pillanatig tartó, rögtöni
istanza [Leg.], istanza [Comp.], richiesta, caso eset, folyamodás, példa, kérelem
istanza, petizione, domanda, pregano, per cortesěa kívánság, kérelem, kereslet
isteria, isterismo hisztéria
isterico hisztérikus
isterico, isterico hisztérikus
istintivo ösztönös
istinto ösztön
istituto intézmény, egyetem
istituzione megalakítás, szervezés, szokás, folyamatba tétel
istrione, prosciutto, guitto, coscia, radioamator comb, rádióamatőr, sonka, ripacs
istruttivo tanító, tanulságos
istruttore, negli, educatore, educatore oktató, tanító
istruzione, educazione, istruzione, allenamento képzés, begyakoroltatás, oldalirányú célzás, edzés
istruzione, noviziato, noviziato, apprendistato tanoncság, tanoncidő, tanulóidő
Italia olaszország
italiano, Italiano olasz, olasz nyelv
itinerante vándor, kóborló
itterizia irigység, sárgaság
ittiosi halpénzbetegség, bőrpikkelyesedés, ichtiózis
iugoslavo jugoszláv
iuta juta
jazz zajos zenebona, dzsessz
jet, raggio, aerogetto, color giaietto, raggio fúvóka, hőlégsugár, rakétasugár, csapolóvályú
judo cselgáncs
jumbo [aereo] óriásgép
kamikaze, suicida kamikaze
kilt, gonnellino scozzese skót szoknya
koala [Zool.] koala
kripton [Chim.], cripton [Chim.] kripton
kriss [pugnale malese] kétélű hullámos maláj tőr
labbra száj, ajkak
labile, labile szellemileg zavart
labirinto, dedalo, labirinto labirintus, útvesztő
labirinto, labirinto útvesztő
laboratorio laboratórium
laborioso szorgalmas, fáradságos
laburno [Bot.] zanót aranyeső
lacca, vernice lakk-kence, politúr, fénymáz, firnisz, zománc
lacchč, tirapiedi, servitore, servitore lakáj
laccio, lazo lasszó, pányva
ladreria, ladreria tolvajlás, csenés, dézsmálás, fosztogatás
ladro, borsaiolo tolvaj
ladrocinio, furto tolvajlás
ladrone, ladrone szegénylegény, útonálló
ladrone, rapinatore rabló
ladruncolo, scroccone élősködő, potyázó, sikkasztó, harácsoló
lago, braccio di mare keskeny tengeröböl, fjord, tó
lago, lago, navale
laguna, lagunare lagúna
laico, laico laikus, nem egyházi ember, nem szakember
laido, brutto, laido csúnya, ronda, undorító, csúf, rút
laido, laido rossz ízű
laido, laido, ripugnante gyűlöletes, utálatos
laido, rancido, stantio savas
lama [Zool.] láma
lama, lama [Rel.] láma (buddhista pap)
lambiccato (fig), affettato maníros, vmilyen modorú, modoros, illedelmes
lamentela, azione, effetto, procedimento, azione hatás, tett, művelet, per, akció, taglejtés, csata
lamentela, lamentela, querela panasztétel, kereset, sirám
lamentevole, querulo, querulo bánatos
lamentoso, flebile panaszos
lamentoso, triste, lasso (adj), miserabile, tristo szerencsétlen, nyomorúságos
lametta borotvakés, borotvapenge
lampada, fanalino, lume lámpa
lampadina villanykörte
lampadina, bulbo, lampadina üveggömb, virághagyma, gumó, villanykörte, égő
lampeggiatore irányjelző
lampione lámpaoszlop
lampione, fanale, lanterna csapkoszorús kerék, lámpás, lámpa, laterna
lampo, favilla, trasmettere alla radio, scintilla splitter, gavallér, aranyifjú, sziporka, divatbáb
lampone, orchestrare, canzonare goromba kritika, kemény letolás, gúnyos elutasítás
lampreda [Zool.] ingola, orsóhal
lana di vetro üvegfonál, üveggyapot
lana, lana gyapjú, fonal, női fanszőrzet, muff, lány
lancia di salvataggio mentőkabin, mentőcsónak
lancia, lancia dárda, gerely, sebészkés, szike, lándzsa
lancia, lancia spanyollovas hegye, fiatal sudár fa, szivattyúkar
lanciafiamme lángszóró
lanciato vet, hirtelen összezavar, kiakaszt, kibuktat, hány
lanciere pikás, lándzsás
lancio, spinta, dare, mettere, mettere, posare helyez, vetés, odatesz, dobás, becsül, feltételez
laneria, volere, lanoso gyapjúszövet, gyapjúanyag, gyapjú-
languido rest, érdektelen, közönyös, lanyha, ernyedt, tunya
languore epekedés, lankadtság, bágyadtság
lanuggine, peluria, lanuggine pihe, pehely
lanuginoso pelyhes, bolyhos, vattaszerű, pihés
lanuto, lanuto ködös, gyapjas, elmosódó, gyapjú alsóruha
lanuto, soffice, lanuto gyapjas, fodros, pelyhes
laotiano laoszi
lapide, lapide sírkő
lapide, lapide sírkő
lapis, matita kis ecset, ceruza, rudacska
lardo, pancetta angol szalonna, szalonna
largamente, circostanziale, largamente részletes, körmönfont, részletező, körülményes
largamente, in gran parte főleg, nagymértékben
largo (m) szélesség
largo, largo nagylelkű, széles, bő, tág, türelmes, nem finom
larice [Bot.] vörösfenyő
laringe gégefő, gége
laringite gégegyulladás
larva [Zool.], larva lárva
larva, divorai, bruco lárva, kaja, hernyó
lasciapassare szabadjegy, szabad átjárás, szabad átkelés
lasciapassare, passaggio, tessera, passare áteresztő, passzolás, füstjárat, engedély, művelet
lasciare, congedo, lasciare in ereditŕ, licenza búcsú, eltávozás, engedély, szabadság
lasciare, diserzione, abbandono szökés, elhagyás, dezertálás, átállás
lascivia, lascivia kéjvágy
lascivia, lascivia, oscenitŕ illetlenség, sikamlósság, trágárság, ocsmányság
lascivo, lascivo, eccitato [sessualmente] erőszakos, kanos, begerjedt, lármázó, kéjvágyó
lascivo, lascivo, osceno, volgare züllött, fajtalan, léha, buja, feslett
lasco, sciolto, ampio, poco stretto, slegato megereszkedett, elszabadult, nem pontos, feslett
lassativo, purgante hashajtó
lassů odafenn, ott fenn
lastra, contrario, negativo, negativa, negazione negatív lenyomat, matrica, negatív mennyiség, vétó
lastra, placca, piatto, lastra, lamina, scudo kupa, fényképező lemez, versenydíj, névtábla, lap
latente lappangó, latens, szunnyadó, rejtőző
latente, latente, occulto okkult
laterale oldalt fekvő, oldalszárny, mellék-, oldalsó
lateralmente oldalról
laterizio, mattonella, tegola cserép
latitudine földrajzi szélesség, szélességi fok, mozgástér
latitudine, ampio, largo, vasto, latitudine, vasto nagy kiterjedésű, tág, szélesen, messzire, széles
lato sottovento [Mar.] szélmentes oldal, szél alatti oldal
lato, lato, valletto, pagina, pagina, foglio szállodai kisinas, apród, kisinas, oldal, lap
latrina latrina, illemhely
latte tej
latte condensato sűrített tej
latteria, caseificio, vacceria tejcsarnok, tejfeldolgozó üzem
lattico tejszerű, tejes, tej-
l'atto di ingozzarsi, occlusione, occlusione eldugulás, vértolulás, elnyelés, felfalás
lattoniere lemezipari dolgozó
lattuga fejes saláta
laureato con il BA, scapolo, cčlibe, baccelliere baccalaureus, lovaggá avatandó ifjú, agglegény
lautamente pazarul, költségesen, pompában, fényűzőn, pompásan
lautezza fényűzés, pazar pompa, luxus
lauto, grande, grande, grosso terjedelmes, nagy
lava láva
lavabiancheria, lavabiancheria mosógép
lavabo, catinella, lavandino mosdókagyló
lavaggio, lavare kimosott fehérnemű, kimeszelés, hajósodor, szájvíz
lavanda levendula
lavandaia gondnoknő, takarítónő, mosónő
lavandaia mosónő
lavanderia, bucato mosókonyha, szennyes
lavante, lavaggio, lavatura, lavabiancheria mosás, kimosott ruha
lavastoviglie, lavapiatti, sguattero mosogatógép
lavatore, rondella csavaralátét
lavello, calcare (v.i.), inabissare, rilassare mélyfúrás, tartály, süllyesztő, emésztő gödör
lavorante, lavoratore munkás
lavorare a maglia tömörül, köt, tömörít, szorosan egyesül, összehúz
lavorare, lavoro, opera, occupazione, opera tevékenység, munka, alkotás, elfoglaltság, mű
lavorato, lavorato feldolgozott, kidolgozott
lavoratore metallurgico kohász
lavorazione, fattura, fattura, facente, formazione elkészítés, kivitelezés, gyártás, készítés
lavori forzati kényszermunka
lavoro a maglia kötés
lavoro campestre szántás
lavoro di falegnameria asztalosmesterség, asztalosmunka
lavoro facile könnyű feladat, sima ügy, pofonegyszerű dolog
lavoro manuale, lavoro a mano, lavorato a mano kézzel végzett munka
lavoro pesante, colpo forte erős ütés
lavoro pesante, innesto, innestare, trapianto vesztegetés, oltás, oltvány, átültetett testszövet
lavoro, lavoro, manodopera doglie, travaglio munkások, vajúdás, munkásosztály, munka, dolog
lavoro, resa, gettito, lavoro, piegarsi, cedere süllyedés, termés, fémkinyerés, hozam, terméshozam
lazzaretto kórházhajó, bélpoklos kórház
lazzo, facezia, lazzo szellemes megjegyzés, szellemeskedés
leadership, dirigenza vezérlet, vezetői képesség
leale, solidale, fedele, leale, fido, fido hű, lojális, kitartó
lealtŕ, lealtŕ hűség, lojalitás
lebbra lepra
lebbroso bélpoklos, leprás
lecca-lecca, denaro [slang] porhanyós jég, guba
lecca-lecca, succio nyalóka
leccata, lambire sziksó, nyalintás, szikes legelő, nyalató, szikes
leccornia, ghiotto csemege, kecses
lega ötvözet
lega, sindacato, unione, lega, sindacato, unione egybeolvadás, házasság, összeillesztés, egyesítés
legale, istituzionale intézményi, intézményes
legale, legale jogtanácsos, városi tiszti ügyész, üzletszerző
legalitŕ, credibilitŕ, autenticitŕ, credibilitŕ hitelesség
legame, buono, saltellare, obbligazionario kötelezvény, kötvény, kötelezettség, kötelék
legamento szalag, kötelék, kötöző szalag, ínszalag
legare saldamente, legamento, consolidare megbetegedés, ragaszkodás, letartóztatás
legare, vincolo, cravatta, legamento, cravatta zsineg, kötél, kötelék, nyakkendő, holtverseny
legatario végrendeleti örökös
legatura, presa di corrente, legatura, incavo konnektor, csaplyuk, gödör, foglalat, karmantyú
legenda, mitologia, spiegazione, mito, spiegazione rege, magyarázó felirat, felirat szövege, monda
legenda, titolo, didascalia, intestazione felirat, fej (okiraté), képaláírás, képszöveg
legge, diritto, giurisprudenza, legge jogszabály, törvény
legge, ordine, dettato, dettare, dettame parancsszó
leggendario mesebeli, legendás
leggendario mondabeli, mesebeli, mondai, legendagyűjtemény
leggěo kottaállvány
leggěo, leggio pulpitus, olvasópolc
leggere elolvas, felolvasott, leolvas, olvasott, magyaráz
leggerezza komolytalanság, könnyűség, léhaság
leggero, leggiero, frivolo, frivolo léha, komolytalan, frivol
leggiadrěa elegancia, kellem, kecsesség
leggiadro, garbato, grazioso, grazioso kecses, méltóságteljes
leggibile, leggibile olvasható, érdekes, olvasmányos
leggibile, leggkbile olvasható, kibetűzhető
leggiero, stordito gyengeelméjű, dilinós, szórakozott, feledékeny
legiferatore, legislatore törvényhozó
legionario legionárius, légiós, légió-
legione, schiera hadtest, légió, tömérdek ember
legislativo, legislativo törvényhozó, törvényhozói
legislazione törvényhozás
legittima köteles rész, törvényes örökrész
legittimamente</